ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัญชนา สินธวาลัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2559 1
4 2558 3
5 2557 1
6 2555 2
7 2554 1
8 2553 1
9 2552 2
10 2551 4
11 2549 4
12 2548 1
13 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะการดำเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยาง กรณีศึกษา สหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2560
2 การวิเคราะห์กิจกรรมนักศึกษาที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2559
3 การปรับปรุงประสิทธิภาพการทวนสอบปริมาณการผลิตในโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2558
4 การพัฒนาระบบตรวจจับและจัดเก็บข้อมูลแบบไร้สาย ณ บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งวู้ด จำกัด
5 การพัฒนาระบบตรวจจับและจัดเก็บข้อมูลแบบไร้สาย ณ บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งวู้ด จำกัด
6 การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะการดำเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยาง กรณีศึกษา สหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2557
7 การศึกษากิจกรรมนักศึกษาที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2555
8 การศึกษากิจกรรมนักศึกษาที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
9 การวิเคราะห์กิจกรรมนักศึกษาที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2554
10 การพัฒนาชุมชนยางพาราต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2553
11 การศึกษาตัวชี้วัดด้านการจัดการความรู้ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2552
12 การวิเคราะห์องค์ประกอบการให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13 แนวทางการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล ระดับจังหวัด
ปี พ.ศ. 2551
14 การพัฒนาระบบบูรณาในการควบคุมกระบวนการและการจัดการความรู้สำหรับโรงยางแผ่นรมควัน
15 การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสู่ระบบต้นแบบ และการพัฒนาระบบดัชนีชี้วัดหลักของระบบ
16 การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสู่ระบบต้นแบบและการพัฒนาระบบดัชนชีวัดหลักของระบบ : ฉบับที่ 1.1 การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยา
17 การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสู่ระบบต้นแบบและการพัฒนาระบบดัชนชีวัดหลักของระบบ : ฉบับที่ 1.2 การพัฒนาตัวชี้วัดในระดับปฏิบัติการสำหรับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ปี พ.ศ. 2549
18 โครงการศึกษาความเข้าใจด้านคุณภาพและเทคนิคด้านคุณภาพที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับลักษณะนิสัยและวัฒนธรรมของคนไทย : กรณีศึกษาในพื้นที่ จ.สงขลา และจังหวัดใกล้เคียง
19 การนำเทคนิคทางการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้ามาประยุกต์ใช้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20 การเสริมสร้างศักยภาพการผลิตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมปลาหมึกตากแห้งคลองสำโรง จังหวัดสงขลา
21 โครงการเพิ่มผลผลิตและยกระดับคุณภาพกระบวนการผลิตปลาหมึกตากแห้ง
ปี พ.ศ. 2548
22 การนำเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพมาใช้ประโยชน์ในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษาIE