ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รสิกา อังกูร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 แนวทางการพัฒนาสุนัขพันธ์ุไทยบางแก้วสู่สายพันธ์ุใหม่ของโลก ในมิติทางสังคมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2555
2 การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการกองทุนชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
3 การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่ม จังหวัดภาคกลาง
4 การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่ม จังหวัดภาคกลาง
5 การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2550
6 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้ศักยภาพและข้อจำกัดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
7 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวไทยแบบครบวงจร
8 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2549
9 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้ศักยภาพและข้อจำกัดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
ปี พ.ศ. 2548
10 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวไทยแบบครบวงจร
11 การสร้างเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ปี พ.ศ. 2547
12 การสร้างเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
13 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น