ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัศมี สุวรรณวีระกำธร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- รัศมี สุวรรณวีระกำจร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิชุดา ไชยศิวามงคล 16
2 พุธษดี ศิริแสงตระกูล 10
3 ศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุล 10
4 ลัดดา ศิลาน้อย 7
5 สมทรง ณ นคร 5
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5
7 นิยะดา ห่อนาค 5
8 ปัญญา จารุศิริ 4
9 สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์ 4
10 ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ 4
11 ภาณี ถิรังกูร 4
12 วิสุทธิ์ โชติกเสถียร 2
13 ประมวล เจนคุณาวัฒน์ 2
14 เชาวลิต ศิลปทอง 2
15 กันยา ทิสยากร 2
16 มาละตี ทัยคุปต์ 2
17 ธาดา สุทธิธรรม 2
18 ยุภาพร ตงประสิทธิ์ 2
19 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม 1
20 กรมอุตุนิยมวิทยา. สำนักแผ่นดินไหว 1
21 ไม่มีข้อมูล 1
22 สุวภาคย์ อิ่มสมุทร 1
23 สงัด พันธุ์โอภาส 1
24 กองธรณีวิทยา. ฝ่ายธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม 1
25 วิโรจน์ ดาวฤกษ์ 1
26 วัฒนา ตูตีจีน 1
27 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
28 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 1
29 อำนวย มณีศรีวงศ์กูล 1
30 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 1
31 สุวิทย์ โคสุวรรณ 1
32 บุรินทร์ เวชบันเทิง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2556 2
4 2555 5
5 2554 5
6 2553 4
7 2552 5
8 2551 3
9 2550 4
10 2545 1
11 2542 1
12 2540 1
13 543 51
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2557
2 ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2556
3 ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 ความร่่วมมือศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2555
5 ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6 โครงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่มีผลกระทบต่อการอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำ
7 โครงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
8 ข้อตกลงการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 การวางแผนการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรมเชิงบูรณาการด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2554
10 โครงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ II
11 การวางแผนการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรมเชิงบูรณาการด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
12 โครงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่มีผลกระทบต่อการอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำ II
13 ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบลายนิ้วมือและศักยภาพพหุปัญญาของนักเรียน : ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2553
15 โครงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
16 โครงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่มีผลกระทบต่อการอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำ
17 โครงการการจัดจ้างนำเข้าข้อมูลใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่รายแปลง มาตราส่วน 1:4,000
18 กำหนดเขตเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2552
19 โครงการศึกษามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ ISO/TC211 เรื่อง Geographic Information- Encoding
20 ฐานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนและมหาวิทยาลัยภายในจังหวัดขอนแก่น
21 ฐานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนและมหาวิทยาลัยภายในจังหวัดขอนแก่น
22 ฐานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน และมหาวิทยาลัยในจังหวัดขอนแก่น
23 ระบบการลงทะเบียบรายการข้อมูลทางภูมิศาสตร์ตามมาตรฐาน ISO 19135
ปี พ.ศ. 2551
24 ฐานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนและมหาวิทยาลัยภายในจังหวัดขอนแก่น
25 โครงการศึกษาเบื้องต้นมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211
26 โครงการการใช้ข้อมูลดาวเทียมเรดาร์แซทหลายช่วงเวลาเพื่อกำหนดขอบเขตน้ำท่วมซ้ำซาก
ปี พ.ศ. 2550
27 ฐานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนและมหาวิทยาลัยภายในจังหวัดขอนแก่น
28 โครงการศึกษามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ ISO/TC211 เรื่อง มาตรฐาน ISO 19126:Profile-FACC Data Dictionary
29 โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(พื้นที่ลุ่มน้ำสงคราม)
30 แนวทางการวิเคราะห์ความแห้งแล้งด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : กรณีพื้นที่ศึกษาลุ่มน้ำเชิญ
ปี พ.ศ. 2545
31 การประยุกต์เชิงปฏิบัติการข้อมูลจากดาวเทียม และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในระดับชุมชนท้องถิ่น เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2542
32 ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในอดีตของประเทศไทย : หลักฐานจากการประยุกต์ใช้ภาพดาวเทียมและสภาวะสนามแม่เหล็กบรรพกาล บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2540
33 การศึกษาสาเหตุของแผ่นดินไหวในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างธรณีวิทยาของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอาศัยภาพจากดาวเทียมแลนด์แซท ทีเอ็ม-5 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
34 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกป่าไม้เพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย