ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัตนา ทรัพย์บำเรอ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในน้ำผิวดินและตะกอนดินและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวณกว๊านพะเยา
2 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงทางสุขภาพจากการบริโภคอาหาร
3 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงทางสุขภาพจากการบริโภคอาหารในกว๊านพะเยา ของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่รอบกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2553
4 การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพเพื่อลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรโดยใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม:กรณีศึกษาหมู่บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
5 Health Impact Assessment of Pesticide Use in Northern Thai Farmers.
6 Persistent organochlorines and endocrine disrupting effects in humans.
7 Investigation of estrogenic activity in water stream by enzyme linked receptor assay (ELRA).
8 Assessment of estrogenic activity and total lipids in maternal biological samples (serum and breast milk).
9 การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพเพื่อลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรโดยใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม:กรณีศึกษาหมู่บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
10 การพัฒนาวิธี Enzyme Linked Receptor Assay (ELRA) เพื่อตรวจวัดสารก่อกวนฮอร์โมนเอสโตรเจนในตัวอย่างของเหลวจากร่างกายมนุษย์ (ซีรั่มและน้ำนม)
ปี พ.ศ. 2552
11 การพัฒนาวิธี enzyme linked receptor assay (ELRA) เพื่อตรวจวัดสารก่อกวนฮอร์โมน เอสโตรเจนในตัวอย่างของเหลวจากร่ างกายมนุษย์ (ซีรั่มและน้ านม)
12 การพัฒนาวิธี Enzyme Linked Receptor Assay (ELRA) เพื่อตรวจวัดสารก่อกวนฮอร์โมนเอสโตรเจนในตัวอย่างของเหลวจากร่างกายมนุษย์ (ซีรั่มและน้ำนม)
13 การพัฒนาวิธี enzyme linked receptor assay (ELRA) เพื่อตรวจวัดสารก่อกวนฮอร์โมนเอสโตรเจนในตัวอย่างของเหลวจากร่างกายมนุษย์ (ซีรัมและน้ำนม)
14 การพัฒนาวิธี Enzyme Linked Receptor Assay [ELRA] เพื่อตรวจวัดสารก่อกวนฮอร์โมนเอสโตรเจน ในตัวอย่างของเหลวจากร่างกายมนุษย์ [ซีรั่มและน้ำนม]
ปี พ.ศ. 2551
15 ชุดความรู้เรื่อง ภาวะโลกร้อน กับมลภาวะทางอากาศ.
ปี พ.ศ. 2550
16 สารเคมีทางการเกษตร อันตรายต่อสุขภาพอย่างไร? จากวิจัย…สู่ประชาชน.
17 DDT and health effects in northern Thai populations
18 DDT and xeno-estrogen levels in maternal and cord sera among mother-infant pairs from northern Thailand.
19 การประเมินการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและภาวะโภชนาการ: การสำรวจนำร่องในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการสร้างความตระหนักในการป้องกันตนเองจากการสัมผัสสารเคมีฯ ในเด็กนักเรียนเพื่อนำสู่ความปลอดภัยของอาหารในโรงเรียน
21 การพัฒนาวิธีการตรวจทางชีวภาพเพื่อตรวจวัดสารเคมีในแหล่งน้ำเกษตรกรรมที่มีผลต่อการก่อกวนระบบฮอร์โมนในร่างกายมนุษย์
22 การพัฒนากระบวนการรับรู้ผลกระทบทางสุขภาพจากมลพิษอนุภาคฝุ่นในอากาศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน- กรณีศึกษาในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
23 โครงการจัดลำดับความสำคัญการวิจัยด้านคุณภาพอากาศในเขตภาคเหนือตอนบน
24 การหาสูตรคำนวณการขับสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานในน้ำนมโดยการตรวจเลือดของมารดาในช่วงตั้งครรภ์
25 การประเมินการรับรู้ความเสี่ยง การปนเปื้อนในอาหาร และความเสี่ยงทางสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์: การศึกษานำร่องในเมืองเชียงใหม่
26 การพัฒนาวิธี enzyme linked receptor assay (ELRA) เพื่อตรวจวัดสารก่อกวนฮอร์โมนเอสโตรเจนในตัวอย่างของเหลวจากร่างกายมนุษย์ (ซีรั่มและน้ำนม)
ปี พ.ศ. 2549
27 The association between organochlorine and thyroid hormone levels in cord serum: a study from northern Thailand.
28 Plasma levels of DDT and their association with reproductive hormones in adult men from northern Thailand
ปี พ.ศ. 2548
29 Prenatal exposure to organochlorines in mother-infants pairs from northern Thailand
30 Measurement of estrogenic activities of chemicals in human serum by using enzyme-linked receptor assay (ELRA)
31 Placental transfer of DDT in mother-infant pairs from northern Thailand.
ปี พ.ศ. 2547
32 Persistent organochlorines in mother-neonate pairs from Chiang Mai Province
ปี พ.ศ. 2546
33 Persistent organic pollutants in adult males from Chiang Mai
34 Plasma levels of persistent organic pollutants in adult males residing in Mae Sa Mai Village
35 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช : กรณีศึกษาหมู่บ้านแม่สาใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2545
36 Treatment and reuse of swine wastewater
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
37 Effects of dietary traditional fermented soybean on reproductive hormones, lipids, and glucose among postmenopausal women in northern Thailand.
38 isoflavones and antioxidant Activities of Soybeans in Thailand
39 การศึกษาปริมาณสารไฟโตเอสโตรเจนในถั่วเน่า (อาหารพื้นบ้านล้านนาของประเทศไทย) และผลทางคลินิกต่อสุขภาพของสตรีวัยทอง