ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัชนี ขวัญบุญจัน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- รศ.ดร.รัชนี ขวัญบุญจัน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 26
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 12
3 นภัสกร ชื่นศิริ 5
4 รัชนี ขวัญบุญจัน 4
5 ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ 3
6 ศิลปชัย สุวรรณธาดา 3
7 จินตนา สรายุทธพิทักษ์ 3
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
9 จักรพันธ์ ชุบไธสง 2
10 เสาวภา โอทาน 2
11 เพ็ญทิพย์ เกียรติกำจาย 2
12 วิกรม ศุขธณี 2
13 ปรารถนา บุญญะสุระ 2
14 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 2
15 วรศักดิ์ เพียรชอบ 2
16 สกล วรรณพงษ์ 1
17 วีรเวช ปะทะยศ 1
18 ประเสริฐ คลังแสง 1
19 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
20 คณิน ประยูรเกียรติ 1
21 ศกลวรรณ เปลี่ยนขำ 1
22 อัจฉราลักษณ์ ปิ่นทับทิม 1
23 ยุวดี วิวัฒนปฐพี 1
24 ปิ่นมณี กฤษณะเศรณี 1
25 นันทนา วรรณคำ 1
26 วัชรพล โชคอุทัยกุล 1
27 ทัตตพันธ์ เจ้ยทองศรี 1
28 บดินทร์ ปั้นบำรุงกิจ 1
29 ภาณุ กุศลวงศ์ 1
30 ศักดา ภาษี 1
31 จำลอง ทะคำสอน 1
32 สมชาย แคนทอง 1
33 เลิศชัย สอนสุภาพ 1
34 สุขุม ขันแก้ว 1
35 รังสรรค์ ศึกรักษา 1
36 สุชาติ วิภาสธวัช 1
37 วิทิต คชชาญ 1
38 สุดาวรรณ ขันธมิตร 1
39 กิติพงษ์ เทียนตระกูล 1
40 สุธนะ ติงศภัทิย์ 1
41 สุขวสันต์ อ่วมสอาด 1
42 สุรศักดิ์ ศุภเมธีวรกุล 1
43 ภิญโญ วิทวัสชุติกุล 1
44 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
45 ลิขิต อมาตยคง 1
46 รัชต์ธานี ชัชวาลย์ปรีชา 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
48 อรชร อ่ำจันทร 1
49 ทิพย์วัลย์ ใจทหาร 1
50 วรนันท์ วัฒนจินดา, 2511- 1
51 ผุสดี สนธิทรัพย์ 1
52 เสาวลักษณ์ เลิศวิริยจิตต์ 1
53 ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร 1
54 นีรยา กิตติโสภณ 1
55 อวย เกตุสิงห์ 1
56 ศุภทินี มหิทธิบุรินทร์ 1
57 อัสรี สะอีดี 1
58 ศุกล อริยสัจสี่สกุล 1
59 สุรพล ศรีพลประพันธ์ 1
60 สุนทร ป้านสกุล 1
61 นิมิตร มั่งมีทรัพย์ 1
62 โยธิน ศันสนยุทธ 1
63 พัฒนาชาติ กฤดิบวร 1
64 อรรถพร เจนการกิจ 1
65 อรวรรณ บู่ซัน 1
66 สุวัตร สิทธิหล่อ 1
67 อุทัย บุญประเสริฐ 1
68 เสกสรร นาควงศ์ 1
69 วรรณพรรณ ตุลยาพร 1
70 วิรดี เอกรณรงค์ชัย 1
71 กุสุมาลย์ มาแม่นสกุล 1
72 เฉลิมศักดิ์ มังกรานนท์ชัย 1
73 จิรพรรณ รัตนวีระประดิษฐ์ 1
74 ศิริพร นันทเสนีย์ 1
75 บุญสืบ กำจรวิริยะวณิช 1
76 สุนิสา เทศเขียว 1
77 จุไรรัตน์ แพรวพราย 1
78 กรพินธุ์ คุณกะมุต 1
79 อรวรรณ วรรณฤทัย 1
80 คมกฤช รัตตะมณี 1
81 กิติพงษ์ ขัติยะ 1
82 สุวรรณา แดงเวียง 1
83 นัยนา หันมี 1
84 ประยงค์ หัตถพรหม 1
85 เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ 1
86 เบญจมาศ เกิดมาลัย 1
87 ชาญยุทธ สวนสังข์, 2520- 1
88 ปาลีรัฐ พิทักษ์ดำรงกิจ 1
89 เบญจพล เบญจพลากร, 2521- 1
90 จุฑามาศ บัตรเจริญ, 2513- 1
91 ชาญศึก มีพร้อม 1
92 นิรันดร์ กาทอง 1
93 สุวพร แสงรักษา, 2510- 1
94 ธนารักษ์ อาจวิชัย, 2519- 1
95 ชูจันทร์ จันทร์มา 1
96 วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ 1
97 กฤษณ์ กสิกร 1
98 มัณฑนา ทับทิม 1
99 จักริน ด้วงคำ 1
100 สถาพร ศรีเพชร 1
101 กุลยา อนันตวงศ์ 1
102 นงค์ณภัส ปาแก้ว 1
103 อนันต์ อัตชู 1
104 ดนูวัส ทิพย์น้อย 1
105 ภาษา ทะรังศรี 1
106 สมศรี เลิศทวีเดช 1
107 วรัทยา วโรทัย 1
108 ประพันธ์ศิริ ไชยชนะใหญ่ 1
109 วุฒินันท์ ศรีแถลง 1
110 ไชยา แจงเจริญ 1
111 ปิยณัฐ ศรีชะตา 1
112 จรรยา สิทธิปาลวัฒน์ 1
113 ธีราวุธ มัลลิกาภา 1
114 สุวิมล พิริยะปัญญา 1
115 ก่อเกียรติ วิทยรัตน์ 1
116 ธีรยุทธ รัตนกรแก้ว 1
117 กวิน คเชนทร์เดชา 1
118 วีณา กระแสร์กูลรัตน์ 1
119 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
120 อัจฉราลักษณ์ วิเศษ 1
121 สุภาพร แนวบุตร 1
122 สุภมาส อังศุโชติ 1
123 สุนทรี ศิริอังกูร 1
124 วัฒนา ประกอบแสง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 5
3 2556 2
4 2555 2
5 2554 5
6 2553 1
7 2552 5
8 2549 2
9 2547 2
10 2546 1
11 2545 2
12 2544 1
13 2543 3
14 2542 2
15 2541 1
16 2540 7
17 2539 8
18 2538 4
19 2536 2
20 2535 4
21 2534 3
22 2533 3
23 2532 2
24 2531 3
25 2530 12
26 2528 6
27 2527 2
28 2526 8
29 2525 7
30 2524 2
31 2522 4
32 2514 1
33 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 อนาคตภาพหลักสูตรพลศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2 อนาคตภาพหลักสูตรพลศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3 การพัฒนาหลักสูตรครูผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด ระดับมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2557
4 ผลของการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว โดยใช้แนวคิดการรับรู้ภาวะการเคลื่อนไหวของร่างกายที่มีต่อความสามารถทางกลไก ของเด็กออทิสติกที่มีระดับปานกลาง
5 ผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้กิจกรรมกีฬารักบี้ฟุตบอลเพื่อพัฒนาความมีน้ำใจนักกีฬาของนักเรียนมัธยมศึกษา
6 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในการดูแลตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะภูมิแพ้
7 การพัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่โดยใช้ทฤษฏีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทฤษฏีแรงสนับสนุนทางสังคมของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
8 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาของครูประถมศึกษาที่ไม่มีวุฒิทางพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2556
9 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมของครูพลศึกษา
10 การเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้พลศึกษาระหว่างการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยครูกับการใช้สื่อวีดีทัศน์ที่มีต่อทักษะกีฬารักบี้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2555
11 การพัฒนาแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็กปฐมวัย
12 การพัฒนาแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2554
13 ผลของการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาในกีฬาแฟลกฟุตบอลที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนประถมศึกษาตามแนวคิดของโกลแมน
14 การพัฒนาแบบทดสอบทักษะกีฬาแบดมินตันขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
15 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พลศึกษา โดยใช้การฝึกเต้นรำลีลาศประเภทบอลรูมกับประเภทละตินอเมริกัน ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของนักศึกษาปริญญาตรี
16 ผลของการเรียนการสอนแบดมินตันโดยใช้โปรแกรมการฝึกความอ่อนตัว ความคล่องตัว ความเร็ว และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่มีต่อความสามารถในการเคลื่อนที่ของนิสิตระดับอุดมศึกษา
17 การนำเสนอโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2553
18 การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการส่งเสริมกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2552
19 การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37
20 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านกีฬาของเทศบาลในประเทศไทย
21 การศึกษาความต้องการการสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐานของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
22 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านกีฬาของเทศบาลในประเทศไทย
23 การศึกษาความต้องการการสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2549
24 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การกีฬาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนากีฬาชาติ
25 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การกีฬาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนากีฬาชาติ
ปี พ.ศ. 2547
26 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลสาระการเรียนรู้พลศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา
27 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดทำสาระหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
28 ผลของการฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลที่มีต่ออัตมโนทัศน์และปัญหาการปรับตัวของวัยรุ่นติดยาเสพติดในสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
29 การศึกษาสภาพตัวบ่งชี้ในการพัฒนากีฬาแบดมินตันไปสู่การเป็นกีฬาเพื่อการอาชีพ
30 การศึกษาเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษา อายุ 7-9 ปี
ปี พ.ศ. 2544
31 สภาพและปัญหาการจัดดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์ กรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2543
32 การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของนักเรียนมัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
33 สภาพและปัญหาการสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
34 ผลของการฝึกเกมเสริมกิจกรรมพลศึกษาที่มีต่อการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2542
35 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบล
36 การประเมินโปรแกรมวิชาเอกพลศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ของสถาบันผลิตครูพลศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
37 การเปรียบเทียบผลของการสอนทันตสุขศึกษาระหว่างการใช้เพลงกับการใช้สีย้อมคราบจุลินทรีย์ที่มีต่อพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2540
38 การศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
39 การศึกษาการจัดโครงการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมจากกรมสามัญศึกษา : กรณีศึกษา โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
40 การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดดำเนินการกิจกรรมพลศึกษาในโรงเรียนอนุบาล สังกัดกรุงเทพมหานคร
41 การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดดำเนินการกิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬา ของศูนย์เยาวชนในกรุงเทพมหานครและเทศบาล
42 การพัฒนารูปแบบการประเมินโปรแกรมวิชาเอกพลศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ของสถาบันผลิตครูพลศึกษาในประเทศไทย
43 การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
44 การศึกษาสมรรถภาพทางวิชาชีพครูพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2539
45 แรงจูงใจในการใช้ทักษะกระบวนการในการสอนวิชาสุขศึกษา ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
46 สภาพและปัญหาการจัดและดำเนินงานโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
47 การพัฒนามาตรวัดทัศนคติต่อวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
48 สภาพและปัญหาการจัดดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
49 สภาพและปัญหาการจัดและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
50 ปัญหาการใช้หลักสูตรวิชาสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ตามการรับรู้ขอครูสุขศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
51 ปัญหาการวัดและประเมินผลวิชาสุขศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
52 สภาพและปัญหาในการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
53 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
54 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติในภาคใต้
55 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในภาคเหนือ
56 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2536
57 แนวโน้มของหลักสูตรพลศึกษาระดับประถมศึกษา ในปีพุทธศักราช 2545 : การศึกษาแบบเดลฟาย
58 สมรรถภาพที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2535
59 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันดีเด่นในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
60 ความต้องการการนิเทศการสอนของครูสาธารณสุขระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
61 สมรรถภาพที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
62 สภาพและปัญหาการใช้ทักษะกระบวนการในการสอนสุขศึกษา ของครูสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตร
ปี พ.ศ. 2534
63 การปฏิบัติงานนิเทศวิชาพลศึกษาของหัวหน้าหมวดวิชาพลานามัย ตามการรับรู้ของตนเองและครูพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา
64 ความคิดเห็นของอาจารย์พลศึกษาและนิสิตนักศึกษา เกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
65 ปัจจัยในการเลือกเรียนวิชาเอกพลศึกษา ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ปี พ.ศ. 2533
66 ความต้องการเสริมสมรรถภาพการนิเทศวิชาพลศึกษา ของศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12
67 ความต้องการเสริมสมรรถภาพการนิเทศวิชาพลศึกษา ของศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12
68 ความต้องการการพัฒนาวิชาชีพของครูพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2532
69 ปัญหาการสอนสุขศึกษาและความต้องการการนิเทศ ของครูสุขศึกษาโรงเรียนเอกชน ระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
70 การศึกษาการส่งเสริมของบิดามารดาด้านการออกกำลังกายของเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนอนุบาล จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2531
71 สภาพและปัญหาการจัดโครงการสวัสดิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
72 ขวัญในการปฏิบัติงานของอาจารย์พลศึกษาในวิทยาลัยครู
73 ความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2530
74 การปฏิบัติงานนิเทศวิชาสุขศึกษาของหัวหน้าหมวดวิชาพลานามัย ตามการรับรู้ของตนเอง และครูสุขศึกษา
75 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูพลศึกษาเกี่ยวกับสภาพ และปัญหาการจัดกิจกรรมพลศึกษาในโรงเรียนอนุบาล สังกัด สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ
76 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสุขศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของตนเอง
77 การเปรียบเทียบการปฏิบัติที่คาดหวังกับการปฏิบัติจริง ในการบริหารโครงการสุขภาพในโรงเรียนตามการรับรู้ของผู้บริหาร โรงเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 1
78 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับทันตสุขภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขตการศึกษา 5
79 สมรรถภาพทางกายของนักเรียนในโรงเรียนสอนคนหูหนวก ในกรุงเทพมหานคร
80 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูพลศึกษาเกี่ยวกับความต้องการ การนิเทศวิชาพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร
81 ความต้องการการนิเทศโครงการสุขภาพในโรงเรียนของผู้บริหาร โรงเรียนประถมศึกษาเขตการศึกษา 11
82 ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติในการรับประทานอาหารและภาวะโภชนาการ ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีการจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
83 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูพลศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหา การจัดการเรียนการสอน วิชาพลศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 ของโรงเรียนรัฐบาลในเขตการศึกษา 9
84 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูพลศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหา การจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 ของโรงเรียนรัฐบาลในกรุงเทพมหานคร
85 ความต้องการบริหารเกี่ยวกับการออกกำลังกายของประชาชน ในหมู่บ้านเป้าหมายจังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2528
86 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กรมพลศึกษา
87 บทบาทของครูพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ตามการรับรู้ของตนเอง
88 ความต้องการการนิเทศของครูสุขศึกษาโรงเรียนรัฐบาล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตการศึกษา 2
89 การเปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวังกับบทบาทที่ปฏิบัติจริง ของศึกษานิเทศก์กรมพลศึกษา ตามการรับรู้ของครูพลศึกษา
90 การเปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพจริงเกี่ยวกับสุขปฏิบัติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครตามการรับรู้ของผู้ปกครอง
91 ความคิดเห็นของผู้ให้การอบรมและผู้เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับปัญหาการ4เรียนการสอน ในสาขาวิชาพลศกึษาของโครงการอบรมครูและบุคลากร ทางการศึกษาประจำการ ในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันตก
ปี พ.ศ. 2527
92 ความคิดเห็นของอาจารย์พลศึกษาและนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา เกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ในวิทยาลัยครู
93 ความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้าหมวดและครูพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงปรารถนาของศึกษานิเทศก์สาขาวิชาพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2526
94 การจัดกิจกรรมพลศึกษาในโรงเรียนอนุบาล ในกรุงเทพมหานคร
95 ความพึงพอใจในการทำงานของครูพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา
96 ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับสมรรถภาพ ในการปฏิบัติงานของอาจารย์พลศึกษา ในวิทยาลัยพลศึกษา
97 การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยพลศึกษา
98 ความคิดเห็นของผู้ให้การอบรมและผู้เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนในสาขาวิชาพลศึกษา ของโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ ในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคกลาง
99 ปัญหาการนิเทศและการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
100 ลักษณะของเกมการเล่นพื้นเมืองไทย
101 ความคิดเห็นของผู้ให้การอบรมและผู้เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนในสาขาวิชาพลศึกษา ของโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ ในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2525
102 ปัญหาการจัดและการดำเนินการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยพลศึกษา
103 ผลของข้อมูลย้อนกลับจากครูและจากวิดิโอเทป ต่อการเรียนรู้ทักษะวอลเลย์บอล
104 ขวัญในการปฏิบัติงานของครูพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ของกรุงเทพมหานคร
105 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนิสิตบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษาในประเทศไทย
106 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนิสิตบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษาในประเทศไทย
107 ปัญหาการจัดและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 10
108 การสร้างมาตรวัดทัศนคติทางพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2524
109 การสำรวจปัญหาการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรีวิชาเอกพลศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร
110 ปัญหาการสอนวิชาพลศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2522
111 ปัญหาการฝึกสอนของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา เชียงใหม่
112 ผลของการสอนทักษะกีฬาที่มีต่ออัตมโนทัศน์ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา
113 ความต้องการการนิเทศวิชาพลศึกษาของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
114 บทบาทและหน้าที่ของศึกษานิเทศก์สาขาวิชาพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2514
115 การเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนของโลหิตและการหายใจ ในขณะออกกำลัง และการกลับคืนสู่สภาพปกติ ภายหลังการออกกำลังกาย ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน