ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รังสิมันต์ สุนทรไชยา,
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- รังสิมันต์ สุนทรไชยา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 21
2 อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย 6
3 พูลสิน เฉลิมวัฒน์ 5
4 รัชนีกร อุปเสน 2
5 ณัฏฐลิณ คุ้มรอด 2
6 ณัฐฐิญา โสพิศพรมงคล 2
7 ฐนิษฐา กลีบบัว 2
8 โศรดา สุรเทวมิตร 2
9 จินตนา ยูนิพันธุ์ 2
10 ศิริพร สวยพริ้ง 2
11 Wasinee Wisestrith 1
12 Rangsiman Soonthornchaiya 1
13 Thaworn Sakunphanit 1
14 Siriphan Sasat 1
15 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ 1
16 วาสินี วิเศษฤทธิ์ 1
17 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
18 ปนิดา อินทรารักษ์ 1
19 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
20 วัชรี แสงสาย 1
21 พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย 1
22 รัศมิ์สุนันท์ อิษฎานนท์ 1
23 นภัสสร ยอดทองดี 1
24 วิไลลักษณ์ เกษมศรี 1
25 จุฑารัตน์ จิราพงษ์ 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
27 วนิดา พันธ์สุรินทร์ 1
28 วาสนา วรรณเกษม 1
29 นภา จิรัฐจินตนา 1
30 อุดมลักษณ์ ศรีเพ็ง 1
31 อังคณา หมอนทอง 1
32 จุฬาลักษณ์ ช่ำชอง, 2520- 1
33 จีรนันท์ ขันแข็ง 1
34 จิตรา โรจน์ขจรนภาลัย 1
35 ปวีณา นพโสตร 1
36 ธวัชชัย พละศักดิ์ 1
37 พิสิฐ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ 1
38 ณัฏฐ์กฤตา เชาวน์วรารักษ์ 1
39 กนกรัตน์ แสงกระจ่าง 1
40 ยุวดี แตรประสิทธิ์ 1
41 อรุณลักษณ์ คงไพศาลโสภณ 1
42 มุจรินทร์ พุทธเมตตา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 8
2 2557 3
3 2556 8
4 2555 2
5 2554 3
6 2553 2
7 2552 2
8 2551 3
9 2550 1
10 2549 2
11 2548 1
12 2547 1
13 2536 1
14 2535 1
15 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ปัจจัยทำนายความรุนแรงของอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมที่มีอาการซึมเศร้า
2 ผลของโปรแกรมการกำกับอารมณ์ต่ออาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
3 การพัฒนามาตรฐานและแนวทางการให้บริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในสถานดูแลระยะยาว
4 ปัจจัยทำนายความรุนแรงของอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมที่มีอาการซึมเศร้า
5 ผลของโปรแกรมการกำกับอารมณ์ต่ออาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
6 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับอาการนอนไม่หลับในผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้า
7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสิ้นหวังของผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้าร่วมกับโรคทางกาย
8 ผลของการบำบัดด้วยการกำหนดตนเองแบบผสมผสานต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ปี พ.ศ. 2557
9 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคซึมเศร้าในเขตภาคกลาง
10 ผลของโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ปัญหาต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
11 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมแบบกลุ่มต่อพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้า
ปี พ.ศ. 2556
12 ประสบการณ์การดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุในชุมชน
13 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความหวังแบบครอบครัวมีส่วนร่วมต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ
14 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อภาวะทุพพลภาพวัยท้ายของผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า
15 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งทางใจของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุ
16 ผลของโปรแกรมแบบบูรณาการที่เน้นแนวคิดการบำบัดทางความคิดพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
17 การศึกษาความต้องการการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ ตามการรับรู้ของผู้ป่วย ญาติผู้ดูแล และพยาบาลจิตเวช
18 ประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุที่ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้า
19 ผลของการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าและการทำหน้าที่ในผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า
ปี พ.ศ. 2555
20 ผลของการให้ความรู้แบบกลุ่มหลายครอบครัวต่อการทำหน้าที่ของผู้ป่วยโรคจิตเภทในชุมชน
21 รูปแบบการบำบัดทางจิตสังคมโดยพยาบาลจิตเวชสำหรับบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้าและความคิดฆ่าตัวตาย ในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554
22 ผลของจิตบำบัดประคับประคองโดยครอบครัวมีส่วนร่วมต่ออาการซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ
23 ผลของโปรแกรมการพยาบาลที่เน้นการปรับตัวและการระลึกถึงความหลังต่ออาการซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ
24 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะทุพพลภาพของผู้ป่วยโรคซืมเศร้าวัยสูงอายุ
ปี พ.ศ. 2553
25 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการทำหน้าที่ของผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว
26 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการทำหน้าที่ของผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว
ปี พ.ศ. 2552
27 ประสบการณ์การมีชีวิตอยู่กับโรคซึมเศร้าของผู้ป่วยวัยสูงอายุ
28 ประสบการณ์การมีชีวิตอยู่กับโรคซึมเศร้าของผู้ป่วยวัยสูงอายุ
ปี พ.ศ. 2551
29 ผลของโปรแกรมจิตบำบัดประคับประคองต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับเคมีบำบัด
30 ระบบบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน
31 ผลของโปรแกรมจิตบำบัดประคับประคอง ต่อภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับเคมีบำบัด
ปี พ.ศ. 2550
32 ประสบการณ์การฟื้นสภาพของวัยรุ่นหลังจากถูกล่วงเกินทางเพศ
ปี พ.ศ. 2549
33 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน ความหวังกับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
34 ประสบการณ์การจัดการกับการรับรู้ทางลบของสังคมของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
ปี พ.ศ. 2548
35 ประสบการณ์ของมารดาในการดูแลบุตรที่ป่วยด้วยโรคจิตเภท
ปี พ.ศ. 2547
36 ประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภทที่ไม่ป่วยซ้ำ
ปี พ.ศ. 2536
37 ผลของตัวแบบที่มีต่อพฤติกรรมการมีระเบียบวินัยในชั้นเรียนของนักเรียนวัยย่างเข้าสู่วัยรุ่น
ปี พ.ศ. 2535
38 ผลของตัวแบบที่มีต่อพฤติกรรมการมีระเบียบวินัยในชั้นเรียนของนักเรียนวัยอย่างเข้าสู่วัยรุ่น