ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัชฎา คชแสงสันต์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 1
3 2553 2
4 2542 1
5 1086 1
6 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์พืชผักพื้นบ้านเป็นแหล่งอาหารของชุมชนชายพรุ
2 การจัดการองค์ความรู้ของชุมชนคนอยู่กับป่า: ชุมชนต้นน้ำบ้านเขาวัง ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2556
3 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนต้นน้ำบ้านวังหอน ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2553
4 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าพรุคลองค็องอย่างยั่งยืน
5 การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ:กรณีศึกษา ลุ่มน้ำย่อยคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2542
6 การศึกษาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ กรณีศึกษา เกาะลิเป๊ะ จังหวัดสตูล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 ฐานความรู้เชิงพื้นที่เพื่อการผลิตส้มโอในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช