ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัศมี สุวรรณวีระกำธร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- รัศมี สุวรรณวีระกำจร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิชุดา ไชยศิวามงคล 16
2 พุธษดี ศิริแสงตระกูล 10
3 ศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุล 10
4 ลัดดา ศิลาน้อย 7
5 สมทรง ณ นคร 5
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5
7 นิยะดา ห่อนาค 5
8 ปัญญา จารุศิริ 4
9 สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์ 4
10 ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ 4
11 ภาณี ถิรังกูร 4
12 ธาดา สุทธิธรรม 2
13 ยุภาพร ตงประสิทธิ์ 2
14 วิสุทธิ์ โชติกเสถียร 2
15 ประมวล เจนคุณาวัฒน์ 2
16 กันยา ทิสยากร 2
17 มาละตี ทัยคุปต์ 2
18 เชาวลิต ศิลปทอง 2
19 กองธรณีวิทยา. ฝ่ายธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม 1
20 บุรินทร์ เวชบันเทิง 1
21 กรมอุตุนิยมวิทยา. สำนักแผ่นดินไหว 1
22 ไม่มีข้อมูล 1
23 วิโรจน์ ดาวฤกษ์ 1
24 วัฒนา ตูตีจีน 1
25 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม 1
26 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 1
27 สงัด พันธุ์โอภาส 1
28 สุวภาคย์ อิ่มสมุทร 1
29 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 1
30 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
31 อำนวย มณีศรีวงศ์กูล 1
32 สุวิทย์ โคสุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2556 2
4 2555 6
5 2554 5
6 2553 9
7 2552 10
8 2551 7
9 2550 4
10 2549 1
11 2547 3
12 2545 4
13 2542 2
14 2541 1
15 2540 2
16 2537 1
17 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2557
2 ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2556
3 ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 ความร่่วมมือศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2555
5 ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6 โครงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่มีผลกระทบต่อการอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำ
7 โครงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
8 ข้อตกลงการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 การวางแผนการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรมเชิงบูรณาการด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
10 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบลายนิ้วมือและศักยภาพพหุปัญญาของนักเรียน : ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2554
11 โครงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ II
12 การวางแผนการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรมเชิงบูรณาการด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
13 โครงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่มีผลกระทบต่อการอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำ II
14 ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบลายนิ้วมือและศักยภาพพหุปัญญาของนักเรียน : ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2553
16 โครงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
17 โครงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่มีผลกระทบต่อการอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำ
18 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
19 ฐานข้อมูลดัชนีชี้วัดมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
20 ฐานข้อมูลดัชนีชี้วัดมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก : สำหรับผู้ดูแลระบบ
21 ฐานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในจังหวัดขอนแก่น
22 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบลายนิ้วมือและศักยภาพพหุปัญญาของนักเรียน : ระยะที่ 1 ภายใต้ชุดโครงการ "ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น"
23 โครงการการจัดจ้างนำเข้าข้อมูลใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่รายแปลง มาตราส่วน 1:4,000
24 กำหนดเขตเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2552
25 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
26 การจำลองเชิงพื้นที่รูปแบบการขยายตัวของชุมชนในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา ด้วยข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
27 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
28 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบลายนิ้วมือและศักยภาพพหุปัญญาของนักเรียน
29 การจัดกลุ่มสถาบันการศึกษาตามข้อมูลการดำเนินงานของสถาบัน
30 โครงการศึกษามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ ISO/TC211 เรื่อง Geographic Information- Encoding
31 ฐานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนและมหาวิทยาลัยภายในจังหวัดขอนแก่น
32 ฐานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนและมหาวิทยาลัยภายในจังหวัดขอนแก่น
33 ฐานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน และมหาวิทยาลัยในจังหวัดขอนแก่น
34 ระบบการลงทะเบียบรายการข้อมูลทางภูมิศาสตร์ตามมาตรฐาน ISO 19135
ปี พ.ศ. 2551
35 ฐานข้อมูลดัชนีชี้วัดมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
36 ฐานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในจังหวัดขอนแก่น
37 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
38 ฐานข้อมูลดัชนีชี้วัดมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
39 ฐานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนและมหาวิทยาลัยภายในจังหวัดขอนแก่น
40 โครงการศึกษาเบื้องต้นมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211
41 โครงการการใช้ข้อมูลดาวเทียมเรดาร์แซทหลายช่วงเวลาเพื่อกำหนดขอบเขตน้ำท่วมซ้ำซาก
ปี พ.ศ. 2550
42 ฐานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนและมหาวิทยาลัยภายในจังหวัดขอนแก่น
43 โครงการศึกษามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ ISO/TC211 เรื่อง มาตรฐาน ISO 19126:Profile-FACC Data Dictionary
44 โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(พื้นที่ลุ่มน้ำสงคราม)
45 แนวทางการวิเคราะห์ความแห้งแล้งด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : กรณีพื้นที่ศึกษาลุ่มน้ำเชิญ
ปี พ.ศ. 2549
46 การจำลองเชิงพื้นที่รูปแบบการขยายตัวของชุมชนในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา ด้วยข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2547
47 การประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลและชุดข้อมูลการสำรวจหลายวิธีการเพื่อการศึกษาถึงการกำเนิดเพชรและแหล่งแร่เพชรในพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต ตามแนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของประเทศไทย
48 โครงการวิจัยเพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและระบบเตือนภัย รหัสโครงการ ZKKU25
49 การประยุกต์เชิงปฏิบัติการข้อมูลจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในระดับชุมชนท้องถิ่น เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2545
50 การประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลและชุดข้อมูลการสำรวจหลายวิธีการเพื่อการศึกษาถึงการกำเนิดเพชรและแหล่งแร่เพชรในพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต ตามแนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของประเทศไทย
51 โครงการวิจัยเพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและระบบเตือนภัย รหัสโครงการ ZKKU25
52 การประยุกต์เชิงปฏิบัติการข้อมูลจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในระดับชุมชนท้องถิ่น เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดชัยภูมิ
53 การประยุกต์เชิงปฏิบัติการข้อมูลจากดาวเทียม และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในระดับชุมชนท้องถิ่น เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2542
54 ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในอดีตของประเทศไทย : หลักฐานจากการประยุกต์ใช้ภาพดาวเทียมและสภาวะสนามแม่เหล็กบรรพกาล บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
55 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและภัยธรรมชาติในเขตลุ่มแม่น้ำภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2541
56 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและภัยธรรมชาติในเขตลุ่มแม่น้ำภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2540
57 การศึกษาสาเหตุของแผ่นดินไหวในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างธรณีวิทยาของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอาศัยภาพจากดาวเทียมแลนด์แซท ทีเอ็ม-5 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
58 โครงสร้างทางธรณีวิทยา ชนิดของหินแกรนิตและแนวแร่ในบริเวณระหว่างขุนตาล และเวียงป่าเป้า ภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2537
59 โครงสร้างทางธรณีวิทยา ชนิดของหินแกรนิตและแนวแร่ในบริเวณระหว่างขุนตาล และเวียงป่าเป้า ภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
60 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกป่าไม้เพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
61 ระบบฐานข้อมูลดัชนีชี้วัดมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก : สำหรับผู้ดูแลระบบ
62 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบลายนิ้วมือและศักยภาพพหุปัญญาของนักเรียน : ระยะที่ 1 ภายใต้ชุดโครงการ "ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น"