ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 งามทิพย์ ภู่วโรดม 5
2 ดร. หลุยส์ หลุยส์ เลอเบล 5
3 รศ.ดร. อำนวย แสงโนรี 5
4 รศ.ดร.แชบเบียร์ กีวาลา 4
5 Rattanawan MungKung 3
6 Assoc. Prof. Dr. Shabbir H. Gheewala 3
7 นิติ ชูเชิด 3
8 ปริยาภัทร นิลสลับ 2
9 Thapat Silalertruksa 2
10 Assist Prof Dr Shabbir H. Gheewala 2
11 Mr. Vincent Andre 1
12 คุณพรรรัตน์ เพชรภักดี 1
13 นายศุภโชค ตาปนนนท์ 1
14 นายณัฐพล ชัยยวรรณาการ 1
15 Louis Lebel 1
16 อำนวย แสงโนรี 1
17 นายธนนนท์ นุชเนตร 1
18 ศ.ดร.แซบเบียร์ กีวาลา 1
19 นายอำนาจ จันทร์ครุฑ 1
20 นางสาวเจนจิรา เทศสา 1
21 กุลภา สุพงษ์พันธุ์ กุลดิลก 1
22 Amnuay Saengnoree 1
23 Dr. Louis Lebel 1
24 Assist Prof. Dr. Urasa Buatama 1
25 Assoc. Prof. Dr. Amnuay Saengnoree 1
26 นางสาวพรรรัตน์ เพชรภักดี 1
27 Naruethep Leksivilai 1
28 กิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ 1
29 Nuttapon Chaiyawanakarn 1
30 ณัฐพล ชัยยวรรณาการ 1
31 ผกาพร ธนปริสุทธิ 1
32 Mr.Hayo van der Werf 1
33 Mr.Jo?l Aubin 1
34 Mr.Claver Kanyarushoki 1
35 ธภัทร ศิลาเลิศรักษา 1
36 Sylvain Perret 1
37 นฤเทพ เล็กศิวิไล 1
38 จิระวัฒน์ กณะสุต 1
39 อรุสา บัวตะมะ 1
40 Jirawat Kanasut 1
41 พงษ์เทพ วิไลพันธ์ 1
42 Vanchat Swangsak 1
43 วันฉัตร แสวงศักดิ์ 1
44 Urasa Buatama 1
45 Prof. Roland Clift 1
46 สรัญญา วัชโรทัย 1
47 รัฐชา ชัยชนะ 1
48 ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ 1
49 ชนิกานต์ ยิ้มประยูร 1
50 เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล 1
51 พรเพ็ญ มีทองมูล 1
52 หาญพล พึ่งรัศมี 1
53 นฤชิต ดำปิน 1
54 ฐิติวัฒน์ ลี้ภัยสมบูรณ์ 1
55 M. Teresa Moreira 1
56 Ms.Almudena Hospido 1
57 Gumersindo Feijoo 1
58 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 1
59 นายธิติวัฒน์ ลี้ภัยสมบูรณ์ 1
60 นางฉันธนา ยูวะนิยม 1
61 กิตตินันท์ อันนานนท์ 1
62 รุ้งนภา ทองพูล 1
63 Dr Almudena Hospido 1
64 Dr Hayo van der Werf 1
65 ภคมน สุภาพพันธ์ 1
66 นางสาวผกาพร ธนปริสุทธิ 1
67 รศ.ดร. สิรินธรเทพ แต้วประยูร 1
68 ธนารดี คำยา 1
69 ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ 1
70 พัชรินทร์ วรธนกุล 1
71 ประเสริฐ ภวสัน 1
72 พรพิมล บุญคุ้ม 1
73 อธิวัตร จิรจริยาเวช 1
74 พงษ์วิภาพ หล่อสมบูรณ์ 1
75 สุดกล้า บุญญนันท์ 1
76 Shabbir Hussaini Gheewala 1
77 อรรคเจตต์ อภิขจรศิลป์ 1
78 เกรียงไกร สถาพรวานิชย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2560 1
3 2558 1
4 2557 2
5 2556 11
6 2555 13
7 2554 8
8 2553 15
9 2552 2
10 2551 1
11 2550 1
12 2549 3
13 2541 1
14 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 คาร์บอนฟุตพริ้นท์กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสเพื่อสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป
2 ฐานข้อมูลฟุตพริ้นท์น้ำของการปลูกข้าวเพื่อการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่และการแสดงข้อมูลฉลากฟุตพริ้นท์น้ำของผลิตภัณฑ์ข้าว
ปี พ.ศ. 2560
3 การวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฟุตพริ้นท์น้ำ ของสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด รวมทั้ง ส่งเสริมการพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว (ต่อยอดปี2556)
ปี พ.ศ. 2558
4 การวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฟุตพริ้นท์น้ำ ของสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด รวมทั้ง ส่งเสริมการพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว
ปี พ.ศ. 2557
5 การประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนและการแสดงข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์
6 โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสเพื่อสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2556
7 Liaison for South East Asia: Sustainable Ethical Aquaculture Trade (FP7 program, EU)
8 การจัดทำข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์บริการงานอีเว้นท์ ร้านค้าที่ผู้ซื้อเลือกหยิบของเอง ยางพาราและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพารา และกระดาษและกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ
9 การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : LCA
10 ความยั่งยืนของการค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีจรรยาบรร
11 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของตลับแป้งฝุ่นจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
12 ฟุตพริ้นท์น้ำผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร
13 ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม
14 เครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อส่งเสริมการประเมินและจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารไทยอันเป็นการผลักดันเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
15 เครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร
16 โครงการแผนที่นำทางงานวิจัยด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเพื่อการเกษตรยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียว
17 คาร์บอนฟุตพริ้นท์และการชดเชยคาร์บอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการจัดการก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
ปี พ.ศ. 2555
18 LCA Agri-food Asia
19 ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงและเพาะเลี้ยง
20 คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนของผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชมรกต
21 คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนผลิตภัณฑ์กระป๋องโลหะ
22 คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์แกงเขียวหวานทูน่ากระป๋อง
23 พิชิตฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์ ผลิตภัณฑ์นมสดพาสเจอร์ไรส์และโยเกิร์ต แครี่โฮม
24 พิชิตฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์มาม่าเส้นหมี่
25 “Sustaining ethical trade in farmed aquatic products between Asia and the EU”
26 “Sustaining ethical trade in farmed aquatic products between Asia and the EU”
27 “Sustaining ethical trade in farmed aquatic products between Asia and the EU”
28 “Sustaining ethical trade in farmed aquatic products between Asia and the EU”
29 “Sustaining ethical trade in farmed aquatic products between Asia and the EU”
30 ผลของความต้องการระบบรับรองและฉลากจากประเทศคู่ค้า ต่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกุ้งไทย
ปี พ.ศ. 2554
31 Development of National Interpretation Guideline of GLOBALG.A.P. for Aquaculture (Chain of Custody)
32 การพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยเครือข่ายการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco-Label) ของสหภาพยุโรป
33 การพัฒนาข้อกำหนดรายผลิตภัณฑ์สำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์: กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวสารและเนื้อไก่
34 คาร์บอนฟุตพริ้นต์และฉลากคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริมและเครื่องสำอาง
35 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปลานิล เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกและส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
36 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของแกงเขียวหวานไก่กับข้าว
37 คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนของผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร
38 การวิเคราะห์และจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับการติดฉลากคาร์บอน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในการบรรเทาภาวะโลกร้อน
ปี พ.ศ. 2553
39 Capacity building of Thai food industries on carbon footprint labelling" to promote the development of low-carbon trade between EU and Thailand for climate change mitigation"
40 Certification for small-scale aquaculture in Thailand
41 Development of national interpretation guideline of GLOBALG.A.P. for shrimp aquaculture
42 แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ธันวาคม 2552
43 การพัฒนาสินค้าสิ่งทอให้มีความพร้อมในการขอการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป
44 การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของน้ำสับปะรดเข้มข้นเพื่อการดำเนินการฉลากคาร์บอน
45 การวิเคราะห์และจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับการติดฉลากคาร์บอน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในการบรรเทาภาวะโลกร้อน
46 ผลของความต้องการระบบรับรอง และฉลากจากประเทศคู่ค้า ต่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกุ้งไทย
47 แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทยภายใต้มาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุ้งอาเซียน
48 โครงการการวิเเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์กุ้ง
49 โครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
50 “EU Flower” Eco-label for Ceramic Tiles
51 “EU Flower” Eco-label for Ceramic Tiles
52 การวิเคราะห์และจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับการติดฉลากคาร์บอน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในการบรรเทาภาวะโลกร้อน
53 การประเมินวัฏจักรชีวิตน้ำสับปะรดและน้ำส้มในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
54 การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารไทยเกี่ยวกับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการค้าที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศไทย อันเป็นการส่งเสริมการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
55 การประยุกต์การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมภายในห่วงโซ่การผลิตกุ้งขาวแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2551
56 การประเมินวัฏจักรชีวิตเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะเชิงสิ่งแวดล้อมของกระป๋องโลหะกับรีทอร์ตเพาช์ในอุตสาหกรรมทูน่ากระป๋อง
ปี พ.ศ. 2550
57 การประยุกต์การประเมินวัฏจักรชีวิตเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมภายในห่วงโซ่การผลิตกุ้งขาวแวนนาไม [Panaeus Vannamei] แช่แข็งแบบเป็นตัว
ปี พ.ศ. 2549
58 Capacity Building of Thai Institutions and Textile Industry on EU Standards and Eco-labels to Enhance Trade and Investment Between Thailand and EU
59 การประยุกต์การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมภายในห่วงโซ่การผลิตกุ้งขาวแช่เยือกแข็ง
60 การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของวัสดุก่อสร้าง มุมมองใหม่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งแวดล้อมและการเปรียบเทียบสมมรถนะ
ปี พ.ศ. 2541
61 ผลของกรดฮิวมิกและความกระด้างของน้ำต่อค่าความเป็นพิษของโลหะหนักแคดเมียมใน ปลาตะเพียนขาว