ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัชพันธุ์ เชยจิตร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- รัชพันธุ์ เชยจิตร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวิณี วิวัฒน์วานิช 2
2 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 2
3 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
4 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
5 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
6 บรรลุ ศิริพานิช 1
7 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
10 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
11 ไม่มีข้อมูล 1
12 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
13 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
14 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
15 คมคาย บุญเสริมสุข 1
16 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
17 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
19 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
20 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
21 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
23 วรเวศม์ สุวรรณระดา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 2
3 2549 2
4 2545 1
5 2540 1
6 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาการลดภาระทางการคลังจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทยกรณีศึกษา : สวัสดิการเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ
2 ความเหลื่อมล้ำของค่าใช้จ่ายอาหารของครัวเรือนไทย
3 การศึกษาเปรียบเทียบความเหลื่อมล้ำของรายได้ระหว่างชายและหญิง
ปี พ.ศ. 2557
4 แบบแผนการใช้เวลาของผู้สูงอายุไทย
5 ภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือนใต้เส้นความยากจนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
6 การศึกษาความต้องการเดินทางและพฤติกรรมการเดินทางของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
7 การศึกษาความต้องการเดินทางและพฤติกรรมการเดินทาง ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
8 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นประชากรกับรูปแบบการเดินทาง
ปี พ.ศ. 2540
9 ศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปมะเขือเทศ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมมะเขือเทศเข้มข้น ซอสมะเขือเทศ และปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ