ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รสลิน ศิริยะพันธุ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การสื่อสารทางการเมืองในการ์ตูนการเมืองเกี่ยวกับรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
ปี พ.ศ. 2553
2 พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย : กรณีศึกษาทางภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2552
3 พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลาง กับพัฒนาการทางการเมืองไทย : ศึกษากรณีภาคเหนือ
4 การสื่อสารทางการเมืองผ่านเพลงเพื่อชีวิต กรณีศึกษาวงคาราวานและวงคาราบาว
5 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการทหาร สังกัดกองพลทหารช่าง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
6 แนวคิดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของ พระพรหมคุณาภรณ์ [ป.อ.ปยุตโต]
7 พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย :
ปี พ.ศ. 2551
8 พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย : กรณีศึกษาทางภาคเหนือ
9 การศึกษาเปรียบเทียบวุฒิสภาภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 กับ 2550
10 บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย ในการจัดการออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
11 พัฒนาการของพรรคการเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550
ปี พ.ศ. 2544
12 รูปแบบการพัฒนาและการประเมินผลงานของรัฐสภา
ปี พ.ศ. 2541
13 การกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นในช่วง พ.ศ. 2535-2539
14 การกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นในช่วง พ.ศ. 2535-2539
ปี พ.ศ. 2539
15 รูปแบบการพัฒนาและการประเมินผลงานของรัฐสภา