ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รักษ์เกียรติ จิรันธร
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- รักษ์เกียรติ์ จิรันธร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร 12
2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 9
3 อรุณพร อิฐรัตน์ 5
4 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 4
5 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 3
6 พิชญา นวลได้ศรี 3
7 ปดิวรีดา ไชยภูมิ 2
8 ชนิสรา นาคนรสิงห์ 2
9 ศลิษา แก้วอัมพร 2
10 เสถียรพงษ์ แกล้วชิต 2
11 ชินัทยา ศิลธรรม 2
12 ขวัญชนก เทอดกิติวรางค์ 2
13 กฤษชัย ทวีค้ำคูณ 2
14 โครงการวิจัย Matching Fund 2
15 Thida Sodtiyothin 2
16 ปราณี รัตนสุวรรณ 2
17 Thipthida Tarnsiriroj 2
18 ศิริมา มหัทธนาดุลย์ 2
19 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
20 ธิดา โสตถิโยธิน 2
21 Health Systems Research Institute 2
22 Rugkeart Chirunthorn 2
23 ทิพธิดา ธารสิริโรจน์ 2
24 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 1
25 สุกัญญา เดชอดิศัย 1
26 ฮาลาล 1
27 สุรีย์รัตน์ แซ่เล่า 1
28 สุนิสา เปียกบุตร 1
29 น้ำฝน ฉลองกุลศักดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2553 4
4 2552 4
5 2551 2
6 2550 2
7 2545 1
8 2544 1
9 2543 1
10 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ความรู้และทัศนคติในการใช้ยาสตรีแผนโบราณของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2 การประเมินผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของร้านยาคุณภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2554
3 องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพสตรีวัยหมดประจำเดือนตามแนวทางการแพทย์แผนไทยใน จ.สงขลา
ปี พ.ศ. 2553
4 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการร้านยาคุณภาพในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
5 ปัจจัยและทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา
6 ปัจจัยและทัศนคติที่มีผลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
7 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อยาสมุนไพรของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2552
8 ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ที่มีต่อร้านยาคุณภาพ
9 ความรู้ ทัศนคติ และการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนบนของประชาชนไทย
10 การพัฒนาแบบวัดความไวต่อประเด็นจริยธรรมสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
11 ความรู้และทัศนคติของประชาชนต่องานการแพทย์แผนไทย ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2551
12 ภูมิปัญญาการใช้พืชสกุลข่า (Alpinia spp.) เพื่อประโยชน์ทางยาของจังหวัดสงขลา
13 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการของงานแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2550
14 องค์ความรู้การป้องกันและรักษาโรคเฉพาะสตรีของหมอพื้นบ้านภาคใต้ของประเทศไทย
15 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากวัสดุเศษเหลือของผลไม้เมืองร้อน
ปี พ.ศ. 2545
16 การตรวจสอบพฤกษเคมีและทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบกระเทียมเถา
ปี พ.ศ. 2544
17 การศึกษาความคงตัวและประสิทธิภาพในการฆ่าเหาของเจลสารสกัดใบน้อยหน่า
ปี พ.ศ. 2543
18 HPLC Finger-print สำหรับการวิเคราะห์มาตราฐานบอระเพ็ด