ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัตนา สนั่นเมือง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 4
3 2554 5
4 2553 7
5 2552 5
6 2551 13
7 2550 3
8 2549 2
9 2548 4
10 2547 1
11 2541 1
12 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การสังเคราะห์ไคโตซาน-พอลีอะนีลีนคอมโพสิทอิเล็คโทรดเพื่อกำจัดโครเมียมด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาชุดทดสอบหาปริมาณสารไซเปอร์เมทรินตกค้างในผักและผลไม้ที่เฉพาะเจาะจงแบบเทียบแถบสีมาตรฐาน
3 ข้าวเสริมวานาเดียมเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน
4 การพัฒนาชุดทดสอบฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสและไนเตรท-ไนโตรเจนในปุ๋ยสังเคราะห์
5 ข้าวเสริมธาตุวานาเดียมเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนาชุดทดสอบสารคาร์บาริล คาร์โบซัลแฟน และเฟนนิโทรไทออน ตกค้างในข้าวแบบคัดกรองอย่างง่ายและเฉพาะเจาะจง
7 การพัฒนาชุดทดสอบฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสและไนเตรท-ไนโตรเจนในปุ๋ยสังเคราะห์
8 ข้าวเสริมวานาเดียมเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน
9 ความสัมพันธ์ของการสะสมสารหนูในดินและข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2
10 การพัฒนาชุดทดสอบสารคาร์บาริล คาร์โบซัลแฟน และแฟนนิโทรไทออนตกค้างในข้าวแบบคัดกรองอย่างง่ายและเฉพาะเจาะจง
ปี พ.ศ. 2553
11 การพัฒนาชุดทดสอบสารคาร์บาริล คาร์โบซัลแฟน และเฟนนิโทรไทออน ตกค้างในข้าวแบบคัดกรองอย่างง่ายและเฉพาะเจาะจง
12 การพัฒนาชุดทดสอบโลหะหนักตะกั่ว แคดเมียม และปรอทอย่างง่ายสำหรับการตรวจสอบการปนเปื้อนในนาข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยในการจำหน่ายและการส่งออก
13 การใช้ประโยชน์จากข้าวแบบยั่งยืน : การผลิตซิลิกาจากแกลบข้าวเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ด้วยซิลิกาสกัดจากแกลบข้าว เพื่อส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
15 การพัฒนาวิธีการผลิตข้าวเสริมธาตุซิลีเนียมเพื่อเพิ่มมูลค่าสำหรับการส่งออก
16 การพัฒนาชุดทดสอบสารคาร์บาริล คาร์โบซัลแฟน และเฟนนิโทรไทออนตกค้างในข้าวแบบคัดกรองอย่างง่ายและเฉพาะเจาะจง
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิคด้วยซิลิกาสกัดจากแกลบข้าว เพื่อส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2552
18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ด้วยซิลิกาสกัดจากแกลบข้าว เพื่อส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
19 ชุดสำเร็จรูปสำหรับลดปริมาณแคลเซียม เหล็ก คลอไรด์ และไนเตรตไอออนในน้ำบริโภค
20 การใช้ประโยชน์จากข้าวแบบยั่งยืน : การผลิตซิลิกาจากแกลบข้าวเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
21 ความสัมพันธ์ของการสะสมสารหนูในดินและข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2
22 การพัฒนาชุดทดสอบโลหะหนักตะกั่ว แคดเมียม และปรอทอย่างง่าย สำหรับการตรวจสอบการปนเปื้อนในข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อมาตรฐานความปลอดภัย ในการจำหน่ายและการส่งออก
ปี พ.ศ. 2551
23 การพัฒนาอุปกรณ์กรองน้ำสำหรับดูดซับแคลเซียมและแมกนีเซียมในน้ำกระด้างจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
24 การพัฒนาชุดทดสอบโลหะหนักตะกั่ว แคดเมียม และปรอทอย่างง่ายสำหรับการตรวจสอบการปนเปื้อนในนาข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยในการจำหน่ายและการส่งออก
25 การใช้ประโยชน์จากข้าวแบบยั่งยืน : การผลิตซิลิกาจากแกลบข้าวเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
26 การพัฒนาวิธีการผลิตข้าวเสริมธาตุซิลีเนียมเพื่อเพิ่มมูลค่าสำหรับการส่งออก
27 การพัฒนาวิธีการผลิตข้าวเสริมธาตุซิลีเนียมเพื่อเพิ่มมูลค่าสำหรับการส่งออก
28 การพัฒนาชุดทดสอบโลหะหนักตะกั่ว แคดเมียม และปรอทอย่างง่ายสำหรับการตรวจสอบการปนเปื้อนในข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารและการควบคุมคุณภาพในการจำหน่ายและส่งออก
29 การใช้ประโยชน์จากข้าวแบบยั่งยืน : การผลิตซิลิกาจากแกลบข้าวเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
30 การดูดซับโครเมียมอิออนในสารละลายด้วยคาร์บอนเตรียมจากต้นไมยราบยักษ์และแกลบข้าว
31 ประสิทธิภาพการดูดซับแคลเซียมในน้ำกระด้างของไคโตซานและไคโตซานที่ปรับปรุงโครงสร้างจากกระดองปูนา
32 ชุดสำเร็จรูปสำหรับลดปริมาณแคลเซียม เหล็ก คลอไรด์ และไนเตรตไอออนในน้ำบริโภค
33 การใช้ประโยชน์จากข้าวแบบยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ซิลิกอนจากแกลบข้าวเพื่อป้องกันโรคไหม้ของต้นข้าว
34 การใช้ประโยชน์จากข้าวแบบยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ซิลิกอนจากแกลบข้าวเพื่อป้องกันโรคไหม้ของต้นข้าว
35 การใช้ประโยชน์จากข้าวแบบยั่งยืน : การผลิตซิลิกาจากแกลบข้าว เพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2550
36 การผลิตถ่านกัมมันต์จากเมล็ดมะขามและเปลือกหมากโดยเทคนิคการกระตุ้นด้วยสารเคมีและการประยุกต์เพื่อการดูดซับเหล็กในน้ำบาดาลสังเคราะห์
37 การใช้ประโยชน์จากข้าวแบบยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ซิลิกอนจากแกลบข้าวเพื่อป้องกันโรคไหม้ของต้นข้าว
38 การผลิตน้ำตาลผงจากน้ำตาลสดธรรมชาติในระดับอุตสาหกรรมท้องถิ่นให้มีคุณภาพมาตรฐานจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2549
39 การผลิตถ่านกัมมันต์จากเมล็ดมะขามและเปลือกหมากโดยเทคนิคการกระตุ้นด้วยสารเคมีและการประยุกต์เพื่อการดูดซับเหล็กในน้ำบาดาลสังเคราะห์
40 การผลิตน้ำตาลผงจากน้ำตาลสดธรรมชาติ ในระดับอุตสาหกรรมท้องถิ่นให้มีคุณภาพมาตรฐาน จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2548
41 การผลิตน้ำตาลผงจากน้ำตาลสดธรรมชาติในระดับอุตสาหกรรมท้องถิ่นให้มีคุณภาพมาตรฐานจังหวัดพิษณุโลก
42 การผลิตน้ำตาลผงจากน้ำตาลสดธรรมชาติในระดับอุตสาหกรรมท้องถิ่นให้มีคุณภาพมาตรฐานจังหวัดพิษณุโลก
43 การกำจัดโครเมียมแมงกานีส และตะกั่วด้วยแกลบดำร่วมกับไคโตซานที่เตรียมจากกระดองปูนา
44 การผลิตน้ำตาลผงจากน้ำตาลสดธรรมชาติในระดับอุตสาหกรรมท้องถิ่นให้มีคุณภาพมาตรฐาน จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2547
45 การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการแยก ล้าง คัดเลือกแร่ทองคำ จากเขาพนมพา อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
ปี พ.ศ. 2541
46 การศึกษาชนิดและคุณสมบัติบางประการทางเคมีและชีววิทยา ของสมุนไพรเขาหลวง จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2540
47 การศึกษาชนิดและคุณสมบัติบางประการทางเคมีและชีววิทยา ของสมุนไพรเขาหลวง จังหวัดสุโขทัย