ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 4
2 พรเทพ อังศุวัชรากร 3
3 ดวงพร ทองงาม 3
4 เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ 2
5 รภัส พิทยานนท์ 2
6 บุญเลิศ อิมราพร 2
7 สติมัย อนิวรรณน์ 2
8 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 2
9 ยง ภู่วรวรรณ 2
10 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 2
11 วโรชา มหาชัย 2
12 อัญชลี กฤษณจินดา 1
13 อภิชาติ แสงจันทร์ 1
14 ปิยะชัย ออคูณสวัสดิ์ 1
15 ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช 1
16 วรวรุตม์ จันเจือมาศ 1
17 พิเศษ พิเศษพงษา 1
18 พรพรรณ เทียนชนะไชยา 1
19 สุพจน์ พงศ์ประสบชัย 1
20 ทวี รัตนชูเอก 1
21 ศิริบูรณ์ อัตศรัณย์ 1
22 พินิจ กุลละวณิชย์ 1
23 ประเดิมชัย คงคำ 1
24 ธนิษฐา ฉัตรสุวรรณ 1
25 จารุวรรณ จรรยาสวัสดิ์ 1
26 ผ่องพรรณ นันทาภิสุทธิ์ 1
27 สรพัชย์ เอกธัญสกุล 1
28 ภาณุสิต เพชราภิรัชต์ 1
29 อรวดี หาญวิวัฒน์วงศ์ 1
30 นฤดี โภไคศวรรย์ 1
31 ดนัย ลิ้มมธุรสกุล 1
32 เผด็จ เวศกิจกุล 1
33 สุรศักดิ์ อ่ำแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 1
5 2555 1
6 2554 1
7 2553 1
8 2552 2
9 2551 2
10 2550 1
11 2549 1
12 2548 1
13 2547 1
14 2546 2
15 2545 2
16 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาการใช้ Asia-Pacific Colorectal Cancer Risk Score และการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ (Fecal Immunochemical Test) ในการช่วยตรวจคัดกรองเนื้องอก ลำไส้ใหญ่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาปริมาณรังสีที่บุคลากรได้รับขณะทำหัตถการส่องกล้องฉีดสีท่อน้ำดีและตับอ่อนเปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยท่านอนคว่ำและผู้ป่วยท่านอนตะแคงซ้าย
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาอัตราการตรวจไม่พบเนื้องอกลำไส้ใหญ่ในการส่องกล้องครั้งแรกโดยวิธีส่องกล้องลำไส้ใหญ่สองครั้งในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการผิดปกติและมาตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
ปี พ.ศ. 2556
4 การศึกษาความจำเพาะของกล้องคอนโฟคอล ในการวินิจฉัยมะเร็งหลอดอาหารระยะแรก ในรอยโรคที่ไม่ติดสีจากการย้อมหลอดอาหารด้วยสารละลายลูกอลที่มีขนาดใหญ่กว่า ๕ มิลลิเมตร ในผู้ป่วยที่มีประวัติมะเร็งศีรษะและลำคอ ชนิดสความัส
ปี พ.ศ. 2555
5 ความไวของกล้องเฟล็กซิเบิล สเปคตรอล อิมเมจจิง คัลเลอร์ เอนแฮนสเมนท์ ในการวินิจฉัยมะเร็งหลอดอาหารระยะแรก ในผู้ป่วยที่มีประวัติมะเร็งหู คอ จมูกชนิดสะแควมัส
ปี พ.ศ. 2554
6 การเปรียบเทียบความสามารถของการตรวจด้วยกล้องคอนโฟคอล และ กล้องไฟล์ ในการวินิจฉัยภาวะกรดไหลย้อนที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลอดอาหารเพียงเล็กน้อย
ปี พ.ศ. 2553
7 การศึกษาความสัมพันธ์ของภาพที่ได้จากกล้องคอนโฟคอลกับการกลายของเซลล์เยื่อบุกระเพาะอาหาร
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบระยะเวลาในการใส่สายเข้าท่อน้ำดีระหว่างการตัดหูรูดท่อน้ำดีก่อนและการใช้ลวดนำสองเส้น ในผู้ป่วยที่ใส่สายเข้าท่อน้ำดีได้ยาก
9 การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบระยะเวลาในการใส่สายเข้าท่อน้ำดี ระหว่างการตัดหูรูดท่อน้ำดีก่อนและการใช้ลวดนำสองเส้น ในผู้ป่วยที่ใส่สายเข้าท่อน้ำดีได้ยาก
ปี พ.ศ. 2551
10 ความแม่นยำในการวินิจฉัยภาวะอินเทสทินอลเมตาเพลเชียของกระเพาะอาหารด้วยการส่องกล้องโดยใช้แสงแนโรวแบนและขยายภาพด้วยกล้องเอ็นบีไอ
11 ความแม่นยำในการวินิจฉัยภาวะอินเทสทินอลเมตาเพลเชีย ของกระเพาะอาหารด้วยการส่องกล้อง โดยใช้แสงแนวโรวแบน และขยายภาพด้วยกล้องเอ็นบีไอ
ปี พ.ศ. 2550
12 การประเมินผลการตรวจน้ำในช่องท้องด้วยแถบตรวจปัสสาวะเครื่องนับเม็ดเลือดและการนับเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ในการวินิจฉัยการติดเชื้อของน้ำในช่องท้องในผู้ป่วยตับแข็ง
ปี พ.ศ. 2549
13 แนวทางการรักษาโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัส ซี ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV
ปี พ.ศ. 2548
14 การศึกษาอัตราการเกิดเชื้อแบคทีเรียในกระแสโลหิตในผู้ป่วยที่ฉีดสารไซยาโนอะครีเลทเพื่อรักษาหลอดเลือดดำขอดของกระเพาะอาหาร
ปี พ.ศ. 2547
15 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดอัตราการตกค้างของเชื้อแบคทีเรีย ในกระบวนการล้างทำความสะอาดเครื่องมือกล้องส่องทางเดินอาหารส่วนบน ระหว่างน้ำยาคลอเฮกซิดีนกับน้ำยาเอนไซน์มาติก ดีเทอร์เจน
ปี พ.ศ. 2546
16 การศึกษาประสิทธิผลของนอร์ฟลอกซาซินระยะสั้นในการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วยตับแข็งที่มีเลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนบน
17 การศึกษาประสิทธิผลของนอร์ฟลอกซาซินระยะสั้น ในการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย ในผู้ป่วยตับแข็งที่มีเลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนบน
ปี พ.ศ. 2545
18 บทบาทการวินิจฉัยของระดับ ซีเอ 19-9 จากน้ำดีในผู้ป่วยที่มีการอุดตันของทางเดินน้ำดีอันเกิดจากโรคมะเร็ง
19 ค่าผลต่างของอัลบูมินในเลือดกับน้ำในช่องท้องในการทำนายการตรวจพบเส้นเลือดขอดหลอดอาหารในผู้ป่วยโรคตับแข็งที่มีน้ำในช่องท้อง