ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัชนี แสงศิริ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปวีณา คำพุกกะ 5
2 สันติ เจริญบุญญา 3
3 ดุสิต ศรีสร้อย 3
4 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 2
5 อารยา ศานติสรร 2
6 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2
7 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 2
8 จิตรี โพธิมามกะ 2
9 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 2
10 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
11 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
12 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
13 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
14 บุษกร สำโรงทอง 2
15 บุญเฉิด โสภณ 2
16 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
17 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
18 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
19 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
20 ธเนศ ต่วนชะเอม 2
21 นรา หัตถสิน 2
22 อำพัน พรหมบุตร 2
23 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
24 นภาพร หงษ์ภักดี 2
25 เสาวรีย์ ตะโพนทอง 2
26 วิเชียร ทองสิน 2
27 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
28 บัณฑิต ศรีเมือง 2
29 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
30 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
31 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
32 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
33 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
34 ชวลิต สันถวะโกมล 2
35 โชคชัย เดชรอด 2
36 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
37 ธราธิป พุ่มกำพล 2
38 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
39 วิทยา อินทรพิมล 2
40 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
41 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
42 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
43 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
44 สุภา ทองคง 2
45 สุดาภรณ์ อรุณดี 2
46 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
47 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
48 สมสุข โชติปาละกุล 2
49 อำพล ศิริพันธุ์ 2
50 สุชาดา นาคฤทธิ์ 2
51 งบรายได้ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2549 1
5 2548 1
6 2544 1
7 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 รูปแบบการดำเนินงานของกลุ่มธนาคารสัจจะออมทรัพย์บ้านศรีไคออกโดยการพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2554
2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของผู้ประกอบการขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2553
3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของผู้ประกอบการขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
4 การศึกษารูปแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี: กรณีศึกษาธนาคารสัจจะออมทรัพย์ บ้านศรีไคออก
5 การศึกษารูปแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี : กรณีศึกษา ธนาคารสัจจะออมทรัพย์ บ้านศรีไคออก
ปี พ.ศ. 2549
6 การใช้จ่ายเงินของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2548
7 การใช้จ่ายเงินของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อใช้ในระดับอุดมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2544
8 ความต้องการในการพัฒนาความรู้ทางการบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / รัชนี แสงศิริ