ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัชนี แสงศิริ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปวีณา คำพุกกะ 5
2 สันติ เจริญบุญญา 3
3 ดุสิต ศรีสร้อย 3
4 ธราธิป พุ่มกำพล 2
5 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
6 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
7 โชคชัย เดชรอด 2
8 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
9 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
10 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
11 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
12 บัณฑิต ศรีเมือง 2
13 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
14 ชวลิต สันถวะโกมล 2
15 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
16 สมสุข โชติปาละกุล 2
17 สุชาดา นาคฤทธิ์ 2
18 สุดาภรณ์ อรุณดี 2
19 สุภา ทองคง 2
20 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
21 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
22 ธเนศ ต่วนชะเอม 2
23 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
24 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
25 วิทยา อินทรพิมล 2
26 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
27 เสาวรีย์ ตะโพนทอง 2
28 อำพัน พรหมบุตร 2
29 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
30 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
31 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 2
32 อำพล ศิริพันธุ์ 2
33 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
34 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
35 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
36 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
37 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
38 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
39 บุษกร สำโรงทอง 2
40 วิเชียร ทองสิน 2
41 บุญเฉิด โสภณ 2
42 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
43 นภาพร หงษ์ภักดี 2
44 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
45 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2
46 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 2
47 อารยา ศานติสรร 2
48 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 2
49 นรา หัตถสิน 2
50 จิตรี โพธิมามกะ 2
51 งบรายได้ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2549 1
5 2548 1
6 2544 1
7 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 รูปแบบการดำเนินงานของกลุ่มธนาคารสัจจะออมทรัพย์บ้านศรีไคออกโดยการพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2554
2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของผู้ประกอบการขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2553
3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของผู้ประกอบการขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
4 การศึกษารูปแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี: กรณีศึกษาธนาคารสัจจะออมทรัพย์ บ้านศรีไคออก
5 การศึกษารูปแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี : กรณีศึกษา ธนาคารสัจจะออมทรัพย์ บ้านศรีไคออก
ปี พ.ศ. 2549
6 การใช้จ่ายเงินของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2548
7 การใช้จ่ายเงินของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อใช้ในระดับอุดมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2544
8 ความต้องการในการพัฒนาความรู้ทางการบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / รัชนี แสงศิริ