ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ความสัมพันธ์ระหว่างรอยเท้าและลักษณะบุคคลในงานนิติวิทยาศาสตร์ของประชากร จังหวัดขอนแก่น
2 การศึกษาพฤติกรรมความเอื้ออาทรในการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 การศึกษาพฤติกรรมความเอื้ออาทรในการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 ความสัมพันธ์ระหว่างรอยเท้าและลักษณะบุคคลในงานนิติวิทยาศาสตร์ของประชากร จังหวัดขอนแก่น
5 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดและการใช้ประโยชน์จากเห็ดตามภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลกรณีศึกษา : ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
6 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดและการใช้ประโยชน์จากเห็ดตามภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลกรณีศึกษา : ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2553
7 ความหลากหลายของไลเคนและการใช้ประโยชน์ ณ สวนรุกชาติภูแปก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ด และแนวทางพัฒนาการจำแนกเห็ดมีพิษอย่างบูรณาการ กรณีศึกษา : ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย