ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 งามทิพย์ ภู่วโรดม 5
2 ดร. หลุยส์ หลุยส์ เลอเบล 5
3 รศ.ดร. อำนวย แสงโนรี 5
4 รศ.ดร.แชบเบียร์ กีวาลา 4
5 Rattanawan MungKung 3
6 Assoc. Prof. Dr. Shabbir H. Gheewala 3
7 นิติ ชูเชิด 3
8 ปริยาภัทร นิลสลับ 2
9 Thapat Silalertruksa 2
10 Assist Prof Dr Shabbir H. Gheewala 2
11 Louis Lebel 1
12 อำนวย แสงโนรี 1
13 Amnuay Saengnoree 1
14 Urasa Buatama 1
15 นฤเทพ เล็กศิวิไล 1
16 จิระวัฒน์ กณะสุต 1
17 อรุสา บัวตะมะ 1
18 นายธนนนท์ นุชเนตร 1
19 ศ.ดร.แซบเบียร์ กีวาลา 1
20 นางสาวพรรรัตน์ เพชรภักดี 1
21 Assist Prof. Dr. Urasa Buatama 1
22 Jirawat Kanasut 1
23 คุณพรรรัตน์ เพชรภักดี 1
24 นายศุภโชค ตาปนนนท์ 1
25 Mr. Vincent Andre 1
26 นายณัฐพล ชัยยวรรณาการ 1
27 ณัฐพล ชัยยวรรณาการ 1
28 Ms.Almudena Hospido 1
29 Mr.Jo?l Aubin 1
30 Mr.Claver Kanyarushoki 1
31 M. Teresa Moreira 1
32 Gumersindo Feijoo 1
33 นางฉันธนา ยูวะนิยม 1
34 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 1
35 Mr.Hayo van der Werf 1
36 ผกาพร ธนปริสุทธิ 1
37 Sylvain Perret 1
38 Vanchat Swangsak 1
39 วันฉัตร แสวงศักดิ์ 1
40 ธภัทร ศิลาเลิศรักษา 1
41 Assoc. Prof. Dr. Amnuay Saengnoree 1
42 กิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ 1
43 Nuttapon Chaiyawanakarn 1
44 Naruethep Leksivilai 1
45 เกรียงไกร สถาพรวานิชย์ 1
46 กิตตินันท์ อันนานนท์ 1
47 พรเพ็ญ มีทองมูล 1
48 หาญพล พึ่งรัศมี 1
49 รุ้งนภา ทองพูล 1
50 อธิวัตร จิรจริยาเวช 1
51 พงษ์วิภาพ หล่อสมบูรณ์ 1
52 พรพิมล บุญคุ้ม 1
53 เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล 1
54 ชนิกานต์ ยิ้มประยูร 1
55 ฐิติวัฒน์ ลี้ภัยสมบูรณ์ 1
56 นายธิติวัฒน์ ลี้ภัยสมบูรณ์ 1
57 นฤชิต ดำปิน 1
58 ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ 1
59 สรัญญา วัชโรทัย 1
60 รัฐชา ชัยชนะ 1
61 สุดกล้า บุญญนันท์ 1
62 อรรคเจตต์ อภิขจรศิลป์ 1
63 ธนารดี คำยา 1
64 ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ 1
65 รศ.ดร. สิรินธรเทพ แต้วประยูร 1
66 พงษ์เทพ วิไลพันธ์ 1
67 กุลภา สุพงษ์พันธุ์ กุลดิลก 1
68 นายอำนาจ จันทร์ครุฑ 1
69 นางสาวเจนจิรา เทศสา 1
70 นางสาวผกาพร ธนปริสุทธิ 1
71 Prof. Roland Clift 1
72 ประเสริฐ ภวสัน 1
73 Shabbir Hussaini Gheewala 1
74 พัชรินทร์ วรธนกุล 1
75 ภคมน สุภาพพันธ์ 1
76 Dr Almudena Hospido 1
77 Dr Hayo van der Werf 1
78 Dr. Louis Lebel 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2556 12
4 2555 14
5 2554 8
6 2553 17
7 2552 2
8 2551 1
9 2550 2
10 2549 3
11 2541 1
12 1086 2
13 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฟุตพริ้นท์น้ำ ของสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด รวมทั้ง ส่งเสริมการพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว
ปี พ.ศ. 2557
2 การประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนและการแสดงข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์
3 โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสเพื่อสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2556
4 Liaison for South East Asia: Sustainable Ethical Aquaculture Trade (FP7 program, EU)
5 การจัดทำข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์บริการงานอีเว้นท์ ร้านค้าที่ผู้ซื้อเลือกหยิบของเอง ยางพาราและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพารา และกระดาษและกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ
6 การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : LCA
7 ความยั่งยืนของการค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีจรรยาบรร
8 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของตลับแป้งฝุ่นจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
9 ฟุตพริ้นท์น้ำผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร
10 ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม
11 เครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อส่งเสริมการประเมินและจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารไทยอันเป็นการผลักดันเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
12 เครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร
13 โครงการแผนที่นำทางงานวิจัยด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเพื่อการเกษตรยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียว
14 Water footprinting of food, feed, fuel and fibre for effective water resource management (Phase II)
15 คาร์บอนฟุตพริ้นท์และการชดเชยคาร์บอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการจัดการก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
ปี พ.ศ. 2555
16 LCA Agri-food Asia
17 ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงและเพาะเลี้ยง
18 คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนของผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชมรกต
19 คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนผลิตภัณฑ์กระป๋องโลหะ
20 คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์แกงเขียวหวานทูน่ากระป๋อง
21 พิชิตฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์ ผลิตภัณฑ์นมสดพาสเจอร์ไรส์และโยเกิร์ต แครี่โฮม
22 พิชิตฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์มาม่าเส้นหมี่
23 “Sustaining ethical trade in farmed aquatic products between Asia and the EU”
24 “Sustaining ethical trade in farmed aquatic products between Asia and the EU”
25 “Sustaining ethical trade in farmed aquatic products between Asia and the EU”
26 “Sustaining ethical trade in farmed aquatic products between Asia and the EU”
27 “Sustaining ethical trade in farmed aquatic products between Asia and the EU”
28 ผลของความต้องการระบบรับรองและฉลากจากประเทศคู่ค้า ต่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกุ้งไทย
29 Water Footprinting of Food, Feed and Fuel for Effective Water Resource Management
ปี พ.ศ. 2554
30 Development of National Interpretation Guideline of GLOBALG.A.P. for Aquaculture (Chain of Custody)
31 การพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยเครือข่ายการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco-Label) ของสหภาพยุโรป
32 การพัฒนาข้อกำหนดรายผลิตภัณฑ์สำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์: กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวสารและเนื้อไก่
33 คาร์บอนฟุตพริ้นต์และฉลากคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริมและเครื่องสำอาง
34 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปลานิล เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกและส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
35 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของแกงเขียวหวานไก่กับข้าว
36 คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนของผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร
37 การวิเคราะห์และจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับการติดฉลากคาร์บอน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในการบรรเทาภาวะโลกร้อน
ปี พ.ศ. 2553
38 Capacity building of Thai food industries on carbon footprint labelling" to promote the development of low-carbon trade between EU and Thailand for climate change mitigation"
39 Certification for small-scale aquaculture in Thailand
40 Development of national interpretation guideline of GLOBALG.A.P. for shrimp aquaculture
41 แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ธันวาคม 2552
42 การพัฒนาสินค้าสิ่งทอให้มีความพร้อมในการขอการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป
43 การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของน้ำสับปะรดเข้มข้นเพื่อการดำเนินการฉลากคาร์บอน
44 การวิเคราะห์และจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับการติดฉลากคาร์บอน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในการบรรเทาภาวะโลกร้อน
45 ผลของความต้องการระบบรับรอง และฉลากจากประเทศคู่ค้า ต่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกุ้งไทย
46 แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทยภายใต้มาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุ้งอาเซียน
47 โครงการการวิเเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์กุ้ง
48 โครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
49 “EU Flower” Eco-label for Ceramic Tiles
50 “EU Flower” Eco-label for Ceramic Tiles
51 การวิเคราะห์และจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับการติดฉลากคาร์บอน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในการบรรเทาภาวะโลกร้อน
52 Effects of certification and labelling requirements from improting countries on the sustainanility of Thai shrimp industry
53 การวิเคราะห์และจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับการติดฉลากคาร์บอน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในการบรรเทาภาวะโลกร้อน
54 การประเมินวัฏจักรชีวิตน้ำสับปะรดและน้ำส้มในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
55 การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารไทยเกี่ยวกับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการค้าที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศไทย อันเป็นการส่งเสริมการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
56 การประยุกต์การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมภายในห่วงโซ่การผลิตกุ้งขาวแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2551
57 การประเมินวัฏจักรชีวิตเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะเชิงสิ่งแวดล้อมของกระป๋องโลหะกับรีทอร์ตเพาช์ในอุตสาหกรรมทูน่ากระป๋อง
ปี พ.ศ. 2550
58 การประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เพื่อประเมินสมรรถนะเชิงสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ผักแบบไร้ดิน ผักอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษและผักทั่วไป
59 การประยุกต์การประเมินวัฏจักรชีวิตเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมภายในห่วงโซ่การผลิตกุ้งขาวแวนนาไม [Panaeus Vannamei] แช่แข็งแบบเป็นตัว
ปี พ.ศ. 2549
60 Capacity Building of Thai Institutions and Textile Industry on EU Standards and Eco-labels to Enhance Trade and Investment Between Thailand and EU
61 การประยุกต์การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมภายในห่วงโซ่การผลิตกุ้งขาวแช่เยือกแข็ง
62 การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของวัสดุก่อสร้าง มุมมองใหม่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งแวดล้อมและการเปรียบเทียบสมมรถนะ
ปี พ.ศ. 2541
63 ผลของกรดฮิวมิกและความกระด้างของน้ำต่อค่าความเป็นพิษของโลหะหนักแคดเมียมใน ปลาตะเพียนขาว
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
64 โครงการ “การวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคาร์บอนฟุตพริ้น ฟุตพริ้นน้ำ และฟุตพริ้นความหลากหลายทางชีวภาพของสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว (ต่อยอดปี 2556)”
65 การวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฟุตพริ้นท์น้ำของสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว