ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัตนา พุ่มไพศาล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- รัตนา พุมไพศาล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 9
3 สวัสดิ์ ประทุมราช 5
4 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 5
5 สมคิด พรมจุ้ย 5
6 สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ 4
7 รัตนา พุ่มไพศาล 3
8 วรรณา ปูรณโชติ 3
9 ประนอม โอทกานนท์ 3
10 ปาน กิมปี 3
11 วรรณี ศิริโชติ 2
12 กิจจา เวสประชุม 2
13 บุญเสริม หุตะแพทย์ 2
14 เทวี โพธิผละ 2
15 เพ็ญศรี มั่นนาค 2
16 ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย 2
17 วรนุช ควนสุวรรณ 2
18 เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์ 2
19 อรพินท์ วิบูลย์พันธุ์ 2
20 อาชัญญา รัตนอุบล 2
21 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 2
22 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 2
23 มนัสวาสน์ โกวิทยา 2
24 อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ 1
25 มงคล ทองจันทึก 1
26 ไพโรจน์ หวังใจชื่น 1
27 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
28 ภาคี วงษ์พานิชย์ 1
29 หลุยส์ อัมสุทธิ 1
30 อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ 1
31 วรรณนรา บุญยืน 1
32 บัณฑิต วิทยาลัย 1
33 พิกุล เลิศมงคลตระกูล 1
34 พินพง สัตยพันธ์ 1
35 กฤษฎ์ มีมุข 1
36 วิโรจน์ ขวัญเกื้อ 1
37 อรพรรณ สมานทรัพย์ 1
38 ชาตรี ธรรมธุรส 1
39 ดิลก บุญเรืองรอด 1
40 พงษ์พิศาล ชินสำราญ 1
41 จารุพร สูงสว่าง 1
42 ประไพ เสมหิรัญ 1
43 นิติยา สวัสดิราษฎร์ 1
44 พจนา กียะสูตร 1
45 ปาน กิมปิ 1
46 พรนิภา ปลัดสิงห์ 1
47 ประภาพร ศรีคำ 1
48 นิตยา สุระชัย 1
49 นันฐิณี ศรีธัญญา 1
50 อาชัญญา สิริยานนท์ 1
51 อัญชลีกร กุลสุวรรณ 1
52 มานะ ทาแป้ง 1
53 ดวงตา จำนงค์ 1
54 อุษา โพนทอง 1
55 วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา 1
56 จุมพล พูลภัทรชีวิน 1
57 วรรัตน์ อภินันท์กูล 1
58 ยิ่ง กีรติบูรณะ 1
59 สุวรรณา พลภักดี 1
60 สมชาย มะลิลา 1
61 สุวรรณา ยหะกร 1
62 กมล สุดประเสริฐ 1
63 วิภาวดี จันทยงค์ 1
64 สุจิตรา จันทรวิภาส 1
65 จุฬารัตน์ วันไชย 1
66 อาคม จันทสุนทร 1
67 ปาน กิมปี 1
68 ชูศักดิ์ ชูช่วย 1
69 อังคณา วสุวรวงศ์ 1
70 นงลักษณ์ ยอดฉุน 1
71 โกศล คำเติม 1
72 วิเชียร เกตุสิงห์ 1
73 จิดาภา สุวรรณฤกษ์ 1
74 พจนา เอื้องไพบูลย์ 1
75 ชนกนารถ ชื่นเชย 1
76 ชวาลา อรุณสวัสดิ์ 1
77 เกหลง ปภาวสิทธิ์ 1
78 สุภาพ วาดเขียน 1
79 นวลฉวี คุ้มตระกูล 1
80 นวลศิริ พงศ์ถาวรภิญโญ 1
81 ไพฑูรย์ โพธิสาร 1
82 สุกันยา เยาวชิรพงศ์ 1
83 สนธิรัก เทพเรณู 1
84 ศิริเดช สุชีวะ 1
85 พวงมาลัย พริบไหว 1
86 ไม่มีข้อมูล 1
87 อมรทิพย์ สันตวิริยะพันธุ์ 1
88 อารีย์ เพชรบุตร 1
89 นวลจันทร์ เพ็ญประดับพร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2550 2
5 2547 3
6 2546 2
7 2545 4
8 2544 2
9 2540 4
10 2539 3
11 2537 3
12 2536 5
13 2535 1
14 2534 4
15 2533 3
16 2532 3
17 2531 4
18 2530 4
19 2529 3
20 2528 3
21 2527 2
22 2524 3
23 2522 1
24 2518 1
25 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาตามสภาพจริงเป็นฐาน และซุปเปอร์เลิร์นนิ่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำหรับอาชีพกรรมการผู้ตัดสินกีฬา
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาภาวะพฤฒพลังของข้าราชการกองทัพไทยตามแนวคิดวิทยาการผู้สูงอายุด้านการศึกษาและการเรียนรู้จากประสบการณ์
ปี พ.ศ. 2552
3 แนวโน้มการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหน้า
ปี พ.ศ. 2550
4 แนวโน้มการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหน้า
5 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สำหรับเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ปี พ.ศ. 2547
6 ผลของการจัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุตามแนวทางชีวจิตโดยวิธีสตอรี่ไลน์
7 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมสำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
9 การวิเคราะห์ลักษณะการเรียนรู้ของตำรวจตระเวนชายแดนในบทบาทการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
10 การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การศึกษาแบบพหุกรณี
ปี พ.ศ. 2545
11 ความสัมพันธ์ของปัจจัยคัดสรรกับการให้บริการการศึกษานอกระบบโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
12 การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเพิ่มความสามารถ ในการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของประชาชน ใน ปี พ.ศ. 2555
13 การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติก พุทธศักราช 2543
14 การพัฒนาตนเองของครูเกี่ยวกับการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู วิทยาลัยสารพัดช่าง กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2544
15 ผลของการใช้แนวคิดการทำงานแบบร่วมมือ ในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน
16 สภาพและปัญหาของการประสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบเพื่อผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2540
17 การศึกษาคุณลักษณะของบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนตามนโยบายใหม่ ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
18 สภาพ ปัญหาและความต้องการด้านการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของวิทยาลัยสารพัดช่าง ตามการรับรู้ของผู้บริหาร ครู และนักศึกษาผู้ใหญ่กรุงเทพมหานคร
19 สวัสดิภาพแรงงานสตรีในโรงงานอุตสาหกรรมตามการรับรู้ของแรงงานสตรีและเจ้าของกิจการในกรุงเทพและเขตปริมณฑล
20 ปัญหาการบริหารโรงเรียนผู้ใหญ่สายสามัญ
ปี พ.ศ. 2539
21 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ
22 การศึกษาสภาพและปัญหาการให้บริการแนะแนวของครูประจำกลุ่ม ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน สายสามัญศึกษาวิธีเรียนทางไกลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามการรับรู้ของผู้บริหาร ครูประจำกลุ่ม และนักศึกษา
23 การศึกษาการดำเนินงานของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ ในเขตจังหวัดภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2537
24 การศึกษาสมรรถภาพที่พึงประสงค์ของครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามการรับรู้ของตนเอง ผู้ดำเนินงาน และนักศึกษา
25 การศึกษาสาเหตุของความสนใจในการเรียน ของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในทัณฑสถานวัยหนุ่ม
26 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานการศึกษานอกโรงเรียน ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ปีงบประมาณ 2537
ปี พ.ศ. 2536
27 ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาโครงการการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการศึกษาในวิทยาลัยครู สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
28 การนำเสนอรูปแบบการจัดโครงการ การศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามความต้องการของชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
29 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่ของนักศึกษาทางไกลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนด้วยตนเองและแบบเรียนของกรมการศึกษานอกโรงเรียน
30 ความคิดเห็นของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด เกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาอาชีพอิสระ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
31 สภาพและปัญหาในหารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แนะแนวประจำศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ในศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
ปี พ.ศ. 2535
32 สภาพและปัญหาการจัดการศึกษานอกโรงเรียนด้านอาชีพ สำหรับประชาชนเขตพื้นที่ประสบวาตภัยจังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2534
33 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความสำเร็จในการดำเนินงาน ของห้องสมุดประชาชนอำเภอในภาคเหนือ
34 แนวโน้มการจัดห้องสมุดประชาชนจังหวัด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีพุทธศักราช 2534
35 การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา ของศึกษานิเทศก์ส่วนกลางในโรงเรียนผู้ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูผู้สอน
36 การนำเสนอรูปแบบการจัดโครงการ การศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามความต้องการของชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ปี พ.ศ. 2533
37 ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาและนักศึกษาผู้ใหญ่ เกี่ยวกับการเรียนด้วยการนำตนเอง ในโรงเรียนผู้ใหญ่สายสามัญ กรุงเทพมหานคร
38 บทบาทของผู้นำท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน ตามการรับรู้ของผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นและหมู่บ้านทั่วไปภาคใต้
39 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม การศึกษานอกระบบโรงเรียน ของพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2532
40 ความสัมพันธ์ระหว่างสติปัญญา และภูมิหลังกับความสามารถ ในการแก้ปัญหาของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของผู้ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนระดับอำเภอ
42 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดบริการแนะแนว ตามสภาพที่จัดจริงและตามความคาดหวังของผู้บริหาร อาจารย์แนะแนว และผู้รับบริการแนะแนวของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
ปี พ.ศ. 2531
43 สวัสดิภาพแรงงานสตรีในโรงงานอุตสาหกรรมตามการรับรู้ของแรงงานสตรีและเจ้าของกิจการในกรุงเทพและเขตปริมณฑล
44 การศึกษาบทบาทที่คาดหวังและที่เป็นจริงของครูโครงการศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา ตามการรับรู้ของผู้บริหาร ครูและชาวเขาผู้เรียนในเขตภาคเหนือตอนบน
45 การจัดโครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียน ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ 6 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา : การศึกษาเฉพาะกรณีสุขาภิบาลตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
46 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมในโครงการการศึกษา เพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบทของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2530
47 บทบาทของโต๊ะอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการสนับสนุนการพัฒนาโครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามการรับรู้ของผู้บริหารการศึกษานอกโรงเรียน ผู้นำท้องถิ่น และโต๊ะอิหม่าม
48 บทบาทที่คาดหวังและที่ปฏิบัติจริงในด้านการเรียนการสอน ของครูประจำกลุ่มการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 3 และ 4 ทางวิทยุและไปรษณีย์ ตามการรับรู้ของตนเอง ผู้บริหารและผู้เรียนในเขตภาคเหนือ
49 การวิเคราะห์สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2526
50 ความคิดเห็นของครูผู้ฝึกและผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างการเข้ารับการฝึกอบรมของหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมแรงงาน
ปี พ.ศ. 2529
51 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังกับความต้องการการศึกษาต่อ ของนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 4 ในกรุงเทพมหานคร
52 บทบาทในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา ตามการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์และครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา 6
53 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับทัศนะการเป็นพลเมืองดีของนักศึกษา โรงเรียนารพัดช่างในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
54 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอน เกี่ยวกับหลักสูตรวิชาเอกการพัฒนาชุมชน ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงของวิทยาลัยครู
55 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอน เกี่ยวกับหลักสูตรวิชาเอกการพัฒนาชุมชน ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงของวิทยาลัยครู
56 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร พัฒนากร และผู้นำท้องถิ่น เกี่ยวกับบทบาทของพัฒนากรในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ในเขตสำนักงานพัฒนาชุมชนเขต 7
ปี พ.ศ. 2527
57 ความคิดเห็นของนักศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ ที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนผู้ใหญ่สายอาชีพ สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร
58 สภาพการเรียนการสอนการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 3-4 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 3-4 ในโรงเรียนผู้ใหญ่สำหรับพระภิกษุสามเณรในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2524
59 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับที่ 3 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2523 ในจังหวัดนครสวรรค์
60 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาผู้ใหญ่ แบบเบ็ดเสร็จระดับ 4 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2523 ในจังหวัดนครสวรรค์
61 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับ 3-4 ในเขตการศึกษา 10
ปี พ.ศ. 2522
62 การวิเคราะห์ผลร่วมระหว่างช่วยการเสนอสิ่งเร้าซ้ำ และช่วงจำในการจำคำโยงคู่แบบน่อเนื่อง เพื่อทดสอบทฤษฎีการเลือกรหัส
ปี พ.ศ. 2518
63 การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
64 การนำเสนอรูปแบบการจัดโครงการการศึกษานอกระบบ โรงเรียนตามความต้องการของชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท