ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัตติกร ยิ้มนิรัญ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพล อนันตา 26
2 ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ 13
3 อรวรรณ คำมั่น 6
4 ดร.อรวรรณ คำมั่น 6
5 Rattikorn Yimnirun 6
6 ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร 5
7 ทวี ตันฆศิริ 5
8 ธีรนันท์ ศิริตานนท์ 4
9 เมืองใจ อุ่นเรือน 4
10 Pitak Laoratanakul 4
11 อรรถวิทย์ พิสิฐอนุสรณ์ 4
12 พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล 4
13 สาโรช รุจิรวรรธ์ 3
14 ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล 3
15 Santi Maensiri 3
16 Atchara Punya 2
17 ประสิทธิ์ ทองใบ 2
18 อัจฉรา ปัญญา 2
19 Prasit Thongbai 2
20 สันติ แม้นศิริ 2
21 ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ 2
22 A. Ngamjarurojana 1
23 สุจิตรา จันดารักษ์ 1
24 S. Ananta 1
25 T. Sareein 1
26 S. Chandarak 1
27 M. Unruan 1
28 รศ.ดร.สุพล อนันตา 1
29 นฤทธิ์ ตรีอำนรรค 1
30 รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล 1
31 ผศ.ดร.รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล 1
32 ผศ.ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ 1
33 ปิยชนน์ เกษสุวรรณ 1
34 สิทธิ์ชัย หันประทับ 1
35 นายนฤทธิ์ ตรีอำนรรค 1
36 สามารถ คงทวีเลิศ 1
37 ประพันธ์ แม่นยำ 1
38 Prapun Manyum 1
39 Samart Kongtaweelert 1
40 Tawee Tunkasiri 1
41 Supon Ananta 1
42 Thanin Putjuso 1
43 Theerapon Yamwong 1
44 Yongyut Laosiritaworn 1
45 Teerapon Yamwong 1
46 Yongyut Laosiritaworn 1
47 Rattikorn Yimnirun 1
48 ธานินทร์ ปัจจุโส 1
49 Sitchai Hunpratub 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2555 1
3 2554 2
4 2553 3
5 2552 9
6 2551 6
7 2550 19
8 2549 7
9 2548 4
10 2547 4
11 2546 1
12 2536 2
13 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กและทัศนศาสตร์ในวัสดุขั้นสูงที่อุณหภูมิต่ำ
ปี พ.ศ. 2555
2 การเตรียม โครงสร้าง และสมบัติทางกายภาพของเซรามิกเชิงอิเล็กทรอนิก
ปี พ.ศ. 2554
3 Giant dielectric behavior of solution-growth CuO ceramics subjected to dc bias voltage and uniaxial compressive stress
4 อิทธิพลของการเติมเซอร์โคเนียต่อโครงสร้างจุลภาค และสมบัติเชิงกลของพอร์ซเลนเซรามิกนาโนคอมโพสิต
ปี พ.ศ. 2553
5 Frequency dependence of the Ising–hysteresis phase–diagram: Mean field analysis
6 การจำลองสถานการณ์มอนติคาร์โล ของผลการคู่ควบระหว่างฟิล์มแม่เหล็กไอซิง แบบเฟร์โรและแบบแอนติเฟร์โร ต่อสมบัติฮิสเทอรีซีส
7 การปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกที่มีเลดซิงค์ไนโอเบตเป็นองค์ประกอบหลักด้วยการใช้สารตั้งต้นแบบโคลัมไบด์และการเติมสารออกไซด์
ปี พ.ศ. 2552
8 Stress dependence and scaling of subcoercive field dynamic hysteresis in 0.5Pb (Zr1/2 Ti1/2) O3 -0.5Pb (Zn1/3 Nb2/3) O3 ceramic
9 สมบัติทางไฟฟ้าของสารเซรามิกเฟร์โรอิเล็กตริกที่มีตะกั่วเป็นฐานภายใต้ความเค้นอัด
10 Dielectric relaxations and dielectric response in multiferroic BiFeO3 ceramics
11 Fabrication and Characterization of (1-x)BiFeO3-xBaTiO3 Ceramics Prepared by a Solid State Reaction Method
12 สมบัติทางไฟฟ้าของสารเซรามิกเฟร์โรอิเล็กตริกที่มีตะกั่วเป็นฐานภายใต้ความเค้นอัด
13 อิทธิพลของการเติมเซอร์โคเนียต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของพอร์ซเลนเซรามิกนาโนคอมโพสิต
14 Preparation and characterization of ceramic nanocomposites in the PZT-BT system
15 Effects of compressive stress on the dielectric properties of PIN-PT ceramics
16 สมบัติทางไฟฟ้าของสารเซรามิกเฟร์โรอิเล็กตริก ที่มีตะกั่วเป็นฐานภายใต้ความเค้นอัด
ปี พ.ศ. 2551
17 Power-law scaling of sub-coercive field dynamic hysteresis response in 0.7Pb(Zr1/2Ti1/2)O3-0.3Pb(Zn 1/3Nb2/3)O3 ceramic
18 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดเพียโซอิเล็กทริกเพื่อการใช้ทดแทนในอุปกรณ์บัลลาสต์
19 Thickness Dependence of Magnetic Hysteresis of Ising Films in Nano-thickness Range
20 Phase formation and dielectric properties of Ba(Zn1/3Nb 2/3)0.75Ti0.25O3 ceramic
21 Preparation of perovskite nanopowders by vibro-milling technique
22 Effect of vibro-milling time on phase formation and particle size of nickel niobate nanopowders
ปี พ.ศ. 2550
23 Scaling and stress dependence of sub-coercive field dynamic hysteresis in 0.6Pb(Zr1/2Ti1/2)O3-0.4Pb(Zn 1/3Nb2/3)O3 ceramic
24 Dielectric properties of (1 - x)Pb(Zr0.52Ti0.48)O3-(x)BaTiO3 ceramics under uniaxial compressive pre-stress
25 Preparation of fine grain lead indium niobate ceramics with wolframite precursor method and resulting electrical properties
26 Dielectric and ferroelectric properties of lead zirconate titanate barium titanate ceramics prepared by a modified mixed oxide method
27 Temperature and stress dependent scaling of ferroelectric hysteresis in soft and hard PZT bulk ceramics
28 Stress and temperature dependent scaling behavior of dynamic hysteresis in soft PZT bulk ceramics
29 Dielectric properties of Pb(Zr1/2Ti1/2)O 3Pb(Zn1/3Nb2/3)O3 ceramics under compressive stress
30 A two-stage solid-state reaction to lead nickel niobate powders
31 Scaling behavior of dynamic ferroelectric hysteresis in soft PZT ceramic: Stress dependence
32 Changes in ferroelectric properties of barium titanate ceramic with compressive stress
33 A two-stage solid-state reaction to lead zirconate titanate powders
34 Temperature scaling of ferroelectric hysteresis in hard lead zirconate titanate bulk ceramic
35 Two-stage sintering of barium titanate ceramic and resulting characteristics
36 Phase and morphology evolution of corundum-type Ni4Nb2O9 powders synthesized by solid-state reaction
37 Effect of vibro-milling time on phase formation and particle size of lead zirconate nanopowders
38 Dynamic hysteresis and scaling behavior of hard lead zirconate titanate bulk ceramics
39 Temperature scaling of dynamic hysteresis in soft lead zirconate titanate bulk ceramic
40 อิทธิพลของความคับเค้นแบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติไดอิเล็กตริกของสารเซรามิกเฟร์โรอิเล็กตริก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Effects of uniaxial stress on dielectric properties of ferroelectric ceramics / รัตติกร ยิ้มนิรัญ
41 อิทธิพลของความเค้นแบบแกนเดี่ยว ต่อสมบัติไดอิเล็กตริกของสารเซรามิกเฟร์โรอิเล็กตริก
ปี พ.ศ. 2549
42 Effect of sintering temperature on densification and dielectric properties of Pb(Zr0.44Ti0.56)O3 ceramics
43 Change of dielectric properties of ceramics in lead magnesium niobate lead titanate system with compressive stress
44 The influence of crystalline phase additions on the mechanical properties of dental ceramic materials: Part 2.1: Ceramic materials reinforced with alumina oxide based nanocomposites
45 Scaling behavior of dynamic hysteresis in soft lead zirconate titanate bulk ceramics
46 Phase development and dielectric properties of (1-x)Pb(Zr0.52Ti0.48)O3-xBaTiO3 ceramics
47 Effects of uniaxial stress on dielectric properties of ferroelectric ceramics
48 Phase formation and transitions in the lead magnesium niobate-lead zirconate titanate system
ปี พ.ศ. 2548
49 อิทธิพลของความเค้นแบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติไดอิเล็กทริกและไฟฟ้าเชิงกลของสารเซรามิกส์ในระบบ PMN-PZT
50 การพัฒนาอุปกรณ์ในการศึกษาอิทธิพลของความเค้นแบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติไดอิเล็กตริกและไฟฟ้าเชิงกลในสารเฟอร์โรอิเล็กตริก
51 Uniaxial stress dependence of ferroelectric properties of xPMN-(1-x)PZT ceramic systems
52 Dielectric properties of solid solutions in the lead zirconate titanate barium titanate system prepared by a modified mixed oxide method
ปี พ.ศ. 2547
53 อิทธิพลของความเค้นแบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติไดอิเล็กทริกและไฟฟ้าเชิงกลของสารเซรามิกส์ ในระบบ PMN-PZT
54 The effects of the spinodal microstructure on the electrical properties of TiO2-SnO2 ceramics
55 อิทธิพลของความเค้นแบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติไดอิเล็กทริก และไฟฟ้าเชิงกลของสารเซรามิกส์ในระบบ PMN-PZT : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / รัตติกร ยิ้มนิรัญ, ทวี ตันฆศิริ
56 อิทธิพลของความเค้นแบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติไดอิเล็กทริก และไฟฟ้าเชิงกลของสารเซรามิกส์ในระบบ PMN-PZT
ปี พ.ศ. 2546
57 Effects of uniaxial stress on dielectric properties lead magnesium niobate-lead zirconate titanate ceramics
ปี พ.ศ. 2536
58 ผลของความพรุนต่อสมบัติทางไฟฟ้าของแบเรียมติตาเนตเซรามิกส์ ที่เจือด้วยสารดิสโพรเซียม
59 ผลของความพรุนต่อสมบัติทางไฟฟ้าของแบเรียมติตาเนตเซรามิกส์ที่เจือด้วยสารดิสโพรเซียม / รัตติกร ยิ้มนิรัญ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
60 Development of perovskite and phase transition in lead cobalt niobate modified lead zirconate titanate system
61 Stress-dependent scaling behavior of subcoercive field dynamic ferroelectric hysteresis in Pb (Zn13 Nb23) O3 -modified Pb (Zr12 Ti12) O3 ceramic
62 Probing local structure of pyrochlore lead zinc niobate with synchrotron x-ray absorption spectroscopy technique
63 Lattice positions of Sn in Cu2ZnSnS4 nanoparticles and thin films studied by synchrotron X-ray absorption near edge structure analysis
64 Uniaxial stress dependence of ferroelectric properties of xPMN (1 x)PZT ceramic systems
65 Dielectric and ferroelectric properties of lead magnesium niobate lead zirconate titanate ceramics prepared by mixed-oxide method