ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัชตะ รัชตะนาวิน
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- รัชตะ รัชตะนาวิน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ละออ ชัยลือกิจ 6
2 บุญส่ง องค์พิพัฒน์กุล 4
3 ราเมศร์ วัชรสินธุ์ 4
4 ศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี 2
5 ยุวดี กิติคุณ 2
6 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 2
7 อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร 2
8 มัณทนา ประทีปะเสน 2
9 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 2
10 ส. จันทร์ประเสริฐโยธิน 2
11 นิตยา คชภักดี 2
12 สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 2
13 ปัญญา เพ็ญสุวรรณ 2
14 สุรพนธ์ ตุ้มนาค 2
15 ชนิสา เวชวิรุฬห์ 2
16 กัลยา ว่องวาณิช 2
17 ชวาลา เธียรธนู 2
18 Department of Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Bangkok 10400 1
19 Community Medicine Center 1
20 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
21 Rachata Rachatanavin 1
22 Rajata Rajatanavin 1
23 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
24 วสันต์ จันทราทิตย์ 1
25 Wasun Chantratita 1
26 Vichai Aekplakorn 1
27 Sukit Yamwong 1
28 Piyamitr Sritara 1
29 วิชัย เอกพลากร 1
30 ปิยะมิตร ศรีธรา 1
31 สายัณห์ ชีพอุดมวิทย์ 1
32 Pongamorn Bunnag 1
33 Sayan Cheepudomvit 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 2
5 2550 3
6 2548 1
7 2544 1
8 2543 2
9 2540 2
10 2538 2
11 2537 1
12 1086 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาและพัฒนาต้นแบบหัวฉีดวัคซีนไข้หวัดชนิดพ่นทางจมูกในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2553
2 Reduced Attenuation of Bone Resorption After Oral Glucose in Type 2 Diabetes.
ปี พ.ศ. 2552
3 1) บทบาทของสารก่อคอพอกต่อการเกิดโรคคอพอกประจำถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย 2) การศึกษาแคลเซี่ยมเมตาบอลิสต์และโรคที่เกี่ยวข้องในชนบทของประเทศไทย, renal tubular acidosis และ thalassemia
ปี พ.ศ. 2551
4 แนวคิดในการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย
5 การศึกษาความชุกของปัญหาทางคลินิกที่เกิดจากการใช้สารที่มีสเตียรอยด์ปะปน โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2550
6 การศึกษาความชุกของปัญหาทางคลินิกที่เกิดจากการใช้สารที่มีสเตียรอยด์ปะปน โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
7 Reduced Attenuation of Bone Resorption After Oral Glucose in Type 2 Diabetes.
8 Thai Diabetes Risk Score
ปี พ.ศ. 2548
9 การตายในประชากรไทย : สาเหตุสำคัญ ปัจจัยเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในอนาคต:การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เชิงสหวิทยาการ 1) โครงการวิจัยการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2) ความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง และอุบัติการณ์ของโรคหลอดเล
ปี พ.ศ. 2544
10 การป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุนในคนไทย
ปี พ.ศ. 2543
11 การป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุนในคนไทย
12 การศึกษาวัยวิกฤตของเด็กไทยที่ขาดสารไอโอดีนในแง่สติปัญญาพฤติกรรมการปรับตนและแนวทางแก้ไข
ปี พ.ศ. 2540
13 การศึกษาวัยวิกฤตของเด็กไทยที่ขาดสารไอโอดีนในแง่สติปัญญาพฤติกรรมการปรับตนและแนวทางแก้ไข
14 ระบบไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับวัดปริมาตรและสร้างภาพต่อมธัยรอยด์
ปี พ.ศ. 2538
15 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับ Insulin-like Growth Factor 1 และ Interleukin 1 กับอายุ และความหนาแน่นของกระดูกในชายไทย
16 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับ Insulin-like Growth Factor 1 และ Interleukin 1 กับอายุ และความหนาแน่นของกระดูกในชายไทย
ปี พ.ศ. 2537
17 ระบบไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับวัดปริมาตรและสร้างภาพต่อมธัยรอยด์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
18 การประเมินและวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของความร่วมมือของผู้ป่วยในแผนการรักษา และผลการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โดยการวัดระดับของฮีโมโกลบิน ที่มีน้ำตาลเกาะ ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ในคลินิกโรคเบาหวาน ของโรงพยาบาลรามาธิบดี