ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัตนาวดี ชอนตะวัน
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- รัตนาวดี ชอนตะวัน,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2551 1
5 2549 1
6 2548 2
7 2547 2
8 2546 1
9 2545 4
10 2543 2
11 2542 1
12 2541 1
13 2540 1
14 2529 1
15 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การวิเคราะห์สถานการณ์การพยาบาลเจ้าของไข้ หอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2555
2 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงของหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลของการให้ข้อมูลผ่านสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย ต่อความรู้เกี่ยวกับการรักษาในโรงพยาบาล และความกลัวของเด็กวัยเรียนที่มีการเจ็บป่วยเฉียบพลัน
ปี พ.ศ. 2551
4 การนิเทศทางการพยาบาลตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2549
5 อุปสรรคต่อการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ
ปี พ.ศ. 2548
6 การประเมินความต้องการของเด็กอายุ 0-6 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวีของบิดามารดา ในภาคเหนือของประเทศไทย
7 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรสายสนับสนุน กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2547
8 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์ กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
10 การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีภายหลังการเล่านิทานประกอบภาพการ์ตูน
ปี พ.ศ. 2545
11 โรคหอบหืดในเด็ก ความรู้ และความต้องการและประสบการณ์การดูแลของบิดามารดา
12 การจัดการชีวิตประจำวันของคนไทยที่มีภาวะอัมพาตท่อนล่าง
13 การป้องกันและการลดผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวี ของบิดามารดาที่มีต่อเด็ก : การวิจัยแบบมีส่วนร่วม
14 โรคหอบหืดในเด็ก : ความรู้ ความต้องการและประสบการณ์การดูแลของบิดามารดา
ปี พ.ศ. 2543
15 การป้องกันและการลดผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวีของบิดามารดาที่มีต่อเด็ก: การวิจัยแบบมีส่วนร่วม
16 โรคหอบหืดในเด็ก: ความรู้ ความต้องการและประสบการณ์การดูแลของบิดามารดา
ปี พ.ศ. 2542
17 พยาธิสภาพของจอประสาทตาในทารกเกิดก่อนกำหนด: ประสบการณ์ของมารดา
ปี พ.ศ. 2541
18 ความรู้และการปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลเพื่อลดความเจ็บปวดจากหัตถการในทารก
ปี พ.ศ. 2540
19 ความต้องการตามการรับรู้ของบิดามารดาผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อเอดส์
ปี พ.ศ. 2529
20 ความรู้และการปฏิบัติในการเตรียมและให้ยาเคมีรักษา