ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระหัตร โรจนประดิษฐ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 3
3 2553 2
4 2552 3
5 2551 7
6 2549 2
7 2548 1
8 2547 5
9 2546 1
10 2537 2
11 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของเมืองสงขลา ก่อนและหลังการสร้างสะพานติณสูลานนท์
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังต่อชุมชนบ้านแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
3 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางและแหล่งงานของประชากรวัยทำงานที่พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรรเกิดใหม่ กรณีศึกษา โครงการจัดสรรที่ดินประเภทบ้านเดี่ยว ย่านราชพฤกษ์
4 รูปแบบการเดินทางของนักเรียนในสถาบันกวดวิชาบริเวณโดยรอบสี่แยก พญาไท
ปี พ.ศ. 2553
5 ปัจจัยในการส่งเสริมการเดินทางด้วยเรือด่วนเจ้าพระยาเชื่อมต่อโครงข่ายขนส่งมวลชนระบบราง
6 ปัจจัยในการส่งเสริมการเดินทาง ด้วยเรือด่วนเจ้าพระยาเชื่อม ต่อโครงข่ายขนส่งมวลชนระบบราง
ปี พ.ศ. 2552
7 รูปแบบและบทบาทพื้นที่ว่างเพื่อการสันทนาการในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
8 รูปแบบการใช้พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
9 รูปแบบการใช้พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
ปี พ.ศ. 2551
10 แนวทางการพัฒนาการสัญจรทางน้ำโดยเรือขนส่งมวลชนในคลองกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกเพื่อเชื่อมกับระบบไฟฟ้าบีทีเอส
11 การศึกษาต้นทุนและเวลาของการขนส่งด้วยสะพานเศรษฐกิจ
12 การเปรียบเทียบรูปแบบการขนส่งสินค้าตู้ทางบกและทางทะเลจากประเทศไทยสู่ประเทศเวียดนาม
13 แนวทางการพัฒนาที่ราชพัสดุซึ่งอยู่ในการครอบครองของกองทัพบก : กรณีศึกษากองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์
14 แนวทางการพัฒนาการสัญจรทางน้ำ โดยเรือขนส่งมวลชนในคลองกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก เพื่อเชื่อมกับระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส
15 แนวทางการพัฒนาที่ราชพัสดุซึ่งอยู่ในการครอบครองของกองทัพบก : กรณีศึกษา กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์
16 การเปรียบเทียบรูปแบบการขนส่งสินค้าตู้ทางบกและทางทะเล จากประเทศไทยสู่ประเทศเวียดนาม
ปี พ.ศ. 2549
17 การพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
18 การฟื้นฟูชุมชนหัตถกรรม ตำบลหายยา จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2548
19 หลักสูตรการวางผังเมืองท่าเรือ
ปี พ.ศ. 2547
20 โครงการคลองคอคอดกระ ฉบับผังเมือง
21 รูปแบบการใช้ที่ดินที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมการขนส่งสินค้าทางน้ำบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ
22 วิวัฒนาการและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของเมืองที่พึ่งพาบกและพึ่งพาน้ำ : กรณีศึกษาเทศบาลนครปากเกร็ดและเกาะเกร็ด
23 แนวทางการใช้ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรมเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
24 การพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าธนบุรี
ปี พ.ศ. 2546
25 แนวความคิดการวางผังเมืองเพื่อป้องกันอาชญากรรมของสหราชอาณาจักร
ปี พ.ศ. 2537
26 การศึกษาเพื่อวางผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
27 การศึกษาเพื่อวางผังแม่บท ท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย