ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ราตรี ทวิชากรตระกูล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดข่าโคมในการต่อต้านแบคทีเรีย Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa และ Klebsiella pneumoniae
2 การเกิดผลึกและการเกาะกลุ่มของผลึกในปัสสาวะสังเคราะห์โดย แบคทีเรียที่แยกได้จากก้อนนิ่วและปัสสาวะ
ปี พ.ศ. 2558
3 การวิเคราะห์รูปร่างลักษณะทางกายภาพ การสร้างไบโอฟิล์ม และโปรตีโอมของเชื้อ Escherichia coli ที่ดื้อต่อยา sulfamethoxazole/trimethoprim ที่ได้แยกจากปัสสาวะของผู้ป่วยติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
ปี พ.ศ. 2557
4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะของแบคทีเรียและโปรตีนโอมของเซลล์แบคทีเรีย Escherichia coli ที่แยกได้จากปัสสาวะและก้อนนิ่วของผู้ป่วยรายเดียวกัน
5 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับตรวจการดื้อยาแวนโคมัยซิน ในเชื้อสแตฟิโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อยาเมทิซิลลิน
ปี พ.ศ. 2556
6 ความชุกของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ รูปแบบความไวของยาปฏิชีวนะ และการสร้างไบโอฟิล์มของแบคทีเรียที่แยกได้จากปัสสาวะและก้อนนิ่วของผู้ป่วยโรคนิ่วไตที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
ปี พ.ศ. 2555
7 สถานะเครียดออกซิเดชันของผู้ป่วยไทยทางภาคเหนือที่มีผลึกในปัสสาวะสูง
8 ประสิทธิภาพในการต้านจุลชีพของ 70% แอลกอฮอล์ที่ใช้ในสถานีอนามัย
9 การสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินปัสสาวะที่แยกได้จากก้อนนิ่วและปัสสาวะของผู้ป่วยโรคนิ่วไต
10 การตรวจวิเคราะห์โปรตีนโอมของ Escherichia coli ที่ดื้อยา Trimethoprim/Sulfamethoxazole ซึ่งแยกได้จากก้อนนิ่ว
ปี พ.ศ. 2554
11 ประสิทธิภาพในการต้านจุลชีพของ 70% แอลกอฮอล์ที่ใช้ในสถานีอนามัย
12 สถานะเครียดออกซิเดชันของผู้ป่วยไทยทางภาคเหนือที่มีผลึกในปัสสาวะสูง
13 การตรวจวิเคราะห์โปรตีนโอมของ Escherichia coli ที่ดื้อยา Trimethoprim/Sulfamethoxazole ซึ่งแยกได้จากก้อนนิ่ว
14 การสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินปัสสาวะที่แยกได้จากก้อนนิ่วและปัสสาวะของผู้ป่วยโรคนิ่วไต
15 ความชุกเลี้ยงของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ รูปแบบความไวของยาปฏิชีวนะ และการสร้างไบโอฟิล์มของแบคทีเรียที่แยกได้จากปัสสาวะและก้อนนิ่วของผู้ป่วยโรคนิ่วไตที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
ปี พ.ศ. 2553
16 ปริมาณโปรตีน Tamm-Horsfall ในปัสสาวะของคนปกติและผู้ป่วยโรคนิ่วไตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
17 ปริมาณโปรตีน Tamm-Horsfall ในปัสสาวะของคนปกติและผู้ป่วยโรคนิ่วไตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
18 การศึกษาภาวะโพแทสเซียมในชาวชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค 2 : สภาวะที่อาจสัมพันธ์กับโรคไหลตาย โรคนิ่วไต และโรคอื่นที่พบได้บ่อยในภูมิภาคนี้
19 การศึกษาภาวะโปตัสเซียมในชาวชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค 2 : สภาวะที่อาจสัมพันธ์กับโรคไหลตาย โรคนิ่วไต และโรคอื่นที่พบได้บ่อยในภูมิภาคนี้
20 ปริมาณโพแทสเซียม และรูปแบบของโซเดียม โพแทสเซียม เอทีพีเอส ไอโซไซม์ ในกล้ามเนื้อลายของผู้ป่วยโรคนิ่วไตที่มีภาวะพร่องโพแทสเซียม