ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัชนี แสงศิริ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปวีณา คำพุกกะ 5
2 สันติ เจริญบุญญา 3
3 ดุสิต ศรีสร้อย 3
4 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
5 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
6 อำพล ศิริพันธุ์ 2
7 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
8 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
9 สุดาภรณ์ อรุณดี 2
10 สมสุข โชติปาละกุล 2
11 สุชาดา นาคฤทธิ์ 2
12 อำพัน พรหมบุตร 2
13 สุภา ทองคง 2
14 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
15 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
16 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 2
17 จิตรี โพธิมามกะ 2
18 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2
19 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
20 อารยา ศานติสรร 2
21 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 2
22 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
23 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 2
24 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
25 บุษกร สำโรงทอง 2
26 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
27 วิทยา อินทรพิมล 2
28 ธเนศ ต่วนชะเอม 2
29 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
30 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
31 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
32 นรา หัตถสิน 2
33 เสาวรีย์ ตะโพนทอง 2
34 วิเชียร ทองสิน 2
35 บุญเฉิด โสภณ 2
36 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
37 นภาพร หงษ์ภักดี 2
38 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
39 ชวลิต สันถวะโกมล 2
40 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
41 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
42 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
43 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
44 บัณฑิต ศรีเมือง 2
45 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
46 โชคชัย เดชรอด 2
47 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
48 ธราธิป พุ่มกำพล 2
49 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
50 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
51 งบรายได้ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2553 4
4 2552 1
5 2550 2
6 2549 1
7 2548 2
8 2547 1
9 2544 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 รูปแบบการดำเนินงานของกลุ่มธนาคารสัจจะออมทรัพย์บ้านศรีไคออกโดยการพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษารูปแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี : กรณีศึกษาธนาคารสัจจะออมทรัพย์ บ้านศรีไคออก
3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของผู้ประกอบการขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2553
4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของผู้ประกอบการขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
5 การศึกษารูปแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี: กรณีศึกษาธนาคารสัจจะออมทรัพย์ บ้านศรีไคออก
6 การศึกษารูปแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี : กรณีศึกษาธนาคารสัจจะออมทรัพย์ บ้านศรีไคออก
7 การศึกษารูปแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี : กรณีศึกษา ธนาคารสัจจะออมทรัพย์ บ้านศรีไคออก
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษารูปแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี: กรณีศึกษา ธนาคารสัจจะออมทรัพย์บ้านศรีไคออก
ปี พ.ศ. 2550
9 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
10 การใช้จ่ายเงินของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2549
11 การใช้จ่ายเงินของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2548
12 การใช้จ่ายเงินของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อใช้ในระดับอุดมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
13 การใช้จ่ายเงินของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2547
14 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2544
15 ความต้องการในการพัฒนาความรู้ทางการบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / รัชนี แสงศิริ