ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัดใจ เวชประสิทธิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการนำหลักการ "5A's" มาใช้ในการลดการสูบบุหรี่ในผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ: กรณีศึกษารายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
ปี พ.ศ. 2560
2 ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางและคุณลักษณะการเรียนรู้แบบชี้นำตนเองของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
ปี พ.ศ. 2559
3 ผลของการฝึกสมาธิแบบวิปัสสนากรรมฐานต่อทักษการปฏิบัติกิจกรรมทางการพยาบาลขั้นพื้นฐานในห้องปฏิบัติการของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2557
4 ผลของการฝึกปฏิบ้ติสมาธิแบบสมถะ โดยการภาวนาพุทโธต่อคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์