ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัตนา, รุจิรกุล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- รัตนา รุจิรกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สรญา, แก้วพิทูลย์ 8
2 ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 8
3 สรญา แก้วพิทูลย์ 8
4 ณัฏฐวุฒิ, แก้วพิทูลย์ 8
5 ปาริชาติ, วัคคุวัทพงษ์ 6
6 ปาริชาติ วัคคุวัทพงษ์ 5
7 ลิขิต, มาตระกูล 5
8 ทวีศักดิ์, ทองทวี 4
9 พรพล รมย์นุกูล 3
10 นพร อึ้งอาภรณ์ 3
11 นพร, อึ้งอาภรณ์ 2
12 ส่งศรี วัชรามนต์ 2
13 นิศาชล, จำนงศรี 2
14 ลิขิต มาตระกูล 2
15 สิริสุดา ฐานะปัตโต 2
16 อัจฉราวัลย์ ประจันตเสน 2
17 นิภาวรรณ ทองเป็นใหญ่ 2
18 รุจิรา มังคละศิริ 2
19 พชรพร สุวิชาเชิดชู 2
20 กนกพร พงษ์เจริญ 2
21 รังสิมา บำเพ็ญบุญ 2
22 พัชนี วีนะสนธิ 2
23 องค์การ, อินทรัมพรรย์ 1
24 สีขาว เชื้อปรุง 1
25 อัชฌา พงศ์พิทักษ์ดำรง 1
26 ขวัญกมล, กลิ่นศรีสุข 1
27 ทวีศักดิ์ ทองทวี 1
28 พัชราภรณ์ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง 1
29 สีขาว, เชื้อปรุง 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
31 นโรตม์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1
32 จุฑามาศ ศิริวงษ์พานิชย์ 1
33 อัชฌา, พงศ์พิทักษ์ดำรง 1
34 พัชราภรณ์, วงศ์แก้วโพธิ์ทอง 1
35 ธนากร เปลื้องกลาง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 5
2 2558 1
3 2556 2
4 2551 2
5 2546 2
6 2545 1
7 2533 1
8 1086 1
9 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 รายงานการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ของเด็กวัยเรียนในจังหวัดสุรินทร์
2 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ ของเด็กวัยเรียนในจังหวัดสุรินทร์
3 รายงานการวิจัยประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีแบบเข้มข้น มินิ พาราเซพ โซเวนท์ ฟรีพาราสิต
4 รายงานการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพื้นที่นครชัยบุรินทร์
5 รายงานการวิจัยการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีแบบเข้มข้น มินิ พาราเซพ โซเวนท์ฟรี พาราสิต
ปี พ.ศ. 2558
6 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพื้นที่นครชัยบุรินทร์
ปี พ.ศ. 2556
7 รายงานการวิจัยการตรวจหาและจำแนกพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์โดยวิธี Kato' Thick Smear
8 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับของประชากรกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดสุรินทร์
ปี พ.ศ. 2551
9 การสำรวจและจัดทำแผนที่แหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครราชสีมา ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
10 การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และการตรวจสอบมาตรฐาน จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2546
11 การสังเคราะห์สารนิพนธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอเมือง อำเภอขามทะเลสอ อำเภอสูงเนิน อำเภอสีคิ้ว และอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
12 Technology in information works
ปี พ.ศ. 2545
13 Digital libraries
ปี พ.ศ. 2533
14 ลำดับศักย์และเขตบริการของสถานบริการสาธารณสุข ในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 ประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีแบบเข้มข้น มินิ พาราเซพ โซเวนท์ ฟรีพาราสิต