ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัชนี เพ็ชร์ช้าง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- รัชนี เพ็ชรช้าง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 8
2 ชาติทนง โพธิ์ดง 3
3 ปัทมา แก้วเล็ก 2
4 จารุวรรณ ตรีเนตรทิพย์ 2
5 ศิริวรรณ งอกแสน 2
6 ธัญวลัย มั่นจันทร์ 2
7 ฉัตรนภา พรหมมา 2
8 วรรณิศา ทิพย์ปัญญาไชย 2
9 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2
10 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2
11 ศิวัฒม์ กมลคุณานนท์ 1
12 วรรณกนก เขื่อนสุข 1
13 สุภาวิณี สัตยาภรณ์ 1
14 วิราภรณ์ ปานาทกูล 1
15 อังกาบ บุญสูง 1
16 วารุณี จอมกิติชัย 1
17 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1
18 สำนักงานการอุดมศึกษาเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่างมหาวิทยาลัยนเรศวร 1
19 Ratchanee Petchang 1
20 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1
21 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
22 สำนักงานการอุดมศึกษา และสำนังานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1
23 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2556 3
4 2554 1
5 2553 4
6 2552 8
7 2551 3
8 2550 2
9 2545 1
10 2544 1
11 2543 2
12 2541 1
13 2531 1
14 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 คุณค่าทางโภชนาการ สมบัติการต้านอนุมูลอิสระ และสารประกอบฟีนอลิกในพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์
2 คุณค่าทางโภชนาการ สมบัติการต้านอนุมูลอิสระ และสารประกอบฟีนอลิกในพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2557
3 การส่งเสริมสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ทั้งหมด ในปลายยอดผักหวานบ้าน ที่ได้รับจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยการฉายรังสียูวีซี
4 Effect of UV-C irradiation on antioxidant activities, total phenolic and flavonoid contents and quantitative determination of bioactive components of Moringa oleifera Lam. shoot culture
ปี พ.ศ. 2556
5 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว “แก่งทรายงาม” เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนบ้านทรายงาม ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
6 การส่งเสริมสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ทั้งหมดในสารสกัดจากปลายยอดผักหวานบ้านที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยการฉายรังสียูวีซี
7 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว
ปี พ.ศ. 2554
8 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว "แก่งทรายงาม" เพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งชุมชนบ้านทรายงาม ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2553
9 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่นและชุมชน
10 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่นและชุมชน
11 การขยายพันธุ์ผักพื้นบ้านบางชนิดด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
12 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่นและชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
13 ผลของความเข้มข้นและระยะเวลาการให้โคลซิซินต่อการเจริญ และจำนวนโครโมโซมของกล้วยไม้เอื้องเงิน
14 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้หลากหลายทางชีวภาพของกล้วยไม้ภูพญาพ่อที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์
15 การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหารตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพญาพ่อ อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์
16 ผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
17 Diversity and Conservation of Orchids Along the Ecological Tourism Route of Lum-Nam Nan and Klongtron National Park, Uttaradit
18 ผลของความเข้มข้นและระยะเวลาการให้โคลซิซินต่อการเจริญและจำนวนโครโมโซมของกล้วยไม้เอื้องเงิน
19 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติหลังประสบอุทกภัย สำหรับหารูปแบบการปลูกพืชที่เหมาะสม แบบมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูชุมชน และการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน จ.อุตรดิตถ์
20 การพัฒนาถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2551
21 การศึกษาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหารตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพญาพ่อ อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์
22 การพัฒนาถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
23 รูปแบบการจัดการความหลากหลายของพืชผักพื้นบ้าน เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2550
24 การใช้ประโยชน์ความหลากหลายของผักพื้นบ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำชายเขากับภูมิปัญญาชาวบ้านในการประกอบอาหาร ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
25 รูปแบบการจัดการความหลายหลายของพืชผักพื้นบ้านเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2545
26 การหาปัจจัยพื้นฐานบางอย่างที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อลางสาด
ปี พ.ศ. 2544
27 การศึกษาปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อลางสาด
ปี พ.ศ. 2543
28 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้พื้นเมืองในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน
29 การศึกษาความหลากหลายแพลงก์ตอนในคลองโพ จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2541
30 การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการทำสวนทุเรียน ลางสาดในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (สภาพดิน น้ำ อุณหภูมิ ความชื้นฯลฯ)
ปี พ.ศ. 2531
31 ผลของน้ำสกัดและกากที่ได้จากหัวกวาวขาว (Pueraria mirifica Shaw and Suvatabandhu) ในหนู่ถีบจักร (Mus musculus) / รัชนี เพ็ชร์ช้าง