ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- รัชฎาพร, อุ่นศิวิไลย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปิยะวรรณ กาสลัก 22
2 ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 10
3 อนันท์ อุ่นศิวิไลย์ 8
4 จารุณี ผลมาตย์ 6
5 ศิวัฒ ไทยอุดม 6
6 ธนาวิทย์ กุลรัตนรักษ์ 4
7 มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ 4
8 ทุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส. 2
9 ปารัช รัตนไชยพันธ์ 1
10 ขวัญมณี ลาธุลี 1
11 สมจิตร กางนอก 1
12 จิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี 1
13 อนามัย เทศจันทึก 1
14 บุรทิน ขาภิรัฐ 1
15 นพร อึ้งอาภรณ์ 1
16 นพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มทส 1
17 ทุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส. ปีงบประมาณ 2555 (ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยในการขอรับสิทธิบัตรหรือ ตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ) 1
18 สีขาว เชื้อปรุง 1
19 นลิน สิทธิธูรณ์ 1
20 พรเทพ ราชนาวี 1
21 นรพัชร์ ทาอินทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 3
3 2556 5
4 2555 15
5 2554 5
6 2553 9
7 2552 4
8 2550 1
9 2547 2
10 2545 2
11 2544 1
12 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลิตภัณฑ์อาหารซินไบโอติกส์จากกากมันสำปะหลัง
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากมันสำปะหลังชนิดหวานสำหรับนักกีฬาประเภททนทาน
ปี พ.ศ. 2558
3 การนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์เพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป
4 ชุดโครงการวิจัย บาซิลัส สับทิลิส ฤทธิ์ทางชีวภาพ คุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของถั่วหมักเพื่อเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ
5 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากถั่วเหลืองหมักผงผสมบุกสำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2556
6 ใยอาหารโภชนาการจากกากมัน
7 การแยกเชื้อโพรไบโอติกจากกากมันสำปะหลัง
8 รายงานการวิจัยการแยกเชื้อโพรไบโอติกจากกากมันสำปะหลัง
9 รายงานการวิจัยฤทธิ์ทางชีวภาพ คุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของถั่วเหลืองและถั่วขาวที่ผ่านการหมัก
10 การแยกเชื้อโพรไบโอติกจากกากมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2555
11 ฤทธิ์ทางชีวภาพ คุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของถั่วเหลืองและถั่วขาวที่ผ่านการหมัก
12 ชีวภาพพร้อมใช้และการนำไปใช้ทางชีวภาพของสารสกัดถั่วขาว
13 การระบุค่าความเข้มข้นวิกฤตของสารละลายแป้งดัดแปร
14 การสกัด ฤทธิ์ทางชีวภาพ และคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดจากหัวไชเท้า
15 การสกัด ฤทธิ์ทางชีวภาพ และคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของไกลโคไซด์จากกระบองเพชรและลีลาวดี
16 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและผลิตน้ำมันสกัดจากเมล็ดทับทิมเพื่อการค้าเชิงพาณิชย์ ด้วยการสกัดเย็น
17 ฤทธิ์ทางชีวภาพ คุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของถั่วเหลืองและถั่วขาวที่ผ่านการหมัก
18 การสกัด  ฤทธิ์ทางชีวภาพ และคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของไกลโคไซด์จากกระบองเพชรและลีลาวดี
19 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและผลิตน้ำมันสกัดจากเมล็ดทับทิมเพื่อการค้าเชิงพาณิชย์ ด้วยการสกัดเย็น
20 รายงานการวิจัยการทดสอบความเป็นพิษกึ่งระยะยาวของสารสกัดรางจืด
21 บาซิลัส สับทิลิส ฤทธิ์ทางชีวภาพ คุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของถั่วหมักเพื่อเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ (ชื่อข้อเสนอการวิจัยเดิม : บาซิลัส สับทิลิสและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของถั่วหมักเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว (snack bar
22 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวเสริมสุขภาพจากถั่วหมัก
23 รายงานการวิจัยฤทธิ์ทางชีวภาพ ชีวปริมาณออกฤทธิ์และการเข้าถึงชีวภาพของสารสกัดกระบองเพชร
24 รายงานการวิจัยการสกัด ฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดจากหัวไชเท้า
25 การสกัด ฤทธิ์ทางชีวภาพ และคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัด จากหัวไชเท้า
ปี พ.ศ. 2554
26 ชีวภาพพร้อมใช้และการนำไปใช้ทางชีวภาพของสารสกัดรางจืด
27 รายงานการวิจัยชีวภาพพร้อมใช้และการนำไปใช้ทางชีวภาพของสารสกัดรางจืด
28 รายงานการวิจัยฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดย่านาง เครือหมาน้อย และรางจืด
29 การลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ถั่วหมัก โดยการใช้ Bacillus subtilis เป็นกล้าเชื้อในการหมัก
30 ฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดย่านาง เครือหมาน้อยและรางจืด
ปี พ.ศ. 2553
31 ฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดย่านาง เครือหมาน้อย และรางจืด
32 การทดสอบความเป็นพิษกึ่งระยะยาวของสารสกัดรางจืด
33 การศึกษาเงื่อนไขในการสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรที่เหมาะสมโดยใช้พื้นที่การตอบสนอง
34 ชีวภาพพร้อมใช้และการนำไปใช้ทางชีวภาพของสารสกัดรางจืด
35 การทดสอบความเป็นพิษกึ่งระยะยาวของสารสกัดรางจืด
36 ฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดย่านาง เครือหมาน้อย และรางจืด
37 รายงานการวิจัยสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากการหมักผลเชอร์รี่เปรี้ยว
38 การลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ถั่วหมัก โดยใช้การ Bacillus subtilis เป็นกล้าเชื้อในการหมัก
39 สารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากการหมักผลเชอร์รี่เปรี้ยว
ปี พ.ศ. 2552
40 การปรับแต่งค่าตัวแปรในกระบวนการหมักเบียร์ที่เหมาะสมโดยใช้เค้าโครงของอุณหภูมิเป็นตัวกำหนด
41 การทดสอบความเป็นพิษกึ่งระยะยาวของสารสกัดรางจือ
42 การปรับแต่งค่าตัวแปรในกระบวนการหมักเบียร์ที่เหมาะสม โดยใช้เค้าโครงอุณหภูมิเป็นตัวกำหนด
43 เอกสารประกอบการสอน วิชา 114206 sports nutrition laboratory
ปี พ.ศ. 2550
44 การประยุกต์ใช้ Neural Networks สำหรับการค้นหาค่าความเข้มข้นสำคัญของสารละลาย Beta-Glucan
ปี พ.ศ. 2547
45 รายงานการวิจัยการประยุกต์ใช้ Neural networks สําหรับการค้นหาค่าความเข้มข้นสําคัญของสารละลาย ฿-glucan
46 การประยุกต์ใช้ Neural Networks สำหรับการค้นหาค่าความเข้มข้นสำคัญ ของสารละลาย เบต้า-Glucan
ปี พ.ศ. 2545
47 การประยุกต์ใช้ Neural Networks สำหรับการค้นหาค่าความเข้มข้นสำคัญของสารละลาย Beta-Glucan
48 การประยุกต์ใช้ Neural Networks สำหรับการค้นหาค่าความเข้มข้นสำคัญของสารละลาย Beta-Glucan
ปี พ.ศ. 2544
49 การประยุกต์ใช้ neural network สำหรับการค้นหาค่าความเข้มข้นสำคัญของสารละลาย B-glucan