ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ราตรี เรืองไทย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพิตร สมาหิโต 5
2 สิริพร ศศิมณฑลกุล 5
3 อาภัสรา อัครพันธุ์ 4
4 อภิลักษณ์ เทียนทอง 4
5 อำพร ศรียาภัย 4
6 วัลลีย์ ภัทโรภาส 3
7 รศ.วัลลีย์ ภัทโรภาส 3
8 อิษฎี กุฏอินทร์ 3
9 พรพล พิมพาพร 2
10 จักรพงษ์ ขาวถิ่น 2
11 นันทวัน เทียนแก้ว 2
12 วิมลมาศ ประชากุล 2
13 ดร.สมชาย ประเสริฐศิริพันธ์ 1
14 บรรจบ ภิรมย์คำ 1
15 ศิวะ ลียวัฒนานุพงศ์ 1
16 สุพัชรินทร์ ปานอุทัย 1
17 นิรอมลี มะกาเจ 1
18 อภิวัฒน์ จำเดิม 1
19 กฤตติกา อาภรณ์รัตน์ 1
20 ไพฑูรย์ วงศ์อนุการ 1
21 อาริสร์ กาญจนศิลานนท์ 1
22 คมกริช เชาว์พานิช 1
23 พรเพ็ญ ลาโพธิ์ 1
24 อุดร รัตนภักดิ์ 1
25 ศิริชัย ศรีพรหม 1
26 วรศิษฏ์ ศรีบุรินทร์ 1
27 สิรินทร กัณหา 1
28 ศศิธร พุกศรีสุข 1
29 ธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ 1
30 สยาม เพิ่มเพ็ชร์ 1
31 ภูวนารถ ศรีทน 1
32 กฤษฎี สุริโย 1
33 หฤทัย จันธรรม 1
34 รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต 1
35 ชลาธิป สมาหิโต 1
36 นายประชุม บุญเทียม 1
37 สรายุทธ์ น้อยเกษม 1
38 สมภิยา สมถวิล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 6
3 2554 2
4 2553 2
5 2552 1
6 2551 3
7 2549 1
8 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559)
2 การศึกษาผลของการใช้น้ำมันมวยที่มีต่อทางสรีรวิทยา จิตวิทยาและสมรรถนะทางการกีฬา
ปี พ.ศ. 2555
3 การศึกษา วัด และปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
4 การสำรวจดัชนีมวลกายและร้อยละของไขมันในร่างกายของนิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
5 รูปแบบการออกกำลังกายและการรับรู้ภาพลักษณ์ทางกายของเด็กอ้วน
6 ผลของการอบอุ่นร่างกายซ้ำในช่วงพักครึ่งเวลาที่มีต่อความเร็วในนักกีฬาฟุตซอล
7 ผลของการวิ่งในน้ำลึกภายหลังการฝึกพลัยโอเมตริก :
8 ผลของการฝึกความอดทนและความเร็วต่อเฮช-รีเฟล็กซ์และสมรรถภาพทางกายในนักกีฬาฟุตซอล
ปี พ.ศ. 2554
9 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรกีฬาในองค์กรกีฬาส่วนภูมิภาค
10 ผลของการออกกำลังกายด้วยการวิ่งและแบบเกมสนามเล็กต่อปริมาณการสูบบุหรี่และระดับการเสพติดนิโคตินในนักศึกษาเพศชายที่สูบบุหรี่
ปี พ.ศ. 2553
11 ผลของการออกกำลังกายในน้ำที่มีต่อช่วงการเคลื่อนไหวของข้อเข่าในผู้ป่วยหญิงหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมระยะแรก
12 ผลของการฝึกระหว่างเกมสนามเล็กและแบบฝึกเฉพาะเจาะจง ต่อสมรรถภาพด้านแอโรบิคและแอนแอโรบิคในนักกีฬาฟุตบอล
ปี พ.ศ. 2552
13 ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคร่วมกับการออกกำลังกายด้วยแรงต้านที่มีต่อระดับไขมันในเลือดในหญิงที่มีน้ำหนักเกินและอ้วน
ปี พ.ศ. 2551
14 ผลของการฝึกก้าวขึ้นลงในน้ำลึกด้วยรองเท้าที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาและการทรงตัวในผู้สูงวัยเพศหญิงอายุ 56-65 ปี
15 ผลของการนวดด้วยน้ำแข็ง การนวดด้วยน้ำแข็งร่วมกับการแช่น้ำและการนวดด้วยน้ำแข็งร่วมกับการออกกำลังกายในน้ำ ที่มีต่อการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อภายหลังระบมของกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกาย
16 การศึกษาภาวะออกซิเจนเด็ฟฟิซิทในผู้หญิงอ้วนและผลของการฝึกออกกำลังกายแบบแอโรบิค
ปี พ.ศ. 2549
17 โครงการพัฒนาแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ สำหรับเด็กไทยอายุ 7-18 ปี