ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัญชนา สินธวาลัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2559 1
3 2558 3
4 2555 2
5 2554 1
6 2553 1
7 2552 1
8 2551 2
9 2549 4
10 2548 1
11 543 31
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 Smart Tracking in Transportation Systems
2 การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะการดำเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยาง กรณีศึกษา สหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2559
3 การปรับปรุงประสิทธิภาพการทวนสอบปริมาณการผลิตในโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2558
4 การพัฒนาระบบตรวจจับและจัดเก็บข้อมูลแบบไร้สาย ณ บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งวู้ด จำกัด
5 การพัฒนาระบบตรวจจับและจัดเก็บข้อมูลแบบไร้สาย ณ บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งวู้ด จำกัด
6 การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะการดำเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยาง กรณีศึกษา สหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2555
7 การศึกษากิจกรรมนักศึกษาที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
8 การวิเคราะห์กิจกรรมนักศึกษาที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2554
9 การพัฒนาชุมชนยางพาราต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2553
10 การศึกษาตัวชี้วัดด้านการจัดการความรู้ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2552
11 การวิเคราะห์องค์ประกอบการให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2551
12 การพัฒนาระบบบูรณาในการควบคุมกระบวนการและการจัดการความรู้สำหรับโรงยางแผ่นรมควัน
13 การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสู่ระบบต้นแบบ และการพัฒนาระบบดัชนีชี้วัดหลักของระบบ
ปี พ.ศ. 2549
14 โครงการศึกษาความเข้าใจด้านคุณภาพและเทคนิคด้านคุณภาพที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับลักษณะนิสัยและวัฒนธรรมของคนไทย : กรณีศึกษาในพื้นที่ จ.สงขลา และจังหวัดใกล้เคียง
15 การนำเทคนิคทางการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้ามาประยุกต์ใช้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16 การเสริมสร้างศักยภาพการผลิตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมปลาหมึกตากแห้งคลองสำโรง จังหวัดสงขลา
17 โครงการเพิ่มผลผลิตและยกระดับคุณภาพกระบวนการผลิตปลาหมึกตากแห้ง
ปี พ.ศ. 2548
18 การนำเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพมาใช้ประโยชน์ในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษาIE