ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รักษ์ ด่านดำรงรักษ์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาเครื่องอบแห้งระบบปั๊มความร้อน
ปี พ.ศ. 2553
2 โครงการวิจัย "ศึกษาวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากด้วยไมโครเวฟ"
3 การเปรียบเทียบสูตรส่วนผสมผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่ : กรณีศึกษาขนมปังเค้กเนยและคุ้กกี้เนย
ปี พ.ศ. 2552
4 การเปรียบเทียบสูตรส่วนผสมผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่ : กรณีศึกษาขนมปังเค้กเนยและคุ้กกี้เนย
ปี พ.ศ. 2551
5 ศึกษาวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากด้วยไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2550
6 โครงการวิจัย "ศึกษาวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากด้วยไมโครเวฟ"
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะคาเดเมียปรุงรส
8 ศึกษาวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากด้วยไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2549
9 ศึกษาสูตรทีเหมาะสมสำหรับการปรุงแต่งไวน์กระชายดำ
ปี พ.ศ. 2548
10 ผลของระดับความชื้นและขนาดอนุภาคต่อการอัดพองของถั่วเขียว และข้าว
ปี พ.ศ. 2547
11 โครงการเพิ่มผลผลิตกล้วยตาก กรณีศึกษา : บ้านคลองกระล่อน อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
12 การพัฒนากระบวนการผลิตผลไม้อบแห้งตามฤดูกาล ด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดอุตสาหกรรม
13 ผลของปริมาณไนโตรเจน ชนิดและอัตราส่วนผสมของกรดอินทรีย์ 3 ชนิดต่อคุณภาพของไวน์กระชายดำ
ปี พ.ศ. 2546
14 โครงการเพิ่มผลผลิตกล้วยตาก กรณีศึกษา : บ้านคลองกะล่อน อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2545
15 โครงการเพิ่มผลผลิตกล้วยตาก กรณีศึกษา : บ้านคลองกระล่อน อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
16 โครงการเพิ่มผลผลิตกล้วยตาก กรณีศึกษา : บ้านคลองกะล่อน อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2543
17 การทำเนื้อมะม่วงแก้วบดและการใช้ประโยชน์ในการทำผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ
18 การพัฒนากระบวนการผลิตกล้วยตากแบบต่อเนื่องด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2542
19 การทำเนื้อมะม่วงแก้วบดและการใช้ประโยชน์ในการทำผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ
ปี พ.ศ. 2540
20 การพัฒนากระบวนการผลิตผลไม้อบแห้งตามฤดูกาล ด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดอุตสาหกรรม
21 การพัฒนากระบวนการผลิตกล้วยตากแบบต่อเนื่องด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า