ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รักเกียรติ แสนประเสริฐ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- รักเกียรติ แสนประเสริญ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญส่ง เอกพงษ์ 9
2 ยุวดี ชูประภาวรรณ 6
3 งบประมาณแผ่นดิน 5
4 อุทัย อันพิมพ์ 4
5 จิตรา วราอัศวปติ 3
6 ณรงค์ สามารถ 3
7 รัชดาภรณ์ จันทาศรี 3
8 พรพิมล สุริยจันทราทอง 3
9 สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร 3
10 ประสิทธิ์ กาญจนา 2
11 นพมาศ นามแดง 2
12 อินทร์ ศาลางาม 2
13 สมชาย พละสาร 2
14 ปาริฉัตร จันทร์ปลั่ง 2
15 นรินทร บุญพราหมณ์ 2
16 บุบผา ใจเที่ยง 2
17 ชาญชัย นิติกิจไพบูลย์ 2
18 ศรีประไพ ธรรมแสง 2
19 นิตยา วานิกร 2
20 เกรียงไกร โชประการ 2
21 กาญจนา บันสิทธิ์ 2
22 เฉลียว บุญมั่น 2
23 ฉัตรฤดี สมบัติธรรม 1
24 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1
25 วัลยา วิริยเสนกุล 1
26 ณัชพล สามารถ 1
27 ศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ 1
28 อภิชาติ สังข์ศรี 1
29 วสุ อมฤตสุทธิ์ 1
30 จำนงค์ จันทะสี 1
31 พิทักษ์ สิงห์ทองลา 1
32 พัทยา แก้วสาร 1
33 จิรศักดิ์ บางท่าไม้ 1
34 ทินน์ พรหมโชติ 1
35 วิชญา ศรีสุข 1
36 นิพัฒน์ สุขวิบูลย์ 1
37 พาวิน มะโนชัย 1
38 ธีรนุช เจริญกิจ 1
39 ณัฐวรรณ ธรรมสุวรรณ์ 1
40 Theeranuch Chantrachit 1
41 สุภาวดี แก้วระหัน 1
42 กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1
43 Rugkeart Sanprasert 1
44 บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2554 1
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 1
6 2550 1
7 2549 2
8 2548 2
9 2547 2
10 2546 1
11 2544 3
12 2543 4
13 2542 2
14 2541 4
15 2540 2
16 2539 1
17 2538 1
18 2537 2
19 2535 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การประเมินสายพันธ์มะเขือเทศสีดา UBU เพื่อขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษากิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระในเชื้อพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ฝรั่ง
ปี พ.ศ. 2553
3 การจัดการความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
4 การประยุกต์ใช้ระบบเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการออกดอกและติดผลลำใยนอกฤดูของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนาสายพันธ์พริกขี้หนูผลใหญ่ในลักษณะตัวผู้เป็นหมัน
ปี พ.ศ. 2551
6 การประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2550
7 วิธีการเพิ่มจำนวนลูกไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรและรูปแบบการหลั่งฮอร์โมน Progesterone, Prolactin, LH และ Estrogen ในวงรอบการสืบพันธุ์ของแม่ไก่พื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2549
8 การประเมินเชื้อพันธุกรรมพริกขี้หนูผลใหญ่ในลักษณะตัวผู้เป็นหมัน
9 การศึกษาสถานภาพการผลิต และความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผลผลิต คุณภาพ และปริมาณสาร capsaicin ในพริกพันธุ์การค้า กรณีศึกษา : จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2548
10 โครงการพัฒนาวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
11 การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
ปี พ.ศ. 2547
12 การศึกษาน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดจากกระบวนการชำแหละและแปรรูปเนื้อสัตว์ที่มีต่อระบบเกษตรกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
13 วิธีการเพิ่มจำนวนลูกไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรและรูปแบบการหลั่งฮอร์โมน Progesterone, Prolactin, LH และ Estrogen ในวงรอบการสืบพันธุ์ของแม่ไก่พื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2546
14 การเจริญเติบโตและการใช้ประโยชน์ของผลตะขบ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตะขบ
ปี พ.ศ. 2544
15 การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
16 การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
17 การศึกษาผลของความชื้นดินในนาข้าวที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วลิสงพันธุ์ต่างๆ ภายหลังจากเก็บเกี่ยวข้าว
ปี พ.ศ. 2543
18 การศึกษาการเจริญเติบโตและการใช้ประโยชน์ของผลตะขบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตะขบ
19 การศึกษาสูตรอาหารและวิธีการให้น้ำในโรงเรือนเปิดดอกที่เหมาะสมต่อผลผลิตเห็ดขอนขาวในจังหวัดอุบลราชธานี
20 การเจริญเติบโตและการใช้ประโยชน์ของผลตะขบ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตะขบ
21 ศักยภาพการผลิตยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแนวโน้มและผลกระทบ
ปี พ.ศ. 2542
22 ศักยภาพการผลิตยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแนวโน้มและผลกระทบ
23 การใช้แมลงธรรมชาติเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับไก่พื้นเมือง 1.การศึกษาชนิด ปริมาณและคุณค่าทางอาหารของแมลง
ปี พ.ศ. 2541
24 อิทธิพลของปุ๋ยน้ำฟอสฟอรัสที่มีผลต่อผลผลิตมะเขือเทศในระบบน้ำหยด
25 อิทธิพลของปุ๋ยน้ำฟอสฟอรัส ที่มีผลต่อผลผลิตมะเขือเทศในระบบน้ำหยด
26 การเก็บรวบรวมสายพันธุ์ และขยายพันธุ์แตงกวา เพื่อการปรับปรุงพันธุ์
27 อิทธิพลของปุ๋ยน้ำฟอสฟอรัส ที่มีผลต่อผลผลิตมะเขือเทศในระบบน้ำหยด
ปี พ.ศ. 2540
28 การศึกษาระบบการผลิตการเกษตรของชุมชน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
29 การเปรียบเทียบสายพันธุ์ข้าวโพด ในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2539
30 การเก็บรวบรวมสายพันธุ์ และขยายพันธุ์แตงกวา เพื่อการปรับปรุงพันธุ์
ปี พ.ศ. 2538
31 การศึกษาระบบการผลิตการเกษตรของชุมชน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2537
32 การใช้แมลงธรรมชาติเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับไก่พื้นเมือง 1.การศึกษาชนิด ปริมาณและคุณค่าทางอาหารของแมลง
33 การศึกษาผลของความชื้นดินในนาข้าวที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วลิสงพันธุ์ต่างๆ ภายหลังจากเก็บเกี่ยวข้าว
ปี พ.ศ. 2535
34 การเปรียบเทียบสายพันธุ์ข้าวโพด ในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนในจังหวัดอุบลราชธานี