ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ราตรี แจ่มนิยม
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2555 1
4 2554 2
5 2551 1
6 2546 1
7 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาวัฒนธรรมการทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2557
2 การบูรณาการเรียนรู้โดยใช้นิทานพื้นบ้านเพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น : ศึกษากรณีชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงโปว์ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2555
3 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2554
4 ศึกษาสถานภาพการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับนักศึกษาชาวจีนที่เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5 วัฒนธรรมข้าว : วัฒนธรรมสร้างชุมชนให้สมานฉันท์อย่างยั่งยืนในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2551
6 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้านภาษาในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2546
7 การศึกษาคำบุพบท ที่กลายมาจากคำกริยาในภาษาไทย