ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัชทิน จันทร์เจริญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- รัชทิน จันทร์เจริญ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
2 ธนะชัย วิภาวรศิลป์ 5
3 อธิป วางขุนทด 5
4 ศุภวุฒิ จันทรานุวัฒน์ 4
5 วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ 3
6 วีระยุทธ ศรีธุระวานิช 3
7 จารุบุตร คณะนัย 2
8 กิตติสุข สระแก้ว 2
9 วาริน ภุมรินทร์ 2
10 สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์ 2
11 นภสร โกวรรธนะกุล 2
12 ฐิติมา จินตนาวัน 2
13 วุฒินันท์ สูงนารถ, 2522- 1
14 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
15 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
16 ไววิทย์ พุทธารี 1
17 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
18 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
19 วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ 1
20 Walaisiri Muangsiri 1
21 Varunee Padmasankh 1
22 ประพันธ์ พิกุลทอง, 2520- 1
23 มิ่งศักดิ์ ตั้งตระกูล 1
24 Supavut Chatranuwathana 1
25 สายฝน ควรผดุง 1
26 สิริพร สิวราวุฒิ 1
27 สมพร พรมดี 1
28 สุนีย์ นัยจรัญ 1
29 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
30 ภิญโญ ศรีคำแหง, 2520- 1
31 Witaya Wannasuphoprasit 1
32 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
33 Ratchatin Chanchareon 1
34 วาสนา เสียงดัง 1
35 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
36 Suchin Arunsawatwong 1
37 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
38 รุ่งราวี ทองกันยา 1
39 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
40 Yeshey Penjor 1
41 ๋Janes, Gavin W. 1
42 กัญญา ศุภปิติพร 1
43 Chariya Uiyyasathian 1
44 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
45 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
46 มยุรี จารุปาน 1
47 สมชัย วัฒนการุณ 1
48 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
49 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
50 อวย เกตุสิงห์ 1
51 ประธาน ดาบเพชร 1
52 พรพรม บุญพรม, 2520- 1
53 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
54 สุวิชา ทองสิมา 1
55 กระมล ทองธรรมชาติ 1
56 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
57 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
58 Rajalida Lipikorn 1
59 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
60 Thanathon Sesuk 1
61 สุวดี ยาป่าคาย 1
62 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
63 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
64 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
65 ศุกันยา ห้วยผัด 1
66 Ong, Say Kee 1
67 Acom Sornsute 1
68 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
69 Pantharee Boonsatorn 1
70 กมลชนก ยวดยง 1
71 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
72 Narong Punnim 1
73 ภัทรวุธ สุภามา 1
74 Ratchatin Chancharoen 1
75 ประพันธ์ พิกุลทอง 1
76 Pornpimol Muanjai 1
77 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
78 Thada Jirajaras 1
79 Siriporn Sriwarakan 1
80 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
81 เอกชัย อดุลยธรรม 1
82 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
83 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
84 วิไล ชินธเนศ 1
85 ธวัชชัย สันติสุข 1
86 อุทัย บุญประเสริฐ 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
88 ประคอง ชอบเสียง 1
89 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
90 วัลลภ แย้มเหมือน 1
91 สำเริง แย้มโสภี 1
92 คัคนางค์ มณีศรี 1
93 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
94 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
95 Chulalongkorn University. Graduate School 1
96 Chayaporn Supachartwong 1
97 Anawatch Mitpratan 1
98 Waraporn Siriterm 1
99 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
100 Jittima Chatchawansaisin 1
101 Chonticha Srisawang 1
102 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
103 Tadchanon Chuman 1
104 วินัย งามแสง 1
105 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
106 สิรณัฐ ขันธจีรวัฒน์ 1
107 สิทธิพร แอกทอง 1
108 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
110 Kittisak Likhitwitayawuid 1
111 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
113 วัฒนชัย สมิทธากร 1
114 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
116 Wilai Anomasiri 1
117 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
118 Sumphan Wongseripipatana 1
119 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
120 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
121 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
122 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
123 Vanida Chantarateptawan 1
124 Srilert Chotpantarat 1
125 มยุรี ตันติสิระ 1
126 Garnpimol C. Ritthidej 1
127 Boonchai Sangpetngam 1
128 Vimolmas Lipipun 1
129 Chalermpol Leevailoj 1
130 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
131 กาญจนา แก้วเทพ 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
133 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
134 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
135 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
136 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
139 Somying Tumwasorn 1
140 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
141 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
142 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
143 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
144 ศิริชัย ศิริกายะ 1
145 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
146 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
148 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
149 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
151 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
153 Sompol Sanguanrungsirikul 1
154 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
155 Prakong Tangpraprutkul 1
156 Phanphen Wattanaarsakit 1
157 Puttipongse Varavudhi 1
158 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
159 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
160 Naiyana Chaiyabutr 1
161 บรรจง คณะวรรณ 1
162 สุมิตรา พูลทอง 1
163 Ampa Luiengpirom 1
164 กำจัด มงคลกุล 1
165 ละอองทิพย์ เหมะ 1
166 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
167 Kasidit Nootong 1
168 นิศา วิชพันธุ์ 1
169 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
170 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
171 พรรณี กาญจนพลู 1
172 สุมา เมืองใย 1
173 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
174 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
175 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
176 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
177 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
178 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
179 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
180 Chulalongkorn University.Graduate school 1
181 วิมล เหมะจันทร 1
182 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
183 Jaitip Paiboon 1
184 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
185 Kitpramuk Tantayaporn 1
186 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
187 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
188 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
189 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
190 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
191 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
192 ชอุ่ม มลิลา 1
193 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
194 ประคอง สุทธสาร 1
195 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
196 Supa Chantharasakul 1
197 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
198 Panee Boonthavi 1
199 Chakkaphan Sutthirat 1
200 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2556 2
4 2553 1
5 2552 2
6 2551 5
7 2549 1
8 2547 1
9 2546 1
10 2545 4
11 2544 2
12 2542 2
13 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การสร้างเส้นทางเดินในปริภูมิรูปภาพสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยล้อ
2 การสร้างเส้นทางเดินในปริภูมิรูปภาพสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยล้อ
ปี พ.ศ. 2557
3 การออกแบบระบบหุ่นยนต์เดลต้าแบบสามองศาอิสระสำหรับทำงานกำหนดตำแหน่งหมุดร่วมกับมนุษย์ในเวลาจริง
ปี พ.ศ. 2556
4 การควบคุมตำแหน่งของหุ่นยนต์แบบเดลต้าด้วยสัญญาณป้อนกลับจากแขน
5 การพัฒนาหุ่นยนต์เดลต้าแบบสามองศาอิสระ
ปี พ.ศ. 2553
6 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
7 ตัวควบคุมที่แปลงระบบควบคุมให้เป็นระบบเชิงเส้นด้วยการป้อนกลับชนิดปรับค่าเองได้สำหรับระบบจานหมุนทางกล
8 ตัวควบคุมที่แปลงระบบควบคุมให้เป็นระบบเชิงเส้น ด้วยการป้อนกลับชนิดปรับค่าเองได้สำหรับระบบจานหมุนทางกล
ปี พ.ศ. 2551
9 เทคนิคการควบคุมไม่เชิงเส้นสำหรับเพนดูลัมผกผันแบบหมุน
10 ตัวควบคุมนิวโรนาร์มา-แอลทูสำหรับระบบไม่เชิงเส้น
11 การพัฒนาระบบวัดพิกัดตำแหน่ง 3 มิติ แบบเลเซอร์ 2 สถานี
12 เทคนิคการควบคุมไม่เชิงเส้น สำหรับเพนดูลัมผกผันแบบหมุน
13 ตัวควบคุมนิวโรนาร์มา-แอลทู สำหรับระบบไม่เชิงเส้น
ปี พ.ศ. 2549
14 รูปแบบใหม่ของเทคโนโลยีการผลิตเชิงหุ่นยนต์ชั้นสูง
ปี พ.ศ. 2547
15 การปรับเทียบแบบออนไลน์ของระบบวัดตำแหน่งแบบออดโดมิททรีโดยใช้กล้องภายนอก
ปี พ.ศ. 2546
16 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของความเสียดทานที่แสดงผลของบสัญญาณความถี่สูง
ปี พ.ศ. 2545
17 อุปกรณ์ตรวจรู้แรงสามแกนชนิดสเตรนเกจสำหรับเครื่องกัด
18 ผลของขนาดและความถี่ของสัญญาณอินพุตความถี่สูงที่มีต่อความเสียดทานในระบบทางกล
19 การประมาณค่าอุณหภูมิน้ำเหล็กในเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้า
20 การปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าในเตาหลอมโลหะที่ใช้กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำด้วยวิธีควบคุมความร้อน
ปี พ.ศ. 2544
21 หุ่นยนต์คัดแยกและเก็บขยะรีไซเคิลโดยใช้กล้อง CCD
22 การปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าในเตาหลอมเหนี่ยวนำไฟฟ้า ด้วยวิธีควบคุมความร้อน
ปี พ.ศ. 2542
23 การควบคุมแขนกลแบบผสมระหว่างภาพกับแรง
24 การควบคุมแขนกลแบบผสมระหว่างภาพกับแรง