ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัตนา ตุงคสวัสดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2539 1
2 2537 2
3 2536 1
4 2534 2
5 2533 1
6 2532 2
7 2531 2
8 2530 3
9 2528 3
10 2527 1
11 2526 1
12 2525 1
13 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 การศึกษาสภาพและปัญหาของวิทยาลัยนาฏศิลปในฐานะวิทยาลัยชุมชน ตามการรับรู้ของอาจารย์และผู้บริหาร ของวิทยาลัยนาฏศิลปในภูมิภาคต่างกัน
ปี พ.ศ. 2537
2 การวิเคราะห์การจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมในโรงเรียนประถมศึกษา ตามนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
3 การเปรียบเทียบค่านิยมประชาธิปไตยของนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนต่างสังกัด กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
5 ครูและหลักธรรมของครูตามแนวพุทธปรัชญา
6 สภาพและปัญหาทางการศึกษาของอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2533
7 บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนของนักเรียน ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามการรับรู้ของครูและนักเรียน
ปี พ.ศ. 2532
8 ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
9 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาจากบทความทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนในวารสารการศึกษา
ปี พ.ศ. 2531
10 การเปรียบเทียบแนวคิดทางปรัชญาการศึกษาระหว่างผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษารัฐบาลและผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
11 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านมโนทัศน์ทางจริยธรรมในนวนิยาย ที่เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2530
12 การวิเคราะห์เนื้อหาในหนังสือพิมพ์รายวัน เกี่ยวกับการเสริมสร้างจริยธรรมของเด็กและเยาวชน
13 ความต้องการของเกษตรกรในการรับบริการทางวิชาการเกษตร จากวิทยาลัยเกษตรกรรมบุรีรัมย์
14 ความคาดหวังของเจ้าของสถานประกอบการ และครูช่างอุตสาหกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีต่อการฝึกงานอาชีพในสถานประกอบการ ของนักเรียนแผนการเรียนช่างอุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
15 ความคิดเห็นของพระสงฆ์และครูเกี่ยวกับการสนับสนุนการศึกษาที่วัด ให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ในวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร
16 แนวคิดทางปรัชญาการศึกษาของอาจารย์วิทยาลัยครู
17 การวิเคราะห์ระบบการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในด้านการพัฒนาชุมชน
ปี พ.ศ. 2527
18 การเปรียบเทียบแนวคิดทางปรัชญาการศึกษาระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และครูประจำการที่เข้ารับการอบรมในโครงการฝึกอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำการในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2526
19 ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทางปรัชญาการศึกษากับบุคลิกภาพ ของอาจารย์ในวิทยาลัยครูภาคใต้
ปี พ.ศ. 2525
20 ปัญหาการจัดแผนการเรียนวิชาอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร