ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัชต์ ขัตติยะ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส อินิเอ ต่อการทำลายเซลล์แมคโครฟาจในปลานิล : แบคทีเรียก่อโรคสมองอักเสบอุบัติใหม่จากปลาสู่คน
ปี พ.ศ. 2550
2 การตอบสนองของยีนไซโตไคน์ต่อการติดเชื้อสเตรปโตคอคคัสในปลานิลลูกผสม
3 การแสดงออกของยีนไซโตไคน์ในปลานิล(Oreochromis sp.) ต่อการติดเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส
4 การแสดงออกของยีนไซโตไคน์ในปลานิล ต่อการติดเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอลคัส
ปี พ.ศ. 2547
5 การพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อ Streptococcus iniae ในปลานิลลูกผสม (Oreochromis sp.) ด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส
6 การศึกษาชนิดและการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัสในปลานิล ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
ปี พ.ศ. 2542
7 ความชุกของโรคมงคลล่อเทียมในโคนมจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2541
8 การวิเคราะห์ความต้องการด้านการให้บริการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2540
9 สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในแง่ การใช้แรงงาน ทัศนคติของเกษตรต่อข้อดีและปัญหาของการเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่