ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัชนี ขวัญบุญจัน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านกีฬาของเทศบาลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
2 ปัญหาการวัดและประเมินผลวิชาสุขศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
3 ความต้องการการนิเทศของอาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษาในวิทยาลัยพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2531
4 สภาพและปัญหาการจัดโครงการสวัสดิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2530
5 ขวัญในการปฏิบัติงานของอาจารย์พลศึกษาในมหาวิทยาลัย
6 การเปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวังและที่ปฏิบัติจริงของครูประจำชั้น ในการพัฒนาสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 11
ปี พ.ศ. 2526
7 ลักษณะของเกมการเล่นพื้นเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2524
8 ขวัญของครูพลศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร