ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- รัชฎาพร, อุ่นศิวิไลย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปิยะวรรณ กาสลัก 22
2 ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 10
3 อนันท์ อุ่นศิวิไลย์ 8
4 จารุณี ผลมาตย์ 6
5 ศิวัฒ ไทยอุดม 6
6 ธนาวิทย์ กุลรัตนรักษ์ 4
7 มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ 4
8 ทุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส. 2
9 ปารัช รัตนไชยพันธ์ 1
10 ขวัญมณี ลาธุลี 1
11 สมจิตร กางนอก 1
12 จิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี 1
13 อนามัย เทศจันทึก 1
14 บุรทิน ขาภิรัฐ 1
15 นพร อึ้งอาภรณ์ 1
16 นพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มทส 1
17 ทุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส. ปีงบประมาณ 2555 (ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยในการขอรับสิทธิบัตรหรือ ตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ) 1
18 สีขาว เชื้อปรุง 1
19 นลิน สิทธิธูรณ์ 1
20 พรเทพ ราชนาวี 1
21 นรพัชร์ ทาอินทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 2
3 2556 5
4 2555 12
5 2554 5
6 2553 6
7 2552 2
8 2547 2
9 2545 1
10 2544 1
11 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลิตภัณฑ์อาหารซินไบโอติกส์จากกากมันสำปะหลัง
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากมันสำปะหลังชนิดหวานสำหรับนักกีฬาประเภททนทาน
ปี พ.ศ. 2558
3 ชุดโครงการวิจัย บาซิลัส สับทิลิส ฤทธิ์ทางชีวภาพ คุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของถั่วหมักเพื่อเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ
4 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากถั่วเหลืองหมักผงผสมบุกสำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2556
5 ใยอาหารโภชนาการจากกากมัน
6 การแยกเชื้อโพรไบโอติกจากกากมันสำปะหลัง
7 รายงานการวิจัยการแยกเชื้อโพรไบโอติกจากกากมันสำปะหลัง
8 รายงานการวิจัยฤทธิ์ทางชีวภาพ คุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของถั่วเหลืองและถั่วขาวที่ผ่านการหมัก
9 การแยกเชื้อโพรไบโอติกจากกากมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2555
10 ฤทธิ์ทางชีวภาพ คุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของถั่วเหลืองและถั่วขาวที่ผ่านการหมัก
11 ชีวภาพพร้อมใช้และการนำไปใช้ทางชีวภาพของสารสกัดถั่วขาว
12 การระบุค่าความเข้มข้นวิกฤตของสารละลายแป้งดัดแปร
13 การสกัด ฤทธิ์ทางชีวภาพ และคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดจากหัวไชเท้า
14 การสกัด ฤทธิ์ทางชีวภาพ และคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของไกลโคไซด์จากกระบองเพชรและลีลาวดี
15 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและผลิตน้ำมันสกัดจากเมล็ดทับทิมเพื่อการค้าเชิงพาณิชย์ ด้วยการสกัดเย็น
16 รายงานการวิจัยการทดสอบความเป็นพิษกึ่งระยะยาวของสารสกัดรางจืด
17 บาซิลัส สับทิลิส ฤทธิ์ทางชีวภาพ คุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของถั่วหมักเพื่อเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ (ชื่อข้อเสนอการวิจัยเดิม : บาซิลัส สับทิลิสและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของถั่วหมักเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว (snack bar
18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวเสริมสุขภาพจากถั่วหมัก
19 รายงานการวิจัยฤทธิ์ทางชีวภาพ ชีวปริมาณออกฤทธิ์และการเข้าถึงชีวภาพของสารสกัดกระบองเพชร
20 รายงานการวิจัยการสกัด ฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดจากหัวไชเท้า
21 การสกัด ฤทธิ์ทางชีวภาพ และคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัด จากหัวไชเท้า
ปี พ.ศ. 2554
22 ชีวภาพพร้อมใช้และการนำไปใช้ทางชีวภาพของสารสกัดรางจืด
23 รายงานการวิจัยชีวภาพพร้อมใช้และการนำไปใช้ทางชีวภาพของสารสกัดรางจืด
24 รายงานการวิจัยฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดย่านาง เครือหมาน้อย และรางจืด
25 การลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ถั่วหมัก โดยการใช้ Bacillus subtilis เป็นกล้าเชื้อในการหมัก
26 ฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดย่านาง เครือหมาน้อยและรางจืด
ปี พ.ศ. 2553
27 ฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดย่านาง เครือหมาน้อย และรางจืด
28 การทดสอบความเป็นพิษกึ่งระยะยาวของสารสกัดรางจืด
29 การศึกษาเงื่อนไขในการสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรที่เหมาะสมโดยใช้พื้นที่การตอบสนอง
30 รายงานการวิจัยสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากการหมักผลเชอร์รี่เปรี้ยว
31 การลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ถั่วหมัก โดยใช้การ Bacillus subtilis เป็นกล้าเชื้อในการหมัก
32 สารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากการหมักผลเชอร์รี่เปรี้ยว
ปี พ.ศ. 2552
33 การปรับแต่งค่าตัวแปรในกระบวนการหมักเบียร์ที่เหมาะสมโดยใช้เค้าโครงของอุณหภูมิเป็นตัวกำหนด
34 เอกสารประกอบการสอน วิชา 114206 sports nutrition laboratory
ปี พ.ศ. 2547
35 รายงานการวิจัยการประยุกต์ใช้ Neural networks สําหรับการค้นหาค่าความเข้มข้นสําคัญของสารละลาย ฿-glucan
36 การประยุกต์ใช้ Neural Networks สำหรับการค้นหาค่าความเข้มข้นสำคัญ ของสารละลาย เบต้า-Glucan
ปี พ.ศ. 2545
37 การประยุกต์ใช้ Neural Networks สำหรับการค้นหาค่าความเข้มข้นสำคัญของสารละลาย Beta-Glucan
ปี พ.ศ. 2544
38 การประยุกต์ใช้ neural network สำหรับการค้นหาค่าความเข้มข้นสำคัญของสารละลาย B-glucan