ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รังสิมันต์ สุนทรไชยา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- รังสิมันต์ สุนทรไชยา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 21
2 อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย 6
3 พูลสิน เฉลิมวัฒน์ 5
4 รัชนีกร อุปเสน 2
5 ณัฏฐลิณ คุ้มรอด 2
6 ณัฐฐิญา โสพิศพรมงคล 2
7 ฐนิษฐา กลีบบัว 2
8 จินตนา ยูนิพันธุ์ 2
9 โศรดา สุรเทวมิตร 2
10 ศิริพร สวยพริ้ง 2
11 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ 1
12 Wasinee Wisestrith 1
13 Rangsiman Soonthornchaiya 1
14 Siriphan Sasat 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
16 วาสินี วิเศษฤทธิ์ 1
17 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
18 ปนิดา อินทรารักษ์ 1
19 วัชรี แสงสาย 1
20 พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย 1
21 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
22 รัศมิ์สุนันท์ อิษฎานนท์ 1
23 จุฑารัตน์ จิราพงษ์ 1
24 นภัสสร ยอดทองดี 1
25 วิไลลักษณ์ เกษมศรี 1
26 วนิดา พันธ์สุรินทร์ 1
27 วาสนา วรรณเกษม 1
28 นภา จิรัฐจินตนา 1
29 อุดมลักษณ์ ศรีเพ็ง 1
30 อังคณา หมอนทอง 1
31 จุฬาลักษณ์ ช่ำชอง, 2520- 1
32 จีรนันท์ ขันแข็ง 1
33 จิตรา โรจน์ขจรนภาลัย 1
34 ปวีณา นพโสตร 1
35 ธวัชชัย พละศักดิ์ 1
36 พิสิฐ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ 1
37 ณัฏฐ์กฤตา เชาวน์วรารักษ์ 1
38 กนกรัตน์ แสงกระจ่าง 1
39 ยุวดี แตรประสิทธิ์ 1
40 อรุณลักษณ์ คงไพศาลโสภณ 1
41 มุจรินทร์ พุทธเมตตา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 7
2 2557 3
3 2556 8
4 2555 2
5 2554 3
6 2553 2
7 2552 2
8 2551 3
9 2550 1
10 2549 2
11 2548 1
12 2547 1
13 2536 1
14 2535 1
15 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ปัจจัยทำนายความรุนแรงของอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมที่มีอาการซึมเศร้า
2 ผลของโปรแกรมการกำกับอารมณ์ต่ออาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
3 ปัจจัยทำนายความรุนแรงของอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมที่มีอาการซึมเศร้า
4 ผลของโปรแกรมการกำกับอารมณ์ต่ออาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
5 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับอาการนอนไม่หลับในผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้า
6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสิ้นหวังของผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้าร่วมกับโรคทางกาย
7 ผลของการบำบัดด้วยการกำหนดตนเองแบบผสมผสานต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ปี พ.ศ. 2557
8 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคซึมเศร้าในเขตภาคกลาง
9 ผลของโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ปัญหาต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
10 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมแบบกลุ่มต่อพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้า
ปี พ.ศ. 2556
11 ประสบการณ์การดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุในชุมชน
12 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความหวังแบบครอบครัวมีส่วนร่วมต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ
13 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อภาวะทุพพลภาพวัยท้ายของผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า
14 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งทางใจของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุ
15 ผลของโปรแกรมแบบบูรณาการที่เน้นแนวคิดการบำบัดทางความคิดพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
16 การศึกษาความต้องการการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ ตามการรับรู้ของผู้ป่วย ญาติผู้ดูแล และพยาบาลจิตเวช
17 ประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุที่ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้า
18 ผลของการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าและการทำหน้าที่ในผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า
ปี พ.ศ. 2555
19 ผลของการให้ความรู้แบบกลุ่มหลายครอบครัวต่อการทำหน้าที่ของผู้ป่วยโรคจิตเภทในชุมชน
20 รูปแบบการบำบัดทางจิตสังคมโดยพยาบาลจิตเวชสำหรับบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้าและความคิดฆ่าตัวตาย ในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554
21 ผลของจิตบำบัดประคับประคองโดยครอบครัวมีส่วนร่วมต่ออาการซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ
22 ผลของโปรแกรมการพยาบาลที่เน้นการปรับตัวและการระลึกถึงความหลังต่ออาการซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ
23 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะทุพพลภาพของผู้ป่วยโรคซืมเศร้าวัยสูงอายุ
ปี พ.ศ. 2553
24 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการทำหน้าที่ของผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว
25 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการทำหน้าที่ของผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว
ปี พ.ศ. 2552
26 ประสบการณ์การมีชีวิตอยู่กับโรคซึมเศร้าของผู้ป่วยวัยสูงอายุ
27 ประสบการณ์การมีชีวิตอยู่กับโรคซึมเศร้าของผู้ป่วยวัยสูงอายุ
ปี พ.ศ. 2551
28 ผลของโปรแกรมจิตบำบัดประคับประคองต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับเคมีบำบัด
29 ระบบบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน
30 ผลของโปรแกรมจิตบำบัดประคับประคอง ต่อภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับเคมีบำบัด
ปี พ.ศ. 2550
31 ประสบการณ์การฟื้นสภาพของวัยรุ่นหลังจากถูกล่วงเกินทางเพศ
ปี พ.ศ. 2549
32 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน ความหวังกับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
33 ประสบการณ์การจัดการกับการรับรู้ทางลบของสังคมของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
ปี พ.ศ. 2548
34 ประสบการณ์ของมารดาในการดูแลบุตรที่ป่วยด้วยโรคจิตเภท
ปี พ.ศ. 2547
35 ประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภทที่ไม่ป่วยซ้ำ
ปี พ.ศ. 2536
36 ผลของตัวแบบที่มีต่อพฤติกรรมการมีระเบียบวินัยในชั้นเรียนของนักเรียนวัยย่างเข้าสู่วัยรุ่น
ปี พ.ศ. 2535
37 ผลของตัวแบบที่มีต่อพฤติกรรมการมีระเบียบวินัยในชั้นเรียนของนักเรียนวัยอย่างเข้าสู่วัยรุ่น