ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัตนา ดวงแก้ว
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- รัตนา ดวงแกว้
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับผู้ปกครองในการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้รายบุคคลเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนโฮมสคูล
ปี พ.ศ. 2559
2 รูปแบบการบริหารชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาความสามารถในการสอนภาษาไทยของครูในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2558
3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
4 รายงานการประเมินผลโครงการอบรมครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2531-2532
5 โครงการอบรมครูโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนชั้นอนุบาลให้มีความรู้เรื่องการอบรมและเลี้ยงดูเด็กปีงบประมาณ 2531-2532
ปี พ.ศ. 2527
6 สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่าง เชาว์ปัญญา สภาพแวดล้อมทางปัญญา และฐานะทางสังคมมิติกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปรัญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 โครงการอบรมครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาส่วนภูมิภาค
8 โครงการอบรมครูโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนชั้นอนุบาลให้มีความรู้เรื่องการอบรมและเลี้ยงดูเด็ก