ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รักษ์เกียรติ จิรันธร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- รักษ์เกียรติ์ จิรันธร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร 12
2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 9
3 อรุณพร อิฐรัตน์ 4
4 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 4
5 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 3
6 พิชญา นวลได้ศรี 3
7 กฤษชัย ทวีค้ำคูณ 2
8 ขวัญชนก เทอดกิติวรางค์ 2
9 ชินัทยา ศิลธรรม 2
10 โครงการวิจัย Matching Fund 2
11 ศิริมา มหัทธนาดุลย์ 2
12 เสถียรพงษ์ แกล้วชิต 2
13 ชนิสรา นาคนรสิงห์ 2
14 ศลิษา แก้วอัมพร 2
15 ปดิวรีดา ไชยภูมิ 2
16 Health Systems Research Institute 1
17 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
18 ทิพธิดา ธารสิริโรจน์ 1
19 Thipthida Tarnsiriroj 1
20 Thida Sodtiyothin 1
21 ปราณี รัตนสุวรรณ 1
22 Rugkeart Chirunthorn 1
23 สุรีย์รัตน์ แซ่เล่า 1
24 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 1
25 ฮาลาล 1
26 สุกัญญา เดชอดิศัย 1
27 สุนิสา เปียกบุตร 1
28 น้ำฝน ฉลองกุลศักดิ์ 1
29 ธิดา โสตถิโยธิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 4
2 2554 1
3 2553 5
4 2552 4
5 2551 2
6 2550 3
7 2545 1
8 2544 1
9 2543 1
10 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ความรู้และทัศนคติในการใช้ยาสตรีแผนโบราณของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2 การประเมินผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของร้านยาคุณภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
3 การสำรวจความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกและเจตคติต่อการตรวจคัดกรองมะเร็งและการใช้วัคซีนป้องกันโรคในสตรีที่มีอายุอยู่ในช่วง 15-25 ปีในเขตตัวเมืองอำเภอหาดใหญ่
4 การประเมินผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของร้านยาคุณภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2554
5 องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพสตรีวัยหมดประจำเดือนตามแนวทางการแพทย์แผนไทยใน จ.สงขลา
ปี พ.ศ. 2553
6 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการร้านยาคุณภาพในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
7 ปัจจัยและทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา
8 ปัจจัยและทัศนคติที่มีผลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
9 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อยาสมุนไพรของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
10 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากวัสดุเศษเหลือของผลไม้เมืองร้อน
ปี พ.ศ. 2552
11 ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ที่มีต่อร้านยาคุณภาพ
12 ความรู้ ทัศนคติ และการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนบนของประชาชนไทย
13 การพัฒนาแบบวัดความไวต่อประเด็นจริยธรรมสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
14 ความรู้และทัศนคติของประชาชนต่องานการแพทย์แผนไทย ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2551
15 ภูมิปัญญาการใช้พืชสกุลข่า (Alpinia spp.) เพื่อประโยชน์ทางยาของจังหวัดสงขลา
16 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการของงานแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2550
17 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากวัสดุเศษเหลือของผลไม้เมืองร้อน
18 องค์ความรู้การป้องกันและรักษาโรคเฉพาะสตรีของหมอพื้นบ้านภาคใต้ของประเทศไทย
19 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากวัสดุเศษเหลือของผลไม้เมืองร้อน
ปี พ.ศ. 2545
20 การตรวจสอบพฤกษเคมีและทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบกระเทียมเถา
ปี พ.ศ. 2544
21 การศึกษาความคงตัวและประสิทธิภาพในการฆ่าเหาของเจลสารสกัดใบน้อยหน่า
ปี พ.ศ. 2543
22 HPLC Finger-print สำหรับการวิเคราะห์มาตราฐานบอระเพ็ด