ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระพีพรรณ ทองห่อ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อินทิรา นาคนัตร์ 13
2 นวลละออ แสงสุข 8
3 รสิกา อังกูร 7
4 ปาลีรัตน์ การดี 6
5 ภัทรฤดี ครองชนม์ 4
6 วรสิกา อังกูร 4
7 สุมาลี วงษ์วิฑิต 3
8 บำเพ็ญ เขียวหวาน 3
9 เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ 3
10 สุทัศน์ สุบินประเสริฐ 2
11 กัลยา มะโนนึก 2
12 มณี อัชวรานนท์ 2
13 สายพิณ สันทัด 2
14 ธรรมศักดิ์ ยีมิน 2
15 เฉลิมพล ศรีหงษ์ 2
16 พิกุล ซ่อนพุ่ม 2
17 จักรกฤช ศรีธนกฤช 2
18 คิม ไชยแสนสุข 2
19 พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ 2
20 อนุกูล พลศิริ 2
21 ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ 2
22 ลีนา ลิ่มอภิชาต 2
23 ธีระ ทองประกอบ 2
24 ธงชัย สมบูรณ์ 2
25 ชำนาญ เต็มเมืองปัก 2
26 มงคล นาคนัตร์ 2
27 วิจิตพาณี เจริญขวัญ 2
28 อรัสธรรม พรหมมะ 2
29 วินิตา สุทธิสมบูรณ์ 2
30 ศรีศักดิ์ สุนทรไชย 2
31 นภัสวรรณ เพชรดอน 2
32 วราภรณ์ ดำรงรัตน์ 1
33 ปินิดา พุ่มแย้ม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 4
3 2550 3
4 2549 2
5 2548 3
6 2547 3
7 2546 3
8 2545 1
9 2544 1
10 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การเปรียบเทียบกระบวนการสรรหาอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ปี พ.ศ. 2551
2 การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่ม จังหวัดภาคกลาง
3 การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่ม จังหวัดภาคกลาง
4 การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
5 การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2550
6 การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของรฟม.
7 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้ศักยภาพและข้อจำกัดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
8 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวไทยแบบครบวงจร
ปี พ.ศ. 2549
9 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้ศักยภาพและข้อจำกัดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
10 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้ศักยภาพ และข้อจำกัดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
ปี พ.ศ. 2548
11 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวไทยแบบครบวงจร
12 การท่องเที่ยวทางน้ำ : การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการบริการภายใต้ข้อตกลง GATS
13 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เป็นผลจากการท่องเที่ยว : กรณีศึกษา จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2547
14 การท่องเที่ยวทางน้ำ : การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการบริการภายใต้ข้อตกลง GATS
15 ลักษณะการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์และความต้องการใช้บริการของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย
16 การท่องเที่ยวทางน้ำ : การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการบริการภายใต้ข้อตกลง GATS
ปี พ.ศ. 2546
17 ลักษณะการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์และความต้องการใช้บริการของนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย
18 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เป็นผลจากการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน
19 ลักษณะการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์และความต้องการใช้บริการของนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
20 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เป็นผลจากการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2544
21 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เป็นผลจากการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 การเปรียบเทียบกระบวนการสรรหาอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ