ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 2
6 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การสะสมทางไฟฟ้าเคมีแบบร่วมโดยใช้กระแสแบบพัลส์และกระบวนการทางความร้อนเพื่อผลิตแผ่นฟิล์มนิกเกิลไทเทเนียม
ปี พ.ศ. 2556
2 การสะสมทางไฟฟ้าเคมีแบบร่วมโดยกระแสพัลส์และการทำให้เป็นส่วนประกอบเนื้อเดียวของแผ่นฟิล์มนิกเกิล-ไทเทเนียม
ปี พ.ศ. 2555
3 การศึกษาสมบัติการเปียกผิว สมบัติความแข็งแรงและโครงสร้างจุลภาคของโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วระบบ ดีบุก-สังกะสี-ทองแดง-บิสมัท
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตแผ่นฟิล์มโลหะผสมนิกเกิล-ไทเทเนียม โดยเทคนิคการสะสมทางไฟฟ้าแบบร่วม
5 ผลของขนาดของชั้นเรียนและวิธีการสอนต่อผลการเรียนรู้ของนิสิตในวิชาวัสดุศาสตร์สำหรับวิศวกร (01213211)
ปี พ.ศ. 2553
6 การสกัดแยกทองแดงและสังกะสีจากขึ้เตาทองเหลือง
7 โครงการพัฒนาทรัพยากรแร่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม