ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัฐชาติ มงคลนาวิน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ลักษณะเฉพาะของอาร์กอนโกลว์ดิสชาร์จพลาสมาผลิตโดยใช้แหล่งไฟฟ้ากระแสสลับความถี่ต่ำ
2 ลักษณะเฉพาะของอาร์กอนโกลว์ดิสชาร์จพลาสมาผลิตโดยใช้แหล่งไฟฟ้ากระแสสลับความถี่ต่ำ
ปี พ.ศ. 2556
3 ผลของอาร์กอนพลาสมาที่เกิดจากระบบพลาสมากระแสสลับ 50 เฮิรตซ์ ต่อความเข้ากันได้ทางชีวภาพของฟิล์มเจลาติน
ปี พ.ศ. 2554
4 การออกแบบและการพัฒนาหัววัดรังสีเอกซ์ทรีมอัลตราไวโอเลตที่ใช้กระจกซิลิคอนโมลิบดีนัม
ปี พ.ศ. 2553
5 การออกแบบและการสร้างเครื่องกำเนิดพลาสมาแบบห้วงชนิดคู่ควบเหนี่ยวนำขนาด 1.4 กิโลจูล
ปี พ.ศ. 2551
6 การดัดแปรเครื่องพลาสมาโฟกัสเพื่อก่อกำเนิดรังสีเอกซ์ทรีมอัลตราไวโอเลต
ปี พ.ศ. 2550
7 แผนงานวิจัยการประยุกต์พลาสมาแบบห้วงในการดัดแปรพอลิเมอร์ สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกและสิ่งทอ : โครงการวิจัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
8 การวัดการปลดปล่อยคลื่นอะคูสติกจากสปินเดิลมอเตอร์ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
ปี พ.ศ. 2548
9 การวัดสมบัติของพลาสมาที่เกิดภายในเครื่องทีตาพินช์
10 การตรวจสอบการแผ่รังสีเอกซ์จากเครื่องพลาสมาโฟกัสขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2546
11 งานวิจัยการเปลี่ยนสีอัญมณีด้วยพลาสมาโฟกัส