ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัฐพล อ้นแฉ่ง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- รัฐพล อ้นเฉ่ง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาชุดเก็บตัวอย่างแบบแพสซิฟในการตรวจวัดไนโตรเจนไดออกไซด์เพื่อใช้ในชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
2 ความเป็นไปได้ในการใช้แก้มลิงเพื่อเติมน้ำเข้าสู่ระบบชั้นน้ำบาดาลกรุงเทพ โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. 2551
3 การศึกษาปริมาณจุลินทรีย์และทัศนคติของผู้ใช้บริการศูนย์ออกกำลังกาย
4 การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทัศนคติของผู้ใช้บริการศูนย์ออกกำลังกาย
ปี พ.ศ. 2549
5 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดทำแผนที่ แสดงระดับความหนาแน่นของมลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
6 การเปรียบเทียบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเรือไฟฟ้าชนิดผสมกับเรือหางยาวเครื่องยนต์ดีเซล กรณีศึกษา คลองผดุงกรุงเกษมและคลองมหาสวัสดิ์