ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัชฎา คงคะจันทร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาระบบล่ามแปลภาษาไทย-อังกฤษ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
2 จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2556-2559
ปี พ.ศ. 2554
3 ThaiHerbMiner: A Thai Herbal Medicine Mining and Visualizing Tool
ปี พ.ศ. 2553
4 การสร้างระบบเลียนแบบผู้สอนในการเรียนการสอนแบบสนทนาจากบันทึกการสอน
5 การปรับปรุงประสิทธิภาพของการตัดคำภาษาไทยด้วยเทคนิคการจดจำนิพจน์ระบุนาม
6 การสกัดนิพจน์ระบุนามสำหรับเหมืองข้อมูลข่าวภาษาไทยตามกิจกรรมของบุคคล
ปี พ.ศ. 2552
7 การวิเคราะห์หาความหมายแฝงและการเรียนรู้เครื่องจักร สำหรับระบบถามตอบอัตโนมัติภาษาไทย
8 การสืบค้นข้อมูลด้วยเสียงสำหรับข่าวภาษาไทย
9 การหาค่าเหมาะที่สุดด้วยการเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาคแบบมีหลายกลุ่มตัวเร่งสำหรับการจัดกลุ่มข้อมูล
ปี พ.ศ. 2550
10 การทำนายค่าความถี่มูลฐานสำหรับการสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย