ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัตนา พุ่มไพศาล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- รัตนา พุมไพศาล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 9
3 สวัสดิ์ ประทุมราช 5
4 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 5
5 สมคิด พรมจุ้ย 5
6 สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ 4
7 ประนอม โอทกานนท์ 3
8 ปาน กิมปี 3
9 รัตนา พุ่มไพศาล 3
10 วรรณา ปูรณโชติ 3
11 กิจจา เวสประชุม 2
12 ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย 2
13 วรนุช ควนสุวรรณ 2
14 บุญเสริม หุตะแพทย์ 2
15 เทวี โพธิผละ 2
16 อรพินท์ วิบูลย์พันธุ์ 2
17 วรรณี ศิริโชติ 2
18 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 2
19 มนัสวาสน์ โกวิทยา 2
20 เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์ 2
21 อาชัญญา รัตนอุบล 2
22 เพ็ญศรี มั่นนาค 2
23 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 2
24 สมชาย มะลิลา 1
25 สุวรรณา พลภักดี 1
26 กมล สุดประเสริฐ 1
27 สุจิตรา จันทรวิภาส 1
28 จุฬารัตน์ วันไชย 1
29 สุวรรณา ยหะกร 1
30 ยิ่ง กีรติบูรณะ 1
31 นงลักษณ์ ยอดฉุน 1
32 ชูศักดิ์ ชูช่วย 1
33 พรนิภา ปลัดสิงห์ 1
34 วิภาวดี จันทยงค์ 1
35 ปาน กิมปี 1
36 อังคณา วสุวรวงศ์ 1
37 โกศล คำเติม 1
38 วิเชียร เกตุสิงห์ 1
39 อาคม จันทสุนทร 1
40 ชวาลา อรุณสวัสดิ์ 1
41 ประภาพร ศรีคำ 1
42 ไพฑูรย์ โพธิสาร 1
43 สุกันยา เยาวชิรพงศ์ 1
44 ชนกนารถ ชื่นเชย 1
45 เกหลง ปภาวสิทธิ์ 1
46 นวลศิริ พงศ์ถาวรภิญโญ 1
47 สุภาพ วาดเขียน 1
48 อมรทิพย์ สันตวิริยะพันธุ์ 1
49 อารีย์ เพชรบุตร 1
50 ศิริเดช สุชีวะ 1
51 พจนา เอื้องไพบูลย์ 1
52 สนธิรัก เทพเรณู 1
53 พวงมาลัย พริบไหว 1
54 วรรัตน์ อภินันท์กูล 1
55 ไม่มีข้อมูล 1
56 จิดาภา สุวรรณฤกษ์ 1
57 อาชัญญา สิริยานนท์ 1
58 ดิลก บุญเรืองรอด 1
59 อรพรรณ สมานทรัพย์ 1
60 ชาตรี ธรรมธุรส 1
61 ภาคี วงษ์พานิชย์ 1
62 อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ 1
63 อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ 1
64 มงคล ทองจันทึก 1
65 วรรณนรา บุญยืน 1
66 วิโรจน์ ขวัญเกื้อ 1
67 นวลจันทร์ เพ็ญประดับพร 1
68 นวลฉวี คุ้มตระกูล 1
69 จารุพร สูงสว่าง 1
70 พิกุล เลิศมงคลตระกูล 1
71 กฤษฎ์ มีมุข 1
72 บัณฑิต วิทยาลัย 1
73 หลุยส์ อัมสุทธิ 1
74 ไพโรจน์ หวังใจชื่น 1
75 นิตยา สุระชัย 1
76 นันฐิณี ศรีธัญญา 1
77 นิติยา สวัสดิราษฎร์ 1
78 ประไพ เสมหิรัญ 1
79 พจนา กียะสูตร 1
80 พงษ์พิศาล ชินสำราญ 1
81 อุษา โพนทอง 1
82 วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา 1
83 พินพง สัตยพันธ์ 1
84 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
85 จุมพล พูลภัทรชีวิน 1
86 อัญชลีกร กุลสุวรรณ 1
87 ดวงตา จำนงค์ 1
88 มานะ ทาแป้ง 1
89 ปาน กิมปิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2550 2
4 2547 3
5 2546 2
6 2545 4
7 2544 2
8 2540 2
9 2539 3
10 2537 3
11 2536 4
12 2535 1
13 2534 4
14 2533 3
15 2532 3
16 2531 3
17 2530 4
18 2529 3
19 2528 3
20 2527 2
21 2524 3
22 2522 1
23 2518 1
24 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาตามสภาพจริงเป็นฐาน และซุปเปอร์เลิร์นนิ่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำหรับอาชีพกรรมการผู้ตัดสินกีฬา
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาภาวะพฤฒพลังของข้าราชการกองทัพไทยตามแนวคิดวิทยาการผู้สูงอายุด้านการศึกษาและการเรียนรู้จากประสบการณ์
ปี พ.ศ. 2550
3 แนวโน้มการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหน้า
4 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สำหรับเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ปี พ.ศ. 2547
5 ผลของการจัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุตามแนวทางชีวจิตโดยวิธีสตอรี่ไลน์
6 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมสำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
8 การวิเคราะห์ลักษณะการเรียนรู้ของตำรวจตระเวนชายแดนในบทบาทการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
9 การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การศึกษาแบบพหุกรณี
ปี พ.ศ. 2545
10 ความสัมพันธ์ของปัจจัยคัดสรรกับการให้บริการการศึกษานอกระบบโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
11 การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเพิ่มความสามารถ ในการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของประชาชน ใน ปี พ.ศ. 2555
12 การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติก พุทธศักราช 2543
13 การพัฒนาตนเองของครูเกี่ยวกับการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู วิทยาลัยสารพัดช่าง กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2544
14 ผลของการใช้แนวคิดการทำงานแบบร่วมมือ ในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน
15 สภาพและปัญหาของการประสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบเพื่อผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2540
16 การศึกษาคุณลักษณะของบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนตามนโยบายใหม่ ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
17 สภาพ ปัญหาและความต้องการด้านการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของวิทยาลัยสารพัดช่าง ตามการรับรู้ของผู้บริหาร ครู และนักศึกษาผู้ใหญ่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
18 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ
19 การศึกษาสภาพและปัญหาการให้บริการแนะแนวของครูประจำกลุ่ม ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน สายสามัญศึกษาวิธีเรียนทางไกลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามการรับรู้ของผู้บริหาร ครูประจำกลุ่ม และนักศึกษา
20 การศึกษาการดำเนินงานของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ ในเขตจังหวัดภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2537
21 การศึกษาสมรรถภาพที่พึงประสงค์ของครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามการรับรู้ของตนเอง ผู้ดำเนินงาน และนักศึกษา
22 การศึกษาสาเหตุของความสนใจในการเรียน ของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในทัณฑสถานวัยหนุ่ม
23 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานการศึกษานอกโรงเรียน ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ปีงบประมาณ 2537
ปี พ.ศ. 2536
24 ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาโครงการการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการศึกษาในวิทยาลัยครู สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
25 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่ของนักศึกษาทางไกลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนด้วยตนเองและแบบเรียนของกรมการศึกษานอกโรงเรียน
26 ความคิดเห็นของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด เกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาอาชีพอิสระ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27 สภาพและปัญหาในหารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แนะแนวประจำศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ในศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
ปี พ.ศ. 2535
28 สภาพและปัญหาการจัดการศึกษานอกโรงเรียนด้านอาชีพ สำหรับประชาชนเขตพื้นที่ประสบวาตภัยจังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2534
29 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความสำเร็จในการดำเนินงาน ของห้องสมุดประชาชนอำเภอในภาคเหนือ
30 แนวโน้มการจัดห้องสมุดประชาชนจังหวัด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีพุทธศักราช 2534
31 การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา ของศึกษานิเทศก์ส่วนกลางในโรงเรียนผู้ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูผู้สอน
32 การนำเสนอรูปแบบการจัดโครงการ การศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามความต้องการของชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ปี พ.ศ. 2533
33 ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาและนักศึกษาผู้ใหญ่ เกี่ยวกับการเรียนด้วยการนำตนเอง ในโรงเรียนผู้ใหญ่สายสามัญ กรุงเทพมหานคร
34 บทบาทของผู้นำท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน ตามการรับรู้ของผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นและหมู่บ้านทั่วไปภาคใต้
35 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม การศึกษานอกระบบโรงเรียน ของพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2532
36 ความสัมพันธ์ระหว่างสติปัญญา และภูมิหลังกับความสามารถ ในการแก้ปัญหาของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของผู้ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนระดับอำเภอ
38 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดบริการแนะแนว ตามสภาพที่จัดจริงและตามความคาดหวังของผู้บริหาร อาจารย์แนะแนว และผู้รับบริการแนะแนวของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
ปี พ.ศ. 2531
39 การศึกษาบทบาทที่คาดหวังและที่เป็นจริงของครูโครงการศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา ตามการรับรู้ของผู้บริหาร ครูและชาวเขาผู้เรียนในเขตภาคเหนือตอนบน
40 การจัดโครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียน ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ 6 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา : การศึกษาเฉพาะกรณีสุขาภิบาลตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
41 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมในโครงการการศึกษา เพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบทของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2530
42 บทบาทของโต๊ะอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการสนับสนุนการพัฒนาโครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามการรับรู้ของผู้บริหารการศึกษานอกโรงเรียน ผู้นำท้องถิ่น และโต๊ะอิหม่าม
43 บทบาทที่คาดหวังและที่ปฏิบัติจริงในด้านการเรียนการสอน ของครูประจำกลุ่มการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 3 และ 4 ทางวิทยุและไปรษณีย์ ตามการรับรู้ของตนเอง ผู้บริหารและผู้เรียนในเขตภาคเหนือ
44 การวิเคราะห์สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2526
45 ความคิดเห็นของครูผู้ฝึกและผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างการเข้ารับการฝึกอบรมของหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมแรงงาน
ปี พ.ศ. 2529
46 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังกับความต้องการการศึกษาต่อ ของนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 4 ในกรุงเทพมหานคร
47 บทบาทในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา ตามการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์และครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา 6
48 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับทัศนะการเป็นพลเมืองดีของนักศึกษา โรงเรียนารพัดช่างในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
49 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอน เกี่ยวกับหลักสูตรวิชาเอกการพัฒนาชุมชน ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงของวิทยาลัยครู
50 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอน เกี่ยวกับหลักสูตรวิชาเอกการพัฒนาชุมชน ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงของวิทยาลัยครู
51 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร พัฒนากร และผู้นำท้องถิ่น เกี่ยวกับบทบาทของพัฒนากรในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ในเขตสำนักงานพัฒนาชุมชนเขต 7
ปี พ.ศ. 2527
52 ความคิดเห็นของนักศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ ที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนผู้ใหญ่สายอาชีพ สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร
53 สภาพการเรียนการสอนการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 3-4 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 3-4 ในโรงเรียนผู้ใหญ่สำหรับพระภิกษุสามเณรในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2524
54 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับที่ 3 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2523 ในจังหวัดนครสวรรค์
55 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาผู้ใหญ่ แบบเบ็ดเสร็จระดับ 4 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2523 ในจังหวัดนครสวรรค์
56 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับ 3-4 ในเขตการศึกษา 10
ปี พ.ศ. 2522
57 การวิเคราะห์ผลร่วมระหว่างช่วยการเสนอสิ่งเร้าซ้ำ และช่วงจำในการจำคำโยงคู่แบบน่อเนื่อง เพื่อทดสอบทฤษฎีการเลือกรหัส
ปี พ.ศ. 2518
58 การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ