ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัฐทิตยา หิรัณยหาด
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาถนนคนเดินลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2559
2 การประเมินผลการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบรวบยอดของนักศึกษาฝึกหัดครูสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2555
3 รูปแบบและแนวทางการจัดตั้งวิทยาลัยอุตสาหกรรมบริการวิชาการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2554
4 กาญจนบุรี : การพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจ MICE ภาคตะวันตก
ปี พ.ศ. 2544
5 แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาบ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี / รัฐทิตยา หิรัณยหาด