ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระเบียน วังคีรี
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ระเบียน วังคีรี
- Rabian Wangkeeree
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 4
2 2558 8
3 2557 1
4 2556 2
5 2555 6
6 2554 4
7 2553 2
8 2552 3
9 2551 2
10 2550 2
11 2549 1
12 2548 1
13 2546 1
14 2545 1
15 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 จุดKKTโดยประมาณสําหรับปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงเรียบและไม่เรียบ
2 เงื่อนไขเรกูลาร์ที่แสดงถึงลักษณะภาวะคู่กันแบบเฟนเชล-ลากรองจ์และผลลัพธ์แบบฟาร์กาส ในปัญหาค่าต่ำสุดที่มีข้อจำกัดเป็นอนันต์เชิง DC
3 ความเสถียรแบบโฮเดอร์ของผลเฉลยเดียวสำหรับปัญหาเชิงดุลยภาพอิงตัวแปรเสริม
4 ความต่อเนื่องแบบโฮเดอร์ของการส่งผลเฉลยสำหรับปัญหาเชิงดุลยภาพแบบอ่อนวางนัยทั่วไป เชิงพารามิเตอร์โดยความเป็นคอนเวกซ์อย่างเข้ม
ปี พ.ศ. 2558
5 การวิเคราะห์ความเสถียรภาพโดยวิธีการเชิงสเกลาร์ไม่เชิงเส้นสำหรับปัญหาเชิงกึ่งดุลยภาพเวกเตอร์วางนัยทั่วไปในรูปแบบพารามิเตอร์และการประยุกต์สู่ปัญหาค่าเหมาะสมและปัญหาเครือข่ายการจราจร
6 การประมาณค่าแบบโฮเดอร์บนของการส่งผลเฉลยสำหรับอสมการ Ky Fan วางนัยทั่วไปแบบ อ่อนเชิงพารามิเตอร์
7 การกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมของ Levitin-Polyak สำหรับปัญหาอสมการกึ่งการแปรผันวาง นัยทั่วไปเชิงพารามิเตอร์ในรูปแบบของ Minty
8 การกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับปัญหาเชิงดุลยภาพเวกเตอร์แบบพจนาณุกรมและปัญหา ค่าเหมาะสมที่สุดบนข้อจำกัดเชิงดุลยภาพแบบพจนานุกรม
9 การมีอยู่จริงของผลเฉลยสำหรับปัญหาอสมการกึ่งการแปรผันซึ่งถูกควบคุมโดยการส่งแบบหลายค่า
10 ระเบียบวิธีการทำซ้ำสำหรับปัญหาดุลยภาพเชิงเวกเตอร์ผสมวางนัยทั่วไป กับการส่งทางเดียวและ การส่งแบบหดตัวในปริภูมิ ฮิลเบิร์ต
11 วิธีการประมาณค่าแบบหนืดสำหรับกึ่งกลุ่มการส่งแบบไม่ขยายในปริภูมิ CAT(0)
12 ทฤษฎีบทจุดซ้อนทับเชิงคู่สำหรับการหดตัวแบบใหม่ในปริภูมิวิภัชนัยแบบวางนัยทั่วไป
ปี พ.ศ. 2557
13 ความเสถียรของจุดตรึงของการส่งค่าเซตสำหรับอสมการคล้ายดุลยภาพเชิงเวกเตอร์วางนัยทั่วไป
ปี พ.ศ. 2556
14 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายนิธิรัต ศรีสารัตน์)
15 การมีอยู่จริงและขั้นตอนวิธีสำหรับคำตอบของปัญหาอสมการการแปรผันคลอไซแบบผสมสองขั้นตอน
ปี พ.ศ. 2555
16 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 13
17 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางสาวปนัดดา บุญมั่น)
18 การแก้ปัญหาเชิงดุลยภาพรวมนัยทั่วไปโดยใช้วิธีการประมาณค่าแบบซ้ำ
19 การมีอยู่จริงและขั้นตอนวิธีสำหรับคำตอบของปัญหาอสมการการแปรผันคลอไซแบบผสมสองขั้นตอน
20 ขั้นตอนวิธีสำหรับการหาผลเฉลยของปัญหาเชิงดุลยภาพวางนัยทั่วไปในปริภูมิบานาค
21 ขั้นตอนวิธีสำหรับการหาผลเฉลยของปัญหาเชิงดุลยภาพวางนัยทั่วไปในปริภูมิบานาค
ปี พ.ศ. 2554
22 การลู่เข้าของขั้นตอนวิธีการทำซ้ำสำหรับแก้ปัญหาอสมการแปรผันผสมและปัญหาเกี่ยวกับการเสริมเติมเต็มให้สมบูรณ์
23 พัฒนาการบางอย่างของปัญหาเชิงดุลยภาพบนปริภูมิฮิลเบิร์ต
24 การแก้ปัญหาเชิงดุลยภาพรวมนัยทั่วไปโดยใช้วิธีการประมาณค่าแบบซ้ำ
25 วิธีการประมาณค่าแบบซ้ำสำหรับจุดตรึงร่วมของกลุ่มนับได้ของตัวดำเนินการไม่เชิงเส้น
ปี พ.ศ. 2553
26 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายภาณุ ยิ้มเมือง)
27 พัฒนาการบางอย่างของปัญหาเชิงดุลยภาพบนปริภูมิฮิลเบิร์ต
ปี พ.ศ. 2552
28 วิธีการประมาณค่าแบบซ้ำสำหรับจุดตรึงร่วมของกลุ่มนับได้ของตัวดำเนินการไม่เชิงเส้น
29 การกระทำซ้ำของจุดตรึงในปริภูมิบานาคและบทประยุกต์
30 วิธีการประมาณค่าแบบซ้ำสำหรับกลุ่มนับได้ของการส่งแบบไม่ขยายในปริภูมิฮิลแบร์ต
ปี พ.ศ. 2551
31 ลำดับอิชิกาวา สำหรับฟังก์ชันที่ไม่ได้ส่งไปตัวเอง ที่เป็นแอสซิมโตติก คอซี่-นอนเอกซ์ซีบ
32 วิธีการประมาณค่าแบบซ้ำสำหรับกลุ่มนับได้ของการส่งแบบไม่ขยายในปริภูมิฮิลเบิร์ต
ปี พ.ศ. 2550
33 การประเมินค่าแบบหนืดชนิดใหม่ของจุดตรึงร่วมสำหรับกึ่งกลุ่มแบบไม่ขยายในปริภูมิบานาค
34 การกระทำซ้ำของจุดตรึงในปริภูมิบานาคและบทประยุกต์
ปี พ.ศ. 2549
35 ทฤษฎีบทการลู่เข้าอย่างเข้มและอย่างอ่อนของการส่งแบบนอนเซลฟแอสซิมโตติกคอลลีนอนเอ็กซ์ซีฟ อินเทอมีเดียทเซนซ
ปี พ.ศ. 2548
36 ลำดับอิชิกาวา สำหรับฟังก์ชันที่ไม่ได้ส่งไปตัวเอง ที่เป็นแอสซิมโตติกคอซี่-นอนเอกซ์แพนซีบ
ปี พ.ศ. 2546
37 สมบัติทางเรขาคณิตบางอย่างในปริภูมิลำดับเซซาโร มูสิลัก-ออร์ริคซ์
ปี พ.ศ. 2545
38 Convexity of Cesaro Musielak-Orlicz sequence space / Rabin Wangkeeree