ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รังสรรค์ พาลพ่าย
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 13
2 มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ 11
3 อนวัช แสงมาลี 5
4 ภคนิจ คุปพิทยานันท์ 2
5 ฉัตรชัย ตรีธรรมพินิจ 2
6 ทุนจากเงินสนับสนุนกลุ่มนักวิจัย/ศูนย์วิจัย 2
7 ทุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส. 2
8 ธนวัช แสงมาลี 1
9 มณฑารพ ยมาภัย 1
10 ทัศนีย์ เพิ่มไทย 1
11 Rangsun Parnpai 1
12 มงคล โปร่งเจริญ 1
13 อัญชลี ณ เชียงใหม่ 1
14 ทุนจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 1
15 ปริญญา น้อยสา 1
16 นิกร สางห้วยไพร 1
17 ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1
18 ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (RGJ) (โครงการทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก) นักศึกษาที่ได้รับทุน นางสาวจันทร์เจ้า ล้อทองพาณิชย์ 1
19 ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (RGJ) (โครงการทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก) นักศึกษาที่ได้รับทุน นายชุติ เหล่าธรรมธร 1
20 ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) (นายสุเมธ อิ่มสุนทรรักษา) 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 9
2 2558 3
3 2557 1
4 2555 4
5 2554 3
6 2553 14
7 2552 1
8 2551 1
9 2550 5
10 2549 4
11 2548 3
12 2547 4
13 2546 1
14 2545 4
15 2544 2
16 2543 2
17 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของสารบำบัดตัวอสุจิต่อการเจริญเติบโตของตัวอ่อนโคที่ได้จากการฉีดตัวอสุจิเข้าไปในไซโตพลาสซึมของไข่โค
2 กิจกรรมของไมโตคอนเดรีย การจัดเรียงโครมาติน และการเจริญเติบโตของตัวอ่อนหลังปฏิสนธิในหลอดแก้วของไข่อ่อนโคที่แช่แข็งด้วยวิธี Vitrification โดยใช้ Paper device
3 การศึกษาระบบการเลี้ยงเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญของไข่อ่อนและตัวอ่อนโค
4 การเหนี่ยวนำเซลล์ต้นกำเนิดมีเซนไคม์จากเนื้อเยื่อไขมันมนุษย์ให้เป็นเซลล์ตั้งต้นประสาทโดยใช้ 8 bromocyclicGMP
5 วิธีการเหนี่ยวนำเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนลิงวอกไปเป็นเซลล์ประสาท
6 การพัฒนาอุปกรณ์และเทคนิคสำหรับการแช่แข็งไข่และตัวอ่อนโคด้วยวิธี Vitrification
7 การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตลูกโคนมเพศเมียโดยการย้ายฝากตัวอ่อนที่ปฎิสนธิในหลอดแก้วจากไข่เจาะเก็บด้วยวิธี ovum pick-up
8 การเจริญจนครบกำหนดคลอดของตัวอ่อนกระทิงโคลนนิ่งข้ามสปีชีย์หลังจากบ่มในสารเคมีที่ยับยั้งการดึงหมู่อะเซทิลบนโปรตีนฮีสโตนออก
9 การสร้างเซลล์คล้ายเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนจากเซลล์ผิวหนังมนุษย์โดยปราศจากไวรัสโดยใช้ 5-Azacytidine และ การเพิ่มการแสดงออกของยีน Oct4
ปี พ.ศ. 2558
10 รายงานการวิจัยการศึกษาวิธีการคัดแยกและเลี้ยงฟอลลิเคิลขนาดเล็กในกระบือปลักเพื่อทำปฏิสนธิในหลอดแก้วและการฉีดตัวอสุจิเข้าในไข่
11 รายงานการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำโคลนนิ่งโคด้วยการใช้สารเคมีที่ยับยั้งการดึงหมู่อะเซทิลบนโปรตีนฮีสโตนออก
12 รายงานการวิจัยการผลิตตัวอ่อนกระบือปลักในหลอดทดลองจากไข่ที่เจาะเก็บด้วยอัลตร้าซาวด์และไข่จากรังไข่ที่ได้จากโรงฆ่าสัตว์และการแช่แข็งตัวอ่อนระยะยบลาสโตซีสโดยวิธี vitrification แบบ cryotop และ microdrop
ปี พ.ศ. 2557
13 ผลของวิธีการกระตุ้นการเจริญเติบโตหลังการฉีดอสุจิเข้าในไข่โคต่ออัตราการเจริญเติบโตของตัวอ่อนและอัตราการตั้งท้องหลังการย้ายฝากตัวอ่อน
ปี พ.ศ. 2555
14 การเจริญจนครบกำหนดคลอดของตัวอ่อนกระทิงโคลนนิ่งข้ามสปีชีย์หลังจากบ่มในสารเคมีที่ยับยั้งการดึงหมู่อะเซทิลบนโปรตีนฮีสโตนออก
15 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำโคลนนิ่งโคด้วยการใช้สารเคมีที่ยับยั้งการดึงหมู่อะเซทิลบนโปรตีนฮีสโตนออก
16 การผลิตตัวอ่อนกระบือปลักในหลอดทดลองจากไข่ที่เจาะเก็บด้วยอัลตร้าซาวด์และ ไข่จากรังไข่ ที่ได้จากโรงฆ่าสัตว์และการแช่แข็งตัวอ่อนระยะบลาสโตซีสโดยวิธี vitrification แบบ Cryotop และ Microdrop
17 รายงานการวิจัยผลของสายพันธุ์โคตัวรับต่ออัตราการตั้งท้องหลังการย้ายฝากตัวอ่อนโคแช่แข็งโดยวิธี direct transfer
ปี พ.ศ. 2554
18 ผลของวิธีการกระตุ้นการเจริญเติบโตหลังการฉีดอสุจิเข้าไปในไข่โคต่ออัตราการเจริญเติบโตของตัวอ่อนและอัตราการตั้งท้องหลังการย้ายฝากตัวอ่อน
19 การอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนกระบือปลักพันธุ์ดีด้วยการผลิตตัวอ่อนในหลอดแก้วและการย้ายฝากนิวเคลียสด้วยเซลล์ร่ายกาย
20 การอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนกระบือปลักพันธุ์ดีด้วยการผลิตตัวอ่อนในหลอดแก้วและการย้ายฝากนิวเคลียสด้วยร่างกาย
ปี พ.ศ. 2553
21 การศึกษาวิธีการคัดแยกและเลี้ยงฟอลลิเคิลขนาดเล็กในกระบือปลักเพื่อทำปฏิสนธิในหลอดแก้วและการฉีดตัวอสุจิเข้าในไข่
22 ผลของวิธีการกระตุ้นการเจริญเติบโตหลังการฉีดอสุจิเข้าในไข่โคต่ออัตราการ เจริญเติบโตของตัวอ่อนและอัตราการตั้งท้องหลังการย้ายฝากตัวอ่อน
23 รายงานการวิจัยการแช่แข็งโอโอไซท์แพะเพื่อทำโคลนนิ่งและการแช่แข็งตัวอ่อนแพะโคลนนิ่ง
24 รายงานการวิจัยการแช่แข็งโอโอไซท์กระบือปลักเพื่อทำโคลนนิ่งและแช่แข็งตัวอ่อนกระบือปลักโคลนนิ่ง
25 รายงานการวิจัยการผลิตลูกโคนมพันธุ์ดีเฉพาะเพศเมียโดยเทคโนโลยีโคลนนิ่ง
26 รายงานการวิจัยการแช่แข็งโอโอไซท์โคเพื่อทำปฏิสนธิในหลอดแก้วและทำโคลนนิ่ง
27 รายงานการวิจัยการอนุรักษ์แมวลายหินอ่อน (pardofelis marmorata) โดยการทำโคลนนิ่งข้ามสปีชีย์
28 รายงานการวิจัยการผลิตและการตรวจสอบเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนลิงแสม (Maccaca fasicularis)
29 การแช่แข็งโอโอไซท์โคเพื่อทำปฏิสนธิในหลอดแก้วและทำโคลนนิ่ง
30 การผลิตลูกโคนมพันธุ์ดีเฉพาะเพศเมีย โดยเทคโนโลยีโคลนนิ่ง
31 การแช่แข็งโอโอไซท์กระบือปลักเพื่อทำโคลนนิ่งและแช่แข็งตัวอ่อนกระบือปลักโคลนนิ่ง
32 การแช่แข็งโอโอไซท์แพะเพื่อทำโคลนนิ่งและการแช่แข็งตัวอ่อนแพะโคลนนิ่ง
33 การอนุรักษ์แมวลายหินอ่อน [Pardofelis marmorata] โดยการทำโคลนนิ่งข้ามสปีชีย์
34 การผลิตและการตรวจสอบเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนลิงแสม [Maccaca fasicularis]
ปี พ.ศ. 2552
35 ผลของ Trichostatin A ต่อการเปลี่ยนแปลง histone acetylation DNA methylation และอัตราการเจริญเติบโตของตัวอ่อนกระบือโคลนนิ่ง
ปี พ.ศ. 2551
36 ผลของสายพันธุ์โคตัวรับต่ออัตราการตั้งท้องหลังการย้ายฝากตัวอ่อนโคแช่แข็งโดยวิธี Direct transfer
ปี พ.ศ. 2550
37 การแสดงออกของยีนที่มีผลต่อการพัฒนาของตัวอ่อนแมวในระยะก่อนฝังตัวที่เกิดจากการย้ายฝากนิวเคลียส
38 โครงการอนุรักษ์แมวลายหินอ่อนและเลียงผาโดยการทำโคลนนิ่งข้ามสปีชีส์
39 การอนุรักษ์แมวลายหินอ่อน (Pardofelis marmorata) โดยการทำโคลนนิ่งข้ามสปีชีส์
40 การผลิตและการตรวจสอบเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนลิงแสม (Maccaca fasicularis)
41 การโคลนนิ่งตัวอ่อนโคโดยใช้เซลล์ไฟโบรบลาสจากใบหูเป็นเซลล์ต้นแบบ:เปรียบเทียบอัตราการตั้งท้องหลังการย้ายฝากตัวอ่อนสดและตัวอ่อนแช่แข็ง
ปี พ.ศ. 2549
42 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด
43 การอนุรักษ์กระทิง (Bos gaurus) โดยการทำโคลนนิ่งข้ามสปีชีส์
44 การแช่แข็งโอโอไซท์โคเพื่อทำปฏิสนธิในหลอดแก้วและทำโคลนนิ่ง
45 การโคลนนิ่งตัวอ่อนโค โดยใช้เซลล์ไฟโบรบลาสจากใบหูเป็นเซลล์ต้นแบบ : เปรียบเทียบอัตราการตั้งท้องหลังการย้ายฝากตัวอ่อนสด และตัวอ่อนแช่แข็ง
ปี พ.ศ. 2548
46 การตรวจสอบการแสดงออกของยีนส์ในตัวอ่อนโคที่ผลิตจากการปฏิสนธิในหลอดแก้ว โดยใช้น้ำเชื้อแยกเพศด้วยเครื่อง Flow Cytometer
47 การแช่แข็งโอโอไซท์กระบือปลักเพื่อทำโคลนนิ่งและการแช่แข็งตัวอ่อนกระบือปลักโคลนนิ่ง
48 รายงานการวิจัยการโคลนนิ่งตัวอ่อนแมวดาว (Felis bengalensis) โดยใช้เซลล์ไฟโบรบลาสจากผิวหนังแมวดาวเป็นเซลล์ต้นแบบและใช้โอโอไซท์แมวบ้าน (Felis catus) เป็นไซโตปลาส
ปี พ.ศ. 2547
49 การผลิตเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนลิงแสม (Macaca Fasciculalis)
50 การแช่แข็งโอโอไซท์แพะเพื่อทำโคลนนิ่งและการแช่แข็งตัวอ่อนแพะโคลนนิ่ง
51 การผลิตลูกโคนมพันธุ์ดีเฉพาะเพศเมียโดยเทคโนโลยีโคลนนิ่ง
52 รายงานการวิจัยการผลิตตัวอ่อนแมวโดยวิธีโคลนนิ่ง
ปี พ.ศ. 2546
53 การผลิตลูกโคนมพันธุ์ดีเฉพาะเพศเมียโดยเทคโนโลยีโคลนนิ่ง
ปี พ.ศ. 2545
54 การวิจัยและการประยุกต์ใช้การแยกเพศตัวอ่อนโคนมโดยวิธี PCR Y-specific DNA
55 การโคลนนิ่งตัวอ่อนโดยใช้เซลล์ไฟโบรบลาสจากใบหู เป็นเซลล์ต้นแบบ : เปรียบเทียบอัตราการตั้งท้องหลังการย้ายฝากตัวอ่อนสดและตัวอ่อนแช่แข็ง
56 การอนุรักษ์กระทิง (Bos gaurus) โดยการทำโคลนนิ่งข้ามสปีชีส์
57 เทคโนโลยีการโคลนนิ่งโค
ปี พ.ศ. 2544
58 การโคลนนิ่งตัวอ่อนแมวดาว (Felis bengalensis) โดยใช้เซลล์ไฟโบรบลาสจากผิวหนังแมวดาวเป็นเซลล์ต้นแบบและใช้โอโอไซท์แมวบ้าน (Felis catus) เป็นไซโตปลาส
59 การโคลนนิ่งตัวอ่อนสุกรโดยใช้เซลล์ใบหูและเซลล์กล้ามเนื้อหางเป็นเซลล์ต้นแบบ:ผลของระยะเวลาหลังการเลี้ยงไข่อ่อนและฟิวส์ชั่นพารามิเตอร์ต่ออัตราการเชื่อมและการเจริญเติบโตของตัวอ่อน
ปี พ.ศ. 2543
60 การผลิตตัวอ่อนแมวโดยวิธีการโคลนนิ่ง
61 การโคลนนิ่งตัวอ่อนสุกรโดยใช้เซลล์ใบหูและเซลล์กล้ามเนื้อหางเป็นเซลล์ต้นแบบ: ผลของระยะเวลาหลังเลี้ยงไข่อ่อนและฟิวส์ชั่นพารามิเตอร์ต่ออัตราการเชื่อมและการเจริญเติบโตของตัวอ่อน