ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัศมี สิมมา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
2 พวงผกา อ่างมณี 3
3 จรรยา มณีโชติ 3
4 ลักขณา บำรุงศรี 3
5 สายชล แสงแก้ว 3
6 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
7 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
8 ณิชา โป้ทอง 3
9 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
10 มานิตา คงชื่นสิน 3
11 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
12 เบญจมาศ คำสืบ 3
13 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
14 ปรีชา แสงโสดา 3
15 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
16 เสาวรี บำรุง 3
17 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
18 อัมพร วิโนทัย 3
19 สุเทพ สหายา 3
20 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
21 อนุชา เหลาเคน 3
22 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
23 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
24 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
25 มัตติกา ทองรส 3
26 ชมัยพร บัวมาศ 3
27 ศศิธร ประพรม 3
28 ปิยะรัตน์ จังพล 3
29 วลัยพร ศะศิประภา 3
30 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
31 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
32 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
33 อิทธิพล บรรณาการ 3
34 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
35 รจนา ไวยเจริญ 3
36 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
37 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
38 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
39 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
40 สุนัดดา เชาวลิต 3
41 เมธาพร พุฒขาว 3
42 ปรัชญา เอกฐิน 3
43 สุมน มาสุธน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2551 1
3 543 2