ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัศมี ศุภศรี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี 10
2 พัชรี ตั้งตระกูล 7
3 ชิดชม ฮิรางะ 4
4 วิภา สุโรจนะเมธากุล 4
5 กุลวดี ตรองพาณิชย์ 4
6 วารุณี วารัญญานนท์ 4
7 พิศมัย ศรีชาเยช 3
8 สุมิตรา บุญบำรุง 3
9 พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์ 2
10 วรรณี จิรภาคย์กุล 2
11 พัชรี โสธนาสมบูรณ์ 2
12 พรศักดิ์ มนัสศิริเพ็ญ 2
13 มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด 2
14 กฤษณะ เต็มตระกูล 2
15 อุไร เผ่าสังข์ทอง 2
16 วินัศ ภูมินาถ 2
17 สิริพร สธนเสาวภาคย์ 2
18 กาญจนารัตน์ ทวีสุข 2
19 ศรีเมือง มาลีหวล 2
20 สุคนธ์ชื่น ศรีงาม 2
21 งามจิตร โล่วิทูร 2
22 บุหลัน พิทักษ์ผล 2
23 ประชา บุญญสิริกูล 2
24 อุ่นจิตร ภักดีไทย 2
25 กรุณา วงษ์กระจ่าง 1
26 เชาว์ อินทรประสิทธิ์ 1
27 นางสาววีรนุช หวันเสนา 1
28 บุญมา นิยมวิทย์ 1
29 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 1
30 มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) 1
31 นางสังวาล รัตนตระกูล 1
32 นางกมลแก้ว ศรีเพ็ญ 1
33 สายพิณ มณีพันธ์ 1
34 นายสุพจน์ ชุติพันธ์ 1
35 นางนงนุช คำคง 1
36 ชมดาว สิกขะมณฑล 1
37 สมจิต อ่อนเหม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 2
4 2551 2
5 2549 2
6 2548 3
7 2547 4
8 2546 2
9 2544 2
10 2540 1
11 2539 1
12 2538 1
13 2534 1
14 2532 3
15 2527 1
16 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 เครื่องดืมให้พลังงานจากข้าว
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลิตภัณฑ์เต้าหู้และนมถั่วเหลืองที่มีสารGABA สำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาน้ำนมข้าวจากข้าวหอมมะลิ
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน : ลำไยสกัดเข้มข้น
ปี พ.ศ. 2551
5 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยและไชโป๊ว
6 การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตผลเกษตรให้ได้มาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2549
7 การลดการใช้สารกลุ่มซัลไฟต์ในอาหารกลุ่มเสี่ยง
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครแคปซูลจากสตาร์ชข้าวเจ้าเพื่อใช้เป็นสารกักเก็บกลิ่นรส
ปี พ.ศ. 2548
9 การแปรรูปหน่อไม้จากไผ่บนที่สูง
10 การลดการใช้สารกลุ่มซัลไฟต์ในอาหารกลุ่มเสี่ยง
11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน : ลำไยสกัดเข้มข้น
ปี พ.ศ. 2547
12 การพัฒนาข้าวหลังการเก็บเกี่ยว
13 การลดการใช้สารกลุ่มซัลไฟต์ในอาหารกลุ่มเสี่ยง (โครงการบูรณาการนำร่อง โครงการวิจัยความปลอดภัยของอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค)
14 ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; โครงการย่อยที่ 7 ; การแปรรูปหน่อไม้จากไผ่บนที่สูง
15 วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน การควบคุมคุณภาพการผลิตมะม่วงดองและผลิตภัณฑ์มะม่วงดอง""
ปี พ.ศ. 2546
16 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบ
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครแคปซูลจากสตาร์ชข้าวเจ้าเพื่อใช้เป็นสารกักเก็บกลิ่นรส
ปี พ.ศ. 2544
18 Development of Low-input Technology for Reducing Postharvest Losses of Staples in Southeast Asia.
19 การยกระดับอุตสาหกรรมการแปรรูปมะม่วงในท้องถิ่นเพื่อให้ได้มาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2540
20 ผักดองกระป๋องจากเศษวัสดุเหลือใช้จากข้าวโพดอ่อน : ตั้งฉ่าย
ปี พ.ศ. 2539
21 การทดลองผลิตอาหารเช้าสำเร็จรูปจากแป้งข้าวกล้อง ผลไม้
ปี พ.ศ. 2538
22 ศึกษาการทำอาหารที่ให้แคลอรี่สูงจากพืชผัก
ปี พ.ศ. 2534
23 Canned Vegetable Juice From Baby Corn.
ปี พ.ศ. 2532
24 การทดลองผลิตอาหารเช้าสำเร็จรูปจากแป้งข้าวกล้อง ผลไม้
25 การผลิตและการใช้ประโยชน์จากแป้งข้าวโพด
26 เครื่องดื่มถั่วเหลืองผง
ปี พ.ศ. 2527
27 ศึกษาการทำอาหารที่ให้แคลอรี่สูงจากพืชผัก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
28 การผลิตและการใช้ประโยชน์จากแป้งข้าวโพด
29 เครื่องดื่มถั่วเหลืองผง
30 Canned Vegetable Juice From Baby Corn.
31 ผักดองกระป๋องจากเศษวัสดุเหลือใช้จากข้าวโพดอ่อน : ตั้งฉ่าย