ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัฐ พิชญางกูร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศุภจิตรา ชัชวาลย์ 4
2 พงศ์ธาริน โล่ห์ตระกูล 3
3 กนกวรรณ เสรีภาพ 3
4 สันทนา นาคะพงศ์ 3
5 มัญชุมาส เฮงตระกูล 2
6 ทิพาพร ลิมปเสนีย์ 2
7 พีรดา มงคลกุล 2
8 เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์ 2
9 กอบธัม สถิรกุล 1
10 รังรอง ยกส้าน 1
11 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 1
12 สุวบุญ จิรชาญชัย 1
13 สุรเกติ์ เนาสราญวงศ์ 1
14 Rath Pichyangkura 1
15 พานิษา พรเพียรภักดี 1
16 เอกกมล คล้ายเกิด 1
17 มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 1
18 Mongkol Sukwattanasinitt 1
19 เสาวนีย์ อาภาวศิน 1
20 หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ 1
21 ชนินท์ จันมา 1
22 ธัญญลักษณ์ ศรีรังสิต 1
23 Sanya Kudan 1
24 วาสินี ประกอบกิจ 1
25 สัญญา กุดั่น 1
26 จิรารัตน์ ทัตติยกุล 1
27 วรรธิดา โสภิสเขื่อนขันธ์ 1
28 พัชรา ลิมปนะเวช 1
29 ถนอม วงศ์พุทธรักษา 1
30 ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล 1
31 ประภาส จงสถิตย์วัฒนา 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 1
3 2551 3
4 2550 3
5 2549 6
6 2547 3
7 2546 1
8 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การดัดแปรพื้นผิวโครงเลี้ยงเซลล์ไฟโบรอินไหมไทยด้วยเจลาตินและไคโตโอลิโกแซคคาไรด์
ปี พ.ศ. 2552
2 เครื่องมือค้นหาโปรตีนที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันด้วยวิธีการจัดเรียงกลุ่มอะมิโนที่ไม่ชอบน้ำแบบค้นหาเฉพาะส่วน
ปี พ.ศ. 2551
3 การย่อยไคตินด้วยเอนไซม์เพื่อผลิตเอ็น-อะซิทิล-ดี-กลูโคซามีน และเอ็น,เอ็น-ไคอะซิทิล ไคโทไบโอส
4 โครงการการผลิตสารเร่งการเจริญและเพิ่มผลผลิตกล้วยไม้ไคโตรซาน 0-80 และกำหนดแผนการใช้ไคโตรซาน 0-80 ในกระบวนการผลิตกล้วยไม้ในประเทศไทยอย่างครบวงจร
5 การพัฒนาวัสดุกากอาหารแช่แข็งจำพวกเปลือกกุ้ง เปลือกปู สำหรับเป็นวัสดุธรรมชาติที่ปลอดพิษเพื่อเติมแต่งคุณค่าและรักษาคุณภาพอาหาร
ปี พ.ศ. 2550
6 การคัดแยกและการระบุชนิดของแบคทีเรียที่สามารถผลิตลีแวน
7 ผลของขนาดพอลิเมอร์และความเข้มข้นของไคโตซานต่อการเติบโต ผลผลิต และการรักษาหลังการเก็บเกี่ยวของกระเจี๊ยบเขียว Abelmoschus esculentus (L.) Moench. การติดเชื้อไวรัสเส้นใบเหลือง และการกัดกินของหนอนกระทู้หอม Spodoptera exigua Hubner, 1808
8 ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุลหวาย 'เอียสกุล' Dendrobium 'Eiskul' ในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2549
9 ผลของขนาดพอลิเมอร์และความเข้มข้นของไคโตซานต่อการเติบโต ผลผลิต และการรักษาหลังการเก็บเกี่ยวของกระเจี๊ยบเขียว Abelmoschus esculentus (L.) Moench. การติดเชื้อไวรัสเส้นใบเหลืองและการกัดกินของหนอนกระทู้หอม Spodoptera exigua Hubner, 1808 : รายงานผลการวิจัย
10 ภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไคทิเนสจากแบคทีเรียเพื่อใช้ในการผลิตน้ำตาล เอ็น-แอซีทิล-ดี-กลูโคซามีน และเอ็น-แอซีทิลไคโทโอลิโกแซ็กคาไรด์
11 การคัดแยกและการระบุชนิดของแบคทีเรียที่สามารถผลิตลีแวน
12 ผลของขนาดพอลิเมอร์และความเข้มข้นของไคโตซานต่อการเติบโต ผลผลิต และการรักษาหลังการเก็บเกี่ยวของกระเจี๊ยบเขียว Abelmoschus esculentus (L.) Moench. การติดเชื้อไวรัสเส้นใบเหลือง และการกัดกินของหนอนกระทู้หอม Spodoptera exigua Hubner, 1808
13 ผลของน้ำหนักโมเลกุล ระดับการกำจัดหมู่แอซีทิล และความเข้มข้นของไคโตซานในตัวทำละลายต่างๆ ต่อสมบัติการไหลและการประยุกต์ในผลิตภัณฑ์น้ำส้มพร้อมดื่ม
14 การคัดแยกและการระบุชนิดของแบคทีเรียที่สามารถผลิตลีแวน
ปี พ.ศ. 2547
15 การโคลนและศึกษาลักษณะสมบัติของไคติเนสจาก Bacillus licheniformis RN01 และการศึกษาเปรียบเทียบกับไคติเนสชนิดอื่น
16 ลักษณะสมบัติของเซลลูเลสจาก Acrophialophora sp.
17 เอนไซม์เปลี่ยนแปลงคาร์โบไฮเดรตจากแบคทีเรียทนร้อน : จากการคัดเลือกและการจำแนกชนิดแบคทีเรียถึงลักษณะสมบัติของเอมไซม์และการตรวจสอบยีน
ปี พ.ศ. 2546
18 เอนไซม์เปลี่ยนแปลงคาร์โบไฮเดรตจากแบคทีเรียทนร้อน : จากการคัดเลือกและการจำแนกชนิดแบคทีเรียถึงลักษณะสมบัติของเอมไซม์และการตรวจสอบยีน