ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- รัตน์ดาวรณ คลังกลาง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 6
3 2557 1
4 2556 2
5 2555 4
6 2554 3
7 2553 3
8 2552 5
9 2551 2
10 2550 3
11 2547 1
12 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อลดการยึดติดของข้อเท้าและเพิ่มความตึงตัวของกล้ามเนื้อขาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ปี พ.ศ. 2558
2 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถแห่งตนต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนจังหวัดขอนแก่น
3 การสังเคราะห์องค์ความรู้จากการใช้นวัตกรรมก้านมะพร้าวกระดกในการสร้างเสริมสุขภาพ บริบทวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
4 ประสบการณ์ของชาวนาในการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการทำนา
5 ผลของการจัดโปรแกรมการพัฒนาความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน โดยใช้กรณีศึกษาต่อทัศนคติและความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
6 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ในรายวิชาอารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7 ผลของการจัดโปรแกรมการพัฒนาความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนต่อทัศนคติและความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2557
8 ผลการพัฒนาสมรรถนะและอัตลักษณ์ตามคุณลักษณะพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชน ของชุมชน และโดยชุมชน จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2556
9 ผลของการใช้ก้านมะพร้าวกระดกต่อการยึดติดของข้อเท้าและความตึงตัวของกล้ามเนื้อขาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะปลายเท้าตกในตำบลบ้านเป็ด
10 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ในรายวิชาพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
ปี พ.ศ. 2555
11 ผลของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสู่การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ กรณีศึกษา เขตพื้นที่กึ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
12 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาพยาบาลให้เป็นผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพ
13 การประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วม : สุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของชาวสวนยางพารา จังหวัดบึงกาฬ
14 -
ปี พ.ศ. 2554
15 ผลลัพธ์ของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. สู่การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ กรณ๊ศึกษา เขตพื้นที่กึ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
16 ความต้องการของชุมชนในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ
17 ความต้องการของชุมชนในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ
ปี พ.ศ. 2553
18 พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
19 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จในการเลิกสูบบุหรี่ตามมุมมองของคนไทยอีสาน
20 การพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลแบบบูรณาการโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการคิดอย่างเป็นระบบในวิชาการสร้างเสริมคุณภาพและป้องกันการเจ็บป่วย ปีการศึกษา 2551
ปี พ.ศ. 2552
21 ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบในวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 เรื่อง การวินิจฉัยปัญหาทางสุขภาพชุมชนและการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน
22 ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบในรายวิชาพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 เรื่อง กระบวนการและเทคนิคการเยี่ยมบ้าน
23 ผลการจัดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
24 การศึกษาสถานการณ์การบริโภค และเสริมสร้างศักยภาพการลดการบริโภคสารเสพติด ในกลุ่มคนงานก่อสร้าง
25 การศึกษาสถานการณ์การบริโภค และเสริมสร้างศักยภาพการลดการบริโภคสารเสพติด ในกลุ่มคนขับรถบรรทุกอ้อย
ปี พ.ศ. 2551
26 ผลกสนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการสอดแทรกคุ๊ธรรมจริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบในวิชาการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพปละการป้องกันการเจ็บป่วยในบุคคลวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยผู้สูงอายุ
27 การบริโภคและการลดการบริโภคสารเสพติดในกลุ่มคนขับรถบรรทุกอ้อย
ปี พ.ศ. 2550
28 การศึกษาสถานการณ์บริโภคและเสริมสร้างศักยภาพการลดการบริโภคสารเสพติดในกลุ่มคนขับรถบรรทุกอ้อย
29 การศึกษาสถานการณ์การบริโภคและเสริมสร้างศักยภาพการลดการบริโภคสารเสพติดในกลุ่มคนขับรถสองแถว
30 การศึกษาสถานการณ์การบริโภคและเสริมสร้างศักยภาพ การลดการบริโภคสารเสพติดในกลุ่มคนงานก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2547
31 สภาพชีวิตของผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด จากค่ายชุมชนบำบัด