ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รองเดช ตั้งตระการพงษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 2
3 2557 1
4 2556 1
5 2555 2
6 2554 1
7 2553 2
8 2552 1
9 2550 1
10 2549 1
11 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การสำรวจตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียของหอยน้ำจืด สกุล Indoplannorbis และ Lymneae บริเวณคลองหนองเหล็ก มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
2 การศึกษาสังกะสีที่ตกค้างในเปลือกของหอยน้ำจืดฝาเดียว บริเวณ คลองหนองเหล็ก มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2558
3 การศึกษาความหลากชนิดพันธุ์และวิเคราะห์หาโลหะหนักที่ตกค้างในหอยน้ำจืดฝาเดียว บริเวณ คลองหนองเหล็ก มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
4 อิทธิพลของระยะห่างของช่องว่างระหว่างชั้นขยะกับดินรองพื้นที่มีผลต่อการหมักขยะโดยใช้ไส้เดือน Perionyx excavatus
ปี พ.ศ. 2557
5 การยับยั้งการเจริญของเชื้อ Streptococcus pyogenes จากสารสกัดจากสมุนไพรวงศ์ Zingiberaceae
ปี พ.ศ. 2556
6 การยับยั้งการเจริญของเชื้อ Streptococcus pyogenes จากสารสกัดจากสมุนไพรวงศ์ Zingiberaceae
ปี พ.ศ. 2555
7 การยับยั้งการเจริญของเชื้อ Klebsiella pneumoniae จากสารสกัดจากสมุนไพรวงศ์ Zingiberaceae
8 การยับยั้งการเจริญของเชื้อ Klebsiella pneumoniae จากสารสกัดจากสมุนไพรวงศ์ Zingiberaceae
ปี พ.ศ. 2554
9 การเปรียบเทียบฤทธิ์ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากใบของสมุนไพรวงศ์ Lamiaceae บางชนิด
ปี พ.ศ. 2553
10 การเปรียบเทียบฤทธิ์ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากใบของสมุนไพรวงศ์ Lamiaceae บางชนิด
11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งจากสารสกัดกานพลู โดยวิธีการสกัดแยกด้วย ethanol
ปี พ.ศ. 2552
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งจากสารสกัดกานพลู โดยวิธีการสกัดแยกด้วย ethanol
ปี พ.ศ. 2550
13 การพัฒนาวิธีการตรวจแยกเชื้อเลปโตสไปราโดยการใช้มิโนโทปของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะกับเชื้อเลปโตสไปรา
ปี พ.ศ. 2549
14 การศึกษาเปรียบเทียบอวัยวะรับสัมผัส (Haller s organ microplus) ระหว่างเห็บสายพันธุ์ที่พบในสุนัช (Rhipicephalus sanguineus) กับเห็ดสายพันธุ์ที่พบในโค (Boophilus microplus) โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด