ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Rapeepong Supanchaimart
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Rapeepong Suphanchaimat 9
2 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 7
3 ธัญธิตา วิสัยจร 4
4 Weerasak putthasri 4
5 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 3
6 วิชช์ เกษมทรัพย์ 3
7 ปริญดา เสนีย์รัตนประยูร 3
8 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 3
9 Thunthita Wisaijohn 3
10 สตพร จุลชู 2
11 Hathairat Kosiyaporn 2
12 พิกุลแก้ว ศรีนาม 2
13 Titiporn Tuangratananon 2
14 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
15 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
16 Parinda Seneerattanaprayul 2
17 Sataporn Julchoo 2
18 ฐิติภรณ์ ตวงรัตนานนท์ 2
19 คนางค์ คันธมธุรพจน์ 2
20 Vijj Kasemsup 2
21 วราภรณ์ ปวงกันทา 2
22 Kanang Kantamaturapoj 2
23 Supon Limwattananonta 2
24 บงกช นภาอัมพร 2
25 สิรินาฏ นิภาพร 2
26 Bongkot Napaumporn 2
27 พัชรี เพชรทองหยก 1
28 นารีรัตน์ ผุดผ่อง 1
29 Krisada Sawaengdee 1
30 Kittipong Patsorn 1
31 กัญจนา ติษยาธิคม 1
32 Nareerut Pudpong 1
33 กฤษดา แสวงดี 1
34 ชมพูนุท ไทยจินดา 1
35 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
36 จิราภรณ์ กมลรังสรรค์ 1
37 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
38 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
39 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
40 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
41 Rajin Arora 1
42 Angkana Sommanustweechai 1
43 รายิน อโรร่า 1
44 อังคณา สมนัสทวีชัย 1
45 วลัยพร พัชรนฤมล 1
46 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข,โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1
47 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
48 Sirinard Nipaporn 1
49 หทัยรัตน์ โกษียาภรณ์ 1
50 ธีรพงษ์ คำพุฒ 1
51 อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์ 1
52 ประภาพร นพรัตยาภรณ์ 1
53 Waraporn Poungkantha 1
54 Yaowaluk Wanwong 1
55 Anond Kulthanmanusorn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 2
2 2561 2
3 2560 1
4 2556 1
5 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 รูปแบบการจ้างงาน การคงอยู่ของบุคลากรสุขภาพและภาระงบประมาณ: กรณีศึกษาเฉพาะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรและพยาบาลในภาครัฐ ระยะ 15 ปีข้างหน้า
2 การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านการศึกษาและงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโรงเรียนสำหรับเด็กต่างด้าวในประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดระนอง
ปี พ.ศ. 2561
3 ประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าว สถานการณ์ ช่องว่าง ระบบบริการและผลกระทบด้านสุขภาพทิศทางสู่อนาคต
4 การจัดการนโยบายสาธารณะและปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพของเทศบาลสามระดับในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2560
5 การจัดระบบและคาดการณ์งบประมาณเพื่อชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและภาวะวิกฤตสำหรับบุคคลต่างด้าวที่ตกหล่นจากการประกันสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2556
6 การศึกษาการบริหารจัดการ การดำเนินการของสถานพยาบาลภายใต้นโยบายการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553