ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รสลิน ศิริยะพันธุ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การสื่อสารทางการเมืองในการ์ตูนการเมืองเกี่ยวกับรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
ปี พ.ศ. 2552
2 พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลาง กับพัฒนาการทางการเมืองไทย : ศึกษากรณีภาคเหนือ
3 การสื่อสารทางการเมืองผ่านเพลงเพื่อชีวิต กรณีศึกษาวงคาราวานและวงคาราบาว
4 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการทหาร สังกัดกองพลทหารช่าง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
5 แนวคิดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของ พระพรหมคุณาภรณ์ [ป.อ.ปยุตโต]
6 พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย :
ปี พ.ศ. 2551
7 การศึกษาเปรียบเทียบวุฒิสภาภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 กับ 2550
8 บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย ในการจัดการออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
9 พัฒนาการของพรรคการเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550