ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัชนี ฮงประยูร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิสสวรรณ เจียมสมบัติ 10
2 สุวรรณา กลัดพันธุ์ 7
3 สุภาพร กลิ่นคง 6
4 วรรณวิไล อินทนู 6
5 วราภา มหากาญจนกุล 4
6 ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล 4
7 ดำเนิน อุ่นศิริ 4
8 ชวลิต ฮงประยูร 3
9 เอมอร อังสุรัตน์ 3
10 ชัชชัย แก้วสนธิ 3
11 จินตนา อันอาตม์งาม 3
12 ธนภูมิ มณีบุญ 3
13 สมนึก เชื้อวงศ์สกุล 3
14 ศรีหรรษา มลิจารย์ 3
15 วิชัย โฆสิตรัตน 3
16 นายจิรพงศ์ แพทย์สมาน 2
17 นายภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง 2
18 สมชาย สุขะกูล 2
19 จุฬารัตน์ วัฒนะ 2
20 ปรียพรรณ พงศาพิชณ์ 2
21 สนธิชัย จันทร์เปรม 2
22 อารีรัตน์ เทียนขาว 2
23 รณภพ บรรเจิดเชิดชู 2
24 คนึงนิตย์ เหรียญวรากร 2
25 นางลักษณ์กนก สินธุ์ประสพชัย 2
26 Ratchanee Hongprayoon 2
27 นงณพชร คุณากร 2
28 สุจินต์ ภัทรภูวดล 2
29 เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย 2
30 สาริมา สุนทรารชุน 2
31 สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ 1
32 เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ 1
33 คนึงรัตน์ คำมณี 1
34 จิรัฐินาฏ ถังเงิน 1
35 พิเชษฐ์ สืบสายพรหม 1
36 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 1
37 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
38 สามารถ เศรษฐวิทยา 1
39 นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม) 1
40 ชัยสิทธิ์ ทองจู 1
41 ไพบูลย์ ชั้นเจริญศรี 1
42 พงศ์พันธ์ เหลืองวิไล 1
43 สุชาติ สงวนพันธุ์ 1
44 ประพันธ์ศักดิ์ ศรีษะภูมิ 1
45 สุพจน์ ภูมิสุข 1
46 นายกิตติศักดิ์ อินทรเสวก 1
47 นงณพชร (ศิริวรรณ) คุณากร (บุรีคำ) 1
48 จิตราพรรณ เทียมปโยธร 1
49 ศุภลักษณ์ ภิญโญสรรพกิจ 1
50 จรัสศรี ผลคำ 1
51 ทิพย์วดี อรรถธรรม 1
52 อุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ 1
53 นายบรรจบ วันกิ่ง 1
54 อนุมัติ อิงคนินันท์ 1
55 น.ส.พนม ใสยจิตร์ 1
56 นางสุพัตรา ปรศุพัฒนา 1
57 วิเชียร กีรตินิจกาล 1
58 สุภาวดี แก้วสด 1
59 รัติยา พงศ์พิสุทธา 1
60 จิระเดช แจ่มสว่าง 1
61 นางสาวถวัลย์ คุ้มช้าง 1
62 กวิน ปุญโญกุล 1
63 นางสาวพนม ใสยจิตร์ 1
64 อรประไพ คชนันทน์ 1
65 Preyapan Pongsapich 1
66 นุชนาถ วารินทร์ 1
67 นางสุวรรณา กลัดพันธุ์ 1
68 สมลักษณ์ พุ่มระชัฎ 1
69 Nuchanard Warin 1
70 อัญจนา บุญชด 1
71 Oraprapai Gajanandana 1
72 Pissawan Chiemsombat 1
73 Anjana Bhunchoth 1
74 นายสรรชัย จันทะจร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 1
3 2557 6
4 2555 1
5 2553 4
6 2552 2
7 2551 7
8 2550 2
9 2543 1
10 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์โรคและวิธีการการควบคุมโรคพืชตระกูลแตงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการส่งออก
ปี พ.ศ. 2558
2 การเพิ่มศักยภาพของชุดตรวจสอบสารพิษเชื้อราซีราลีโนนและอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์สำหรับอะฟลาทอกซินเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2557
3 การควบคุมโรคของพืชผักตระกูลแตงที่เกิดจากเชื้อราโดยชีววิธีด้วยการใช้จุลินทรีย์ปฎิปักษ์
4 การพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำซากในพืชผักตระกูลแตง
5 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในพืชผักตระกูลแตง
6 การเพิ่มศักยภาพของชุดตรวจสอบสารพิษเชื้อราซีราลีโนนและอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์สำหรับอะฟลาทอกซินเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์
7 นวัตกรรมชุดตรวจสอบโรคไวรัสในพืชผักตระกูลแตง
8 โครงการการเพิ่มศักยภาพของชุดตรวจสอบสารพิษเชื้อราซีราลีโนนและอิมมูโนแอฟฟินิติคอลัมน์สำหรับอะฟลาทอกซินเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2555
9 การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสำหรับการส่งออก
ปี พ.ศ. 2553
10 การบริการผลิตแอนติซีรัมเพื่องานวิจัย
11 การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสำหรับการส่งออก
12 โครงการคลินิกสุขภาพพืชและการตรวจวินิจฉัย
13 โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2552
14 การพัฒนาอุปกรณ์แอฟฟินิตีคอลัมน์เพื่อลดต้นทุนการตรวจสอบอะฟลาทอกซิน
15 โครงการคลินิกสุขภาพพืชและการตรวจวินิจฉัย
ปี พ.ศ. 2551
16 การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรใหม่
17 การผลิตแอนติซีรัมเพื่อรองรับงานบริการของคลินิกสุขภาพพืช
18 การพัฒนาอุปกรณ์แอฟฟินิตีคอลัมน์เพื่อลดต้นทุนการตรวจสอบอะฟลาทอกซิน
19 Biological and Molecular Characterization of Tospoviruses in Thailand
20 การให้บริการผลิตแอนติซีรัมเพื่องานวิจัย
21 โครงการแนวทางปฏิบัติงานด้านการตรวจพืช ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช
22 การผลิตแอนติบอดีและการตรวจสอบเชื้อ Cucumber green mottle mosaic virus ในแตงกวา
ปี พ.ศ. 2550
23 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีสำหรับตรวจไวรัสใบด่างเขียวของพืชวงศ์แตงและไวรัสใบด่างข้าวโพด
24 การผลิตแอนติบอดีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการตรวจรับรองการปลอดโรคไวรัสที่สำคัญในพริก มะเขือเทศ และแตง
ปี พ.ศ. 2543
25 การผลิตแอนติบอดีของเชื้อ Sugarcane mosaic virus เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคใบด่างของอ้อย